GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Kolář | 21. Října 2016

Zmírnění sankcí a lhůt pro podání kontrolní hlášení očima českého zákonodárce

Sdílet článek:

V polovině prázdnin nabyla účinnost novela zákona o DPH, která přinesla několik drobných změn v souvislosti s podáním kontrolního hlášení. Tyto změny byly vyvolány především neustálým upozorňováním z řad daňových poradců a zástupců podnikatelského sektoru na nelogičnost a přísnost některých sankcí a lhůt, které jsou spojeny s podáním kontrolního hlášení. Ministerstvo financí již v lednu tohoto roku připustilo, že některé lhůty a sankce jsou příliš přísné a přislíbilo jejich zmírnění.

Tento článek pojednává o tom, co si pod slovem zmírnění představuje Ministerstvo financí očima schválené novely zákona o DPH.

TZV. ZMÍRNĚNÍ V PŘÍPADĚ PRODLOUŽENÍ LHŮT

Původní znění zákona o DPH

Na základě ustanovení § 101g, odst. 3 zákona o DPH ve znění přede dnem nabytí účinnosti novely vzniká plátci daně povinnost do 5 kalendářních dní od oznámení výzvy k podanému kontrolnímu hlášení nesprávné nebo neúplné údaje změnit, doplnit nebo případně původní údaje potvrdit a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Novela DPH

Na základě novelizovaného znění ustanovení § 101g, odst. 3 zákona o DPH se „prodlužuje“ tato povinnost na 5 pracovních dní od oznámení výzvy.

Jinými slovy český zákonodárce projevil svoji „velkorysost“ a poskytl plátcům daně v lepším případě jeden až dva dny na víc na reakci na výzvu, která nemusí být navíc ani zdaleka zapříčiněna chybou dotazovaného plátce, nýbrž jeho dodavatelem či odběratelem. Hlavním účetním či jiným zaměstnancům, kteří jsou ve společnostech odpovědni za zpracování a podání kontrolních hlášení, se v průběhu týdenní dovolené rozhodně lépe spát nebude.

TZV. ZMÍRNĚNÍ V PŘÍPADĚ POKUTY VE VÝŠI 1 000 KČ

Původní znění zákona o DPH

Na základě ustanovení § 101h, odst. 1, písm. a) zákona o DPH vzniká plátci daně povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč, pokud kontrolní hlášení nepodá ve stanovené lhůtě, ale podá je dodatečně, aniž by k tomu byl vyzván.

Pokud tedy není kontrolní hlášení podáno do 25-ti dnů po skončení daného měsíce (v některých případech do 25-ti dnů po skončení daného čtvrtletí), vzniká plátci daně pokuta ve výši 1 000 Kč. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v případě opožděného podání kontrolního hlášení a vyměření pokuty 1 000 Kč neplatí ona známá ochranná lhůta pěti dní, která vychází z daňového řádu a vztahuje se na vyměření úroku z prodlení nebo pokuty za opožděné podání daňového tvrzení.

Novela DPH

Na základě ustanovení § 101j novelizovaného znění zákona o DPH nevznikne povinnost uhradit výše uvedenou pokutu, pokud v kalendářním roce plátcem daně nedošlo k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

Jinými slovy český zákonodárce projevil svoji „velkorysost“ a poskytl plátcům daně možnost jednoho prominutí. Ale pozor, pokud například již na začátku kalendářního roku vznikne plátci daně problém s připojením k internetu a kontrolní hlášení bude podáno den po lhůtě, nebude žádné další plátcovo zaváhání správcem daně tolerováno.

Tedy pokud u tohoto plátce dojde v průběhu roku k  dalšímu prodlení (byť znova pouze o jeden den), vznikne pokuta ve výši 1 000 Kč přímo ze zákona.

V tomto případě nebude možné požádat ani o prominutí pokuty pro nepodání kontrolního hlášení, o kterém pojednáváme v následujícím textu.

TZV. ZMÍRNĚNÍ V PŘÍPADĚ POKUTY VE VÝŠI 10 000 KČ, 30 000 Kč a 50 000 Kč

Původní znění zákona o DPH

Na základě ustanovení § 101h, odst. 1, písm. b), c) a d) zákona o DPH vzniká plátci daně povinnost uhradit pokutu ve výši

  • 10 000 Kč, pokud podá kontrolní hlášení v náhradní lhůtě, poté co k tomu byl správcem daně vyzván;
  • 30 000 Kč, pokud nepodá kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění, či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení;
  • 50 000 Kč, pokud nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

Novela DPH

Na základě ustanovení § 101k novelizovaného znění zákona o DPH bude mít plátce daně možnost požádat správce daně o prominutí výše uvedených pokut. Správce daně bude mít v těchto situacích možnost zcela nebo z části této žádosti vyhovět, pokud však budou splněny, mimo jiné, níže uvedené podmínky:

  • K nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodů, které lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit;
  • Tato žádost bude podána do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru;
  • Plátce daně zaplatí za podání žádosti správní poplatek ve výši 1 000 Kč

Co se myslí pojmem „důvody, které lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit“ je dále vymezeno v pokynu Generálního finančního ředitelství D-29. Tento pokyn je na 10 stránek a v některých oblastech se odkazuje na další pokyn D-21, k promíjení příslušenství daně.

Jinými slovy český zákonodárce projevil svoji „velkorysost“ a poskytl plátcům daně možnost podání žádosti o prominutí vybraných pokut.

Nicméně čas na samostatnou přípravu, zpracování a podání této žádosti může zabrat i několik hodin času daňových specialistů s tím, že pozitivní vyhovění žádosti o prominutí pokuty správcem daně nebude plátci daně zaručena. V některých případech tak může dojít i k situaci, že plátce daně zaplatí správní poplatek ve výši 1 000 Kč a podaná žádost bude zcela zamítnuta.

Tolik slibované „zmírnění“ lhůt a pokut v souvislosti s podáním kontrolního hlášení je, dle našeho názoru, spíše jakési „symbolické gesto“, které plátcům daně moc pohodlí v době, kdy dochází k neustále narůstajícím požadavkům na množství a kvalitu zákonem vyžadovaných dat a informací, nepřidá.

Pokud budete chtít k výše uvedené problematice sdělit více informací, případně pokud budete chtít pomoci s přípravou žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Zpracoval: Ing. Martin Valášek