GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | 14. Června 2022

Aktualizovaná příručka pro nastávající rodiče

Sdílet článek:

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) připravila spolu s Úřadem práce (dále jen „ÚP“) aktualizovanou příručku pro nastávající rodiče, která informuje o podmínkách pro získání peněžité dávky v mateřství nebo rodičovského příspěvku. Tyto dvě dávky poskytují správy sociálního zabezpečení zaměstnancům či osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“).

Peněžitá pomoc v mateřství neboli „mateřská, či otcovská“ (dále jen „PPM“)

1)    Mateřská

  • Aby nastávající maminka mohla čerpat mateřskou, musí být nemocensky pojištěna a současně mít splněno minimálně 270 dnů účasti na nemocenském pojištění, popř. je možný nástup v ochranné lhůtě (až 180 dnů od zániku nemocenského pojištění).
  • Mateřskou lze začít čerpat nejdříve 8 - 6 týdnů před očekávaným porodem a po dobu maximálně 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí až 37 týdnů. Tatínkové mohou čerpat mateřskou až po narození dítěte, pokud s ním zůstávají doma (kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy PPM náleží výhradně matce).
  • Mateřská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před měsícem nástupu na dávku.

V případě, že je nastávající maminka OSVČ a ne zaměstnanec, musí její účast na pojištění trvat alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech, stejně jako u zaměstnance, musí však splnit další dvě podmínky:

  • účast na nemocenském pojištění OSVČ musí trvat aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (započte se do celkové délky 270 dnů),
  • OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

2)    Otcovská

  • Od 1. 1. 2022 může otec strávit 14 kalendářních dnů doma a pobírat tuto dávku.
  • Otcovská se vyplácí ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 
  • Základní podmínky, které je nutné splnit pro nárokování otcovské je účast na nemocenském pojištění a být zapsán jako otec v rodném listě dítěte.

Pokud je otec OSVČ musí dále splnit:

  • Účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.
  • OSVČ nevykonává osobně po dobu pobírání otcovské samostatnou výdělečnou činnost.

Rodičovský příspěvek (dále jen „RP“)

Nárok na RP vzniká v případě, že rodič osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Rodič může čerpat RP v případě, kdy nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a to ode dne narození dítěte. Nezáleží ani na tom, zda je rodič zaměstnaný, může svěřit dítě zletilé osobě, nebo využít předškolních zařízení. V případě umístění dítěte mladšího dvou let do jeslí či školky tam ale nesmí strávit déle než 92 hodin měsíčně. 

RP je možné čerpat do celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do čtyř let věku nejmladšího člena rodiny a v případě vícerčat až do částky 450 000 Kč. Tato dávka je vyplácena měsíčně.

Měsíční výše je závislá na denním vyměřovacím základu, který stanoví příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Maximálně lze čerpat 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, což cca odpovídá výši mateřské. Pokud rodič mateřskou nepobíral nebo nelze denní vyměřovací základ stanovit ani jednomu z rodičů, činí měsíční maximum 10 000 Kč, v případě vícerčat 15 000 korun. Měsíční výši je možné měnit, a to jedenkrát za tři měsíce.

Elektronickou podobu příručky zájemci naleznou na webových stránkách ČSSZ a Úřadu práce ČR.

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová