GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | 19. Dubna 2022

Daňové zvýhodnění na děti v případě sporu mezi rodiči

Sdílet článek:

V roce 2021 došlo ke zvýšení částky daňového zvýhodnění na děti, kterou může poplatník uplatnit v rámci snížení daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob. Tento článek se zabývá podmínkami pro jeho uplatnění, a to i v případech, kdy jsou rodiče daného dítěte rozejití, rozvedení, či ve sporu.

Daňové zvýhodnění v roce 2021

Dle § 35c zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, a to ve výši:

  • 15 204 Kč na první dítě
  • 22 320 Kč na druhé dítě
  • 27 840 Kč na třetí a další dítě

Podmínky pro uplatnění

1)    Poplatníkovy příjmy dle § 6 nebo § 7 ZDP musí přesáhnout alespoň šestinásobek minimální měsíční mzdy. Za rok 2022 tedy minimálně 97 200 Kč.

2)    Nezaopatřené dítě musí s poplatníkem sdílet společně hospodařící domácnost. Za společnou domácnost se dle § 21e ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.

3)    Tuto slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů. Poplatník uplatňující tuto slevu musí doložit, že druhý z poplatníků žijící s dítětem ve společné domácnosti, neuplatňuje toto zvýhodnění v rámci svého daňového přiznání (doložit čestné prohlášení druhého z rodičů).

Uplatnění v případě rozvodu

Pro poplatníky žijící odděleně je rozhodující podmínkou sdílení společné domácnosti, tzn. pokud je dítě při rozvodu svěřeno do péče jednoho z rodičů, bude nárok na uplatnění daňového zvýhodnění náležet jemu (stejně tak připadne nárok na uplatnění tomu z rodičů, u kterého dítě bydlí a který o dítě pečuje – nezáleží tedy na trvalém bydlišti – v případech, kdy soud ještě nerozhodl o svěření do péče).

Pokud je dítě svěřeno do střídavé péče, je na dohodě obou rodičů, kdo zvýhodnění uplatní. Existuje i možnost uplatnit zvýhodnění v poměrné výši. Pokud tedy dítě žije ve střídavé péči, můžou se jeho rodiče dohodnout za kolik měsíců který z nich daňové zvýhodnění uplatní. Tato dohoda by měla být písemně sepsána.

Jak postupovat v případě sporu

Uplatnění této slevy není povinné, a tak v případě, kdy se rodiče nedohodnou, nemusí uplatnit slevu žádný z poplatníků. V případě, že jeden z poplatníků nesouhlasí s tím, aby sleva propadla, může podat žalobu o určení, že sleva na dani na vyživované dítě náleží jednomu z rodičů (žaloba o určení společně hospodařící domácnosti). 

Žaloba se podává v místě bydliště žalovaného a je nutné zaplatit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. K žalobě je nutné doložit:

  • Který z rodičů pečuje o dítě od doby, kdy zanikla společná domácnost.
  • Příjmy žalobce i žalovaného.
  • Důkazy o pokusech o případnou domluvu o uplatnění daňového zvýhodnění na děti.
  • Zda žalující strana uplatnila toto zvýhodnění po uplynutí zdaňovacího období ve svém daňovém přiznání.

Jak již bylo zmíněno výše, rozhodující podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě je sdílení společné domácnosti. V případě, kdy rodič s dítětem nežije, připadá nárok na uplatnění daňového zvýhodnění druhému rodiči, a to i v případě, že druhý rodič přispívá na dítě výživné. O platby výživného není možné jakkoliv snižovat základ daně, či daň samotnou.

Sleva na dani na jiné než vlastní dítě

Vyživovaným dítětem se rozumí nejen vlastní dítě, ale i osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vlastní vnuk, nebo vnuk druhého z manželů. Daňové zvýhodnění tak může uplatnit prarodič. Taková situace často nastává, pokud rodiče nedosahují minimálního příjmu na uplatnění slevy. 

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová