GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 9. Září 2016

Elektronické (datové) schránky povinně i na Slovensku

Sdílet článek:

Slovensko k 1. 8. 2016 zřizuje dle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o e-Governmente) elektronické schránky. Následuje tak českou právní úpravu z roku 2009. Otázkou však zůstává, zda i tam vzniknou obdobné nedostatky, tj. v oblasti organizačních složek a zahraničních osob, nebo zda se Slovensko dostatečně připravilo k zavedení této povinnosti.

Od 1. 8. 2016 byly všem fyzickým i právnickým osobám se sídlem na Slovensku a organizačním složkám zapsaným v obchodním rejstříku zřízeny na portálu www.slovensko.sk elektronické schránky na doručování. Schránky jsou zřizovány Úřadem vlády SR, a to automaticky a bezplatně všem občanům, kteří dovršili 18. let života.

Tyto schránky se aktivují prvním elektronickým přihlášením každého subjektu přes přihlášení na
e-portálu. Aktivace schránky je tedy úkon, který umožní její využívání na elektronické doručování od orgánů veřejné moci. Od prvního přihlášení je tento subjekt povinen schránku využívat. Celý tento proces bude probíhat postupně v rámci tzv. přechodného období, které končí 1. 1. 2017. Od této chvíle vzniká povinnost využívání, a to i bez ohledu na to, zda si ji daná osoba již aktivovala, nebo ne. Povinnost používat elektronické schránky platí pouze pro právnické osoby a organizační složky; pro fyzické osoby, jako například OSVČ je používání dobrovolné.

V praxi to pak bude vypadat tak, že prostřednictvím schránek budou doručovány nebo naopak přijímány úřední dokumenty od institucí a orgánů veřejné moci, tj. například z Obchodního rejstříku, Živnostenského úřadu, Rejstříku trestů apod. Doručená elektronická rozhodnutí mají stejné právní účinky, jako by byly doručeny v listinné podobě. Doručení jako taková budou potvrzována tzv. doručenkami.

Přístup do elektronické schránky právnické osoby má automaticky pouze jednatel. Pro její aktivaci, tj. přihlášení na e-portál, je třeba, aby měl jednatel občanský průkaz s elektronickým čipem a k němu bezpečnostní osobní kód BOK (cizinec - doklad o pobytu s elektronickým čipem a BOK). Pokud je jednatelem zahraniční osoba, která takový doklad nemá, je povinna si pro přihlašování do schránek zajistit zplnomocněného zástupce, který takový průkaz má (občana SR, který má občanský průkaz s elektronickým čipem). Udělení oprávnění k přístupu se zasílá v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem majitele schránky na adresu Úřadu vlády SR. Jednatel pak dále může udělit oprávnění k přístupu i dalším osobám.

Z dosavadních informací je zřejmé, že doručování písemností bude probíhat jako doposud, tj. prostřednictvím elektronického portálu Finanční správy přes ověřený elektronický podpis. Zatím, co do teď se tiskopisy elektronicky pouze odesílali směrem ke správci daně, od 1. 1. 2017 je povinnost tiskopisy elektronicky i přijímat.

Mezi nejdůležitější výhody elektronických schránek lze zařadit:

  • Přístupnost – podání je možné odeslat z jakéhokoliv místa (stačí počítač a přístup k internetu)
  • Finanční úspora – elektronické podání je zpoplatněno poloviční sazbou oproti podání listinnému
  • Bezpečnost – doručování a ochrana je garantována zákonem
  • Informovanost – o doručení podání bude subjekt informován pomocí notifikační zprávy, tj. doručenky

Tato problematika se dotkne i mnoha českých společnosti s organizační složkou na Slovensku. V případě jakýchkoliv dotazů k tématu nebo zájmu o asistenci při vyřízení udělení oprávnění k přístupu do elektronické schránky, nás neváhejte kontaktovat.

Zpracovala: Ing. Ingrid Cicáková