GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marie Mandíková | 12. Března 2024

Nejvyšší soud: zvýšení ceny díla v důsledku vadné projektové dokumentace

Sdílet článek:

Podstatnou náležitostí smlouvy o dílo je určení stran, předmětu smlouvy (popisu díla) a ujednání, že objednatel zaplatí zhotoviteli po provedení díla cenu.

Smlouva ovšem nemusí obsahovat konkrétní výši ceny, a dokonce ani způsob jejího určení.[1] Musí však existovat vůle stran uzavřít mezi sebou úplatný kontrakt.[2]

V případě rozhodovaném Nejvyšším soudem pod sp. zn. 33 Cdo 301/2023[3] uzavřeli objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla výměna rozvodů ústředního topení, teplé užitkové vody měření a regulace v areálu objednatele. Cena díla byla sjednána jako pevná částka a její změny byly možné výhradně na základě písemného dodatku ke smlouvě. Po dokončení díla ovšem zhotovitel informoval objednatele o vadě v projektové dokumentaci týkající se množství potrubí k demontáži. Rozdíl mezi údajem v projektu a skutečností přitom činil téměř 500 %. Navzdory tomuto zjevnému nesouladu projektové dokumentace s faktickým stavem věci zhotovitel pokračoval v pracích a teprve po jejich dokončení vyzval objednatele k uzavření dodatku o navýšení ceny díla. Objednatel to ovšem odmítl.

Zhotovitel se následně obrátil na soud, domáhaje se rozhodnutí o spravedlivém zvýšení ceny za dílo podle § 2620 odst. 2 OZ.

Soud může v případě smlouvy o dílo zmírnit jinak poměrně tvrdé pravidlo obsažené v § 2620 odst. 1 OZ, které neumožňuje zhotoviteli žádat změnu ceny z důvodu vynaložení nepředpokládaného úsilí nebo nákladů v případě, že byla cena ujednána pevnou částkou[4]. Tento korektiv je však možné aplikovat pouze tehdy, nastane-li okolnost, která je zcela mimořádná, nepředvídatelná a podstatně ztěžuje dokončení díla. Relevantní okolností je taková okolnost, která se svým charakterem blíží vyšší moci (např. živelné pohromy, válečné události apod.). Takovou okolností naopak nejsou například nečekané vyšší náklady vzniklé v důsledku zvýšení cen materiálu

Nejvyšší soud se ztotožnil se závěrem, že projektová dokumentace dodaná objednatelem tvoří součást příkazu objednatele. Jestliže zhotovitel nalezne v projektové dokumentaci vadu, která představuje překážku řádného provedení díla, má podle § 2594 OZ povinnost bez zbytečného odkladu na tuto skutečnost upozornit objednatele a v nezbytném rozsahu přerušit práce, dokud nedojde ke změně příkazu.

Při sjednání pevné ceny díla přitom nelze dle názoru Nejvyššího soudu argumentovat tím, že vícepráce mnohonásobně překračující odhadovaný objem by měly být posuzovány jako bezdůvodné obohacení podle § 2991 OZ. Nejedná se totiž o plnění bez právního důvodu – právní důvod představuje předmětná smlouva o dílo. Neuspěl ani argument tzv. jednání k užitku jiné osoby, neboť ten je u smlouvy o dílo z podstaty věci vyloučen.

Tento judikát by měl přispět k větší bdělosti zhotovitelů při realizaci díla. Z právního názoru Nejvyššího soudu jasně vyplývá, že zhotovitel musí v případě nesprávně vyhotovené projektové dokumentace okamžitě o této skutečnosti informovat objednatele a řešit navýšení ceny dodatkem. Jinak musí jen věřit v dobrou vůli druhé smluvní strany navýšit pevně stanovenou cenu.

Pokud i vy uzavíráte smlouvu o dílo – ať už jako objednatel, nebo jako zhotovitel – a rádi byste využili služeb odborníka k přípravě smlouvy nebo jejímu právnímu posouzení, neváhejte se na nás obrátit.

[1] viz ustanovení § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

[2] Pokud tento údaj ve smlouvě zcela absentuje, platí dle ustanovení § 2586 odst. 2 OZ za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

[3] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.09.2023, č.j. 33 Cdo 301/2023, ECLI:CZ:NS:2023:33.CDO.301.2023.1

[4] To platí podle § 2620 odst. 1 OZ i v případě, kdy je cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy.