GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jitka Pešičková | 13. Června 2023

Co je výroční finanční zpráva a jak se liší od výroční zprávy?

Sdílet článek:

Tímto článkem bychom chtěli shrnout základní informace týkající se výroční finanční zprávy, tedy kdo danou zprávu sestavuje, a jak se liší od výroční zprávy, kterou podnikatelé standardně vyhotovují jako nedílnou součást dokumentů k účetní závěrce.

Výroční zpráva

Výroční zprávu vyhotovují účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. 

Dle § 21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:

 

„Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace

 1. a)o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1,
 2. b)o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
 3. c)o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
 4. d)o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů,
 5. e)o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,
 6. f)o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí,
 7. g)požadované podle zvláštních právních předpisů.“

 

Výroční finanční zpráva

Emitenti, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, připravují výroční finanční zprávu. Tento nový pojem byl zaveden změnou § 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v roce 2022. Výroční finanční zprávu musí uveřejnit emitent nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období.

Výroční finanční zpráva zahrnuje:

 • účetní závěrku ověřenou auditorem,
 • konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, pokud má emitent povinnost ji sestavovat,
 • výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví nebo konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví,
 • prohlášení odpovědných osob emitenta,
 • výkaz o řízení a správě společnosti.

 

Při srovnání obsahu výroční zprávy a výroční finanční zprávy obsahuje výroční finanční zpráva emitentů navíc prohlášení odpovědných osob emitenta a výkaz o řízení a správě společnosti.

Výkaz o řízení a správě společnosti je velmi obsáhlý, konkrétní náležitosti jsou také uvedeny v § 118 zákona č. 256/2004 Sb. a níže si je uvedeme.

Výkaz o řízení a správě společnosti obsahuje:

 1. a)informace o kodexech řízení a správy společnosti, které
 2. jsou pro něj závazné, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout, a
 3. dobrovolně dodržuje, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout,
 4. b)informace o postupech řízení a správy společnosti používaných nad rámec požadavků tohoto zákona a jejich podrobný popis, pokud je používá,
 5. c)namísto informací podle písmen a) a b) informaci o tom, že některé ustanovení kodexu řízení a správy společnosti nedodržuje, nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný kodex nedodržuje,
 6. d)popis hlavních parametrů systémů vnitřní kontroly a řízení rizik ve vztahu k procesu účetního výkaznictví,
 7. e)popis práv spojených s příslušným druhem akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň odkazem na
 8. zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev a stanovy emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo
 9. srovnatelný zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi,
 10. f)popis složení a postupů rozhodování vedoucího orgánu emitenta a jeho výborů, jsou-li zřízeny,
 11. g)popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi,
 12. h)v případě emitenta, který k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty podle § 1b odst. 3 zákona o účetnictví, také popis politiky rozmanitosti uplatňované na vedoucí orgán emitenta, a to s ohledem například na kritéria věku, pohlaví, nebo vzdělání a odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o
 13. cílech této politiky,
 14. způsobech jejího uplatňování a
 15. výsledcích jejího uplatňování v příslušném účetním období, a
 16. i)namísto informací podle písmene h) informaci, že emitent neuplatňuje politiku rozmanitosti podle písmene h), včetně zdůvodnění, proč tuto politiku neuplatňuje.

 

Navíc, u emitentů akcií nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na tomto emitentovi, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území České republiky, nebo státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát, výkaz o řízení a správě obsahuje také číselné údaje a informace o:

 1. a)struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a včetně případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi, spolu s uvedením práv a povinností s takovými cennými papíry spojenými a s uvedením procenta celkového akciového kapitálu, který představuje,
 2. b)omezení převoditelnosti cenných papírů,
 3. c)významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,
 4. d)vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,
 5. e)omezení hlasovacích práv,
 6. f)smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,
 7. g)zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů řídicího orgánu emitenta a změnu stanov nebo obdobného dokumentu emitenta,
 8. h)zvláštní působnosti řídicího orgánu emitenta,
 9. i)významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání podle zákona o obchodních korporacích emitenta v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,
 10. j)smlouvách mezi emitentem a členy jeho řídicího orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí, a
 11. k)systému kontroly programu, na jehož základě členové řídicího orgánu nebo zaměstnanci emitenta nabývají účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry nebo jiná práva k nim, pokud tato práva sami nevykonávají.

 

Kromě těchto informací, se na emitenty vztahuje povinnost připravit a zveřejnit výroční finanční zprávu v tzv. evropském jednotném elektronickém formátu ESEF (European Single Electronic Format), tedy ve formátu XHTML.  Emitenti, kteří sestavují i konsolidovanou účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), navíc označují (tagují) výroční finanční zprávu pomocí XBRL taxonomie. Pokud se chcete dozvědět více o problematice ESEF či XBRL doporučujeme článek z našeho portfolia „Jiří Köhler představuje ESEF reporting“, případně si poslechnout podcast „ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem“.

Zavedením povinnosti sestavení výroční finanční zprávy dochází k nárůstu požadavků na dokumentaci v rámci sestavení účetní závěrky ze strany zákonem určených subjektů.

Pokud v současné době danou zprávu sestavujete, nebo budete v blízké době sestavovat a nejste si jistí jaké informace, v jakém rozsahu/členění uvádět, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám s danou problematikou pomůžeme.

 

Autor: Jitka Pešičková