GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marie Mandíková | 9. Dubna 2024

Digitální revoluce plných mocí: konec papírové formy, jak ji známe?

Sdílet článek:

Poslanecká sněmovna schválila 1. 3. 2024 v prvním čtení návrh novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Pokud novelu ve stávajícím znění přijme i Senát, dočkáme se spuštění tzv. Registru zastupování, který bude sloužit jako centralizovaný evidenční systém pro vytváření a ukládání elektronických plných mocí pro účely jednání s orgány státní moci. Do této databáze budou mít přístup veřejné úřady, které si díky ní snadno ověří existenci a platnost příslušné plné moci v elektronické podobě. Nebude tak již nutné předkládat na úřadech papírovou verzi písemného potvrzení ujednaného smluvního zastoupení.

Nástrojem zjednodušení celého procesu zpracování plné moci by měly být předpřipravené formuláře, do nichž uživatel pouze doplní své identifikační údaje, informace o zmocněnci (nebo zmocniteli) a specifikaci záležitosti, pro kterou bude zástupčí oprávnění platit. Tento dokument navíc nebude muset být ani úředně ověřený, neboť bude potvrzen pomocí identity občana. Informace se do Registru zastupování propíšou buď pomocí tzv. samoobslužného zápisu prostřednictvím Portálu veřejné správy, nebo skrze tzv. asistovaný zápis, jenž bude zajištěn přes službu CzechPoint.

Některé správní úřady již vyjádřily svůj zájem Registr zastupování začít využívat hned, jak to bude možné. Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd uvedl, že „prvním úřadem, který se na Registr zastupování napojí, bude Ministerstvo dopravy, které o něj má velký zájem“.

Na první pohled převratná novinka radikálně zjednodušující prokazování smluvního zastoupení v sobě však zároveň obsahuje řadu latentních úskalí, která je potřeba mít na zřeteli. Tím nejvíce zjevným je případné selhání systému v důsledku chybného technického provedení nebo kybernetického útoku, které může způsobit – v lepším případě pouze dočasný – výpadek Registru, ale i ztrátu nebo záměnu dat.

Další riziko se skrývá paradoxně v samotném jádře a účelu této digitalizační novely – v jednoduchosti, s níž může (často práva zcela neznalý uživatel) formálně udělit, anebo naopak přijmout oprávnění k zastupování, a to i pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem a bez časového omezení. Již v současnosti se samozřejmě lze setkat se zneužitím institutu plné moci – nejčastěji se jedná o generální plnou moc, kterou zmocnitel pověří jinou osobu (zpravidla příbuzného) ke všem právním jednáním a v dobré víře spoléhá na to, že mu jeho blízký pomůže obstarat jeho záležitosti. Avšak následně ke svému překvapení zjistí, že jeho vkladní knížky byly vybíleny, jeho vůz byl přepsán na nového majitele a ohledně jeho domu již probíhá na katastru nemovitostí vkladové řízení. Se zjednodušením systému (a zrušením povinnosti ověřovat plnou moc k některým úkonům) je ovšem nasnadě se domnívat, že podvodníci budou mít přece jen o trochu snazší práci. Přeci jen je snazší si představit, že důvěřivého důchodce podvodník přesvědčí k několika kliknutím na chytrém telefonu než k podpisu listiny.

Na druhou stranu je třeba pro úplnost dodat, že stvrzení elektronické plné moci v rámci Registru zastupování bude probíhat pomocí ověření identity občana, což samo o sobě představuje jednu z nejvyšších úrovní zabezpečení, které v současnosti při komunikaci s orgány veřejné moci existují. Nadto lze s předpokládaným souhlasem většiny z nás uzavřít, že ochrana před potenciálními úskalími, které digitalizace veřejné správy přináší, nemůže představovat překážku dalšího postupu implementace modernizačních prvků.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že na rozdíl od původního vládního projektu, který počítal s možností uživatelů nahrát do Registru kromě připravených vzorů i vlastní dokument, v novele schválené Sněmovnou tato možnost není. Uživatelé si tak budou muset vždy vybrat jednu z šablon obsažených v databázi systému a svou situaci podřadit pod tento vzor. Nabízí se samozřejmě otázka, nakolik bude tento systém vhodný a zda v praxi budou úřady shovívavé v případech, kdy vzorové vymezení daného oprávnění nebude zcela odpovídat jejich konkrétním požadavkům vycházejícím z dosavadní praxe.

Pokud se ovšem všechny obavy a potenciální katastrofické scénáře povede úspěšnou implementací Registru zastupování v praxi zažehnat, bude se bezpochyby jednat o obrovský skok kupředu pro digitalizaci veřejné správy, která v důsledku přispěje k usnadnění každodenního života drtivé většiny z nás.