GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Němec | 8. Listopadu 2023

EU směrnice DAC 7 – Povinnost digitálních platforem od roku 2023

Sdílet článek:

Směrnice DAC 7 ukládá oznamovací povinnost, kterou musí plnit provozovatelé dotčených digitálních platforem. Tyto platformy musí počínaje rokem 2023 shromažďovat informace stanovené zákonem a následně je předat Specializovanému finančnímu úřadu.

Co je cílem této povinnosti?

Cílem implementované EU směrnice je řešení problému, kdy některé příjmy získané fyzickými či právnickými osobami v digitálním prostoru zůstávají nenahlášeny a nezdaněny.

Na jaké činnosti se DAC 7 vztahuje?

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní uvádí několik činností, které jsou považované za „oznamované“. Pokud je tedy na platformě umožněno tyto činnosti nabízet a prodávat, Jedná se o:

  • poskytnutí nemovité věci,
  • poskytnutí dopravního prostředku,
  • osobní služba,
  • prodej zboží.

Oznamované činnosti mají tedy poměrně široký záběr. Za osobní službu je považována každá služba, která je založena na čase nebo úkolu. Zároveň není podstatné, jestli je služba poskytována fyzicky nebo v online prostředí. Za zboží je pak považována každá hmotná movitá věci a zvířata.

Jaké informace musí provozovatelé platforem získávat?

Kromě základních identifikačních údajů prodejců (fyzických i právnických osob) musí provozovatelé platforem shromažďovat např. následující informace:

  • bankovní účet prodejce,
  • údaje o provizi/dani/poplatku/jiném peněžitém plnění, které bylo prodejci sraženo, a to za každé čtvrtletí,
  • tržby prodejce za každé čtvrtletí,
  • počet vykonaných činností, za které prodejce obdržel protiplnění,
  • adresu každé nabízené nemovitosti,
  • počet dní, po které je každá nemovitost pronajata,

Co se s nashromážděnými informacemi stane?

Hlavní povinností provozovatelů dotčených platforem je podání oznámení, ve kterém by měly být zahrnuty informace nashromážděné o prodejcích (a jejich tržbách), kteří prodávali na jejich platformě. Správce daně tedy získá poměrně přesné informace o daňových poplatnících, se kterými pak může pracovat. Jelikož se jedná o EU směrnici, kterou měly povinnost zavést do svých vnitrostátních zákonů všechny země EU, budou správci daně v rámci EU získávat informace o jejich daňových rezidentech (např. český daňový rezident prodávající zboží na německé platformě bude předán německým správcem daně českému správci daně).

A jelikož EU směrnice vycházela z iniciativy OECD, lze očekávat, že tato povinnost bude mít přesah i mimo EU (např. Velká Británie je údajně v pokročilých jednáních s EU o přistoupení k této povinnosti).

Kromě oznamovací povinnosti ukládá implementovaná EU směrnice i další povinnosti, které je potřeba plnit (např. prověřování, ohlašovací povinnost, archivační povinnost, informační povinnost, součinnost apod.).

A koho se nová oznamovací povinnost týká?

Nová oznamovací povinnost dopadá na všechny provozovatele (lokální i přeshraniční) digitálních platforem ve smyslu implementované EU směrnice. Určení, zda internetová platforma skutečně naplňuje definici platformy ve smyslu EU směrnice může být dle našich zkušeností mnohdy složité.

Pokud byste měli pocit, že by se Vás mohla tato nová oznamovací povinnost dotýkat – ať už jako provozovatele platformy či jako prodejce (správce daně získá o prodejcích poměrně přesné informace) – doporučovali bychom co nejdříve identifikovat, zda tomu tak skutečně je či nikoli. Prvním oznamovaným obdobím bude rok 2023.