GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 6. Června 2011

Změny ve zdanění energie vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách

Sdílet článek:

V listopadovém čísle finančního managementu jsme Vás informovali o četných plánovaných změnách v oblasti fotovoltaických elektráren, které mají za cíl především zmírnit dopady štědrých státních dotací za výkup solární energie, vyplácených na základě zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a odvrátit hrozbu skokového navýšení cen elektrické energie. Vývoj těchto změn jsme sledovali od schválení novel příslušných zákonů až po současnou praxi zdaňování příjmů z fotovoltaických zařízení. V následujících řádcích bychom Vám dopady těchto změn rádi shrnuli a nastínili aktuální dění v této oblasti.

Stav před legislativními změnami

Zákon o daních z příjmůve znění účinném do 31. 12. 2010 osvobozoval příjmy z provozu zařízení pro výrobu „ekologické“ energie, a to jak pro právnické tak pro fyzické osoby. Osvobození bylo možné uplatnit na 1 + 5 let, tj. poprvé v kalendářním roce, kdy bylo zařízení poprvé uvedeno do provozu a v následujících pěti letech. Veškeré výdaje vynaložené na provoz těchto zařízení pak návazně nebyly daňově uznatelným nákladem. Poplatník nemusel osvobození využít (pokud to pro něj nebylo např. z daňového nebo administrativního hlediska výhodné) a mohl se ho se zříci oznámením správci daně v termínu pro podání daňového přiznání za první období, kdy bylo možné osvobození uplatnit.  Co se týče daňových odpisů, solární zařízení je rozděleno na technologickou část (jedná se zejména o solární panely, měniče a rozvaděče), která se odepisovala ve druhé popř. třetí odpisové skupině s dobou odepisování 5 – 10 let a stavební část, která je obvykle zařazena do čtvrté odpisové skupiny s dobou odpisování 20 let.  

Situace po přijetí legislativních změn

Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2011 osvobození příjmů z provozuzařízení pro výrobu „ekologické“ energie zrušila (pro právnické i fyzické osoby). Pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011, je nutné použít již novelizované znění zákona a osvobození se naposledy uplatní ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2010, tzn. např. i v hospodářském roce, který byl zahájen v prosinci 2010 a bude ukončen v listopadu 2011. Zrušení osvobození platí pro všechny poplatníky, nezáleží tedy např. na tom, zdali poplatník režim osvobození příjmů využil již v předchozích letech a pětileté období ještě plně nevyčerpal.

V rámci novelizace zákona o daních z příjmů došlo s účinností od 1. 1. 2011 i ke změnám v oblasti odepisování fotovoltaických zařízení.  Došlo ke sjednocení a prodloužení doby odpisování technologické části fotovoltaických zařízení na 240 měsíců (tj. 20 let). U stavební části k žádným změnám nedochází a budou odepisovány nadále stejným způsobem jako před novelou. K těmto změnám přikročili zákonodárci zejména proto, že většina výdajů, které je nutné vynaložit na výstavbu solární elektrárny, připadá na technologickou část, kterou bylo možné prostřednictvím odpisů promítnout do základu daně z příjmu poměrně rychle během 5 – 10 let, odpisy přitom nebylo nutné zahájit okamžitě, ale až např. po vyčerpání limitu 1+5 let pro osvobození příjmů z provozu solární elektrárny (v opačném případě by odpisy byly daňově neuznatelným nákladem). Proto byla zároveň zavedena povinnost začít tento majetek ihned počínaje měsícem následujícím po měsíci pořízení odepisovat, a to i v případě, že by tento odpis nebyl daňově uznatelným nákladem, protože souvisí s osvobozenými příjmy. Odpisy se stanovují měsíčně a není možné je přerušit. Výše uvedené změny se dotknou i zařízení, u kterých bylo zahájeno odpisování před 1. 1. 2011 a zařízení uvedených do provozu před 1. 1. 2011, u kterých doposud odepisování zahájeno nebylo. U zařízení, u kterých bylo zahájeno odpisování před 1. 1. 2011, se odpis stanoví ze zůstatkové ceny a zbývající doby odpisování. Zbývající doba odepisování se stanoví jako rozdíl mezi 240 měsíci a počtem měsíců, které uplynuly po měsíci, v němž byl tento majetek zaevidován. Jednoduchý výpočet daňových odpisů technologické části, u které již byly odpisy uplatňovány před 1. 1. 2011, si ukážeme v následující tabulce:

  • pořizovací cena technologické části 23 500 000 Kč
  • datum zaevidování majetku 12. 12. 2007

Výpočet odpisů do 31. 12. 2010

  • výpočet pro varianty, kdy bude majetek zařazen do 2. a do 3. odpisové skupiny
  • zvolen rovnoměrný způsob odepisování

Období

Výše odpisu

2. odpisová skupina

3. odpisová skupina

2007

2 585 000

1 292 500

2008

5 228 750

2 467 500

2009

5 228 750

2 467 500

2010

5 228 750

2 467 500

Odpis celkem

18 271 250

8 695 000

Zůstatková cena

5 228 750

14 805 000

Výpočet odpisů po 1. 1. 2011

  • výpočet dle §30b novelizovaného zákona o daních z příjmů – v odpisování pokračováno ze zůstatkových cen při odepisování pro variantu původního zařazení majetku do 2. a do 3. odpisové skupiny

Období

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2027

Odpis celkem

2. odpisová skupina

307 574

307 574

307 574

307 574

307 574

307 574

307 574

307 574

5 228 750

3. odpisová skupina

870 882

870 882

870 882

870 882

870 882

870 882

870 882

870 882

14 805 000

Od 1. 1. 2011 vypočítá poplatník v našem příkladu měsíční odpis tak, že zůstatkovou cenu podělí 204 měsíci (240 – 36). Majetek bude odepisovat až do jeho úplného odepsání v roce 2027.  Z příkladu je patrné, že zahrnování odpisů do základu daně se po 1. 1. 2011 výrazně zpomalilo a je pro poplatníka oproti předchozímu stavu značně nevýhodné.

Další zásadní změna, která měla za cíl omezit investice do fotovoltaických elektráren, byla provedena v zákoně o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, který s účinnosti od 1. 1. 2011 zavedl odvod za elektřinu ze slunečního záření.  Odvodu podléhá pouze elektřina vyrobená ze slunečního záření v zařízeních uvedených do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. Odvod bude vybírán pouze dočasně, během let 2011 – 2013. Částku odvodu odvádí do státního rozpočtu provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy, který vyplácí výrobci elektřiny (fotovoltaické elektrárně) garantovanou výkupní cenu (odvod zde činí 26%) nebo zelený bonus (odvod činí 28%) snížený o tento odvod. Odvod se nevztahuje na fotovoltaická zařízení s instalovaným výkonem výrobny do 30kW, která jsou umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy (toto však navíc platí jen pro stavby spojené se zemí pevným základem, které jsou evidovány v katastru nemovitostí). Jedinou pozitivní zprávou v této oblasti je, že částku odvodu je možné zohlednit jako daňově uznatelný náklad.

Další vývoj

V současné době jsou mediálně hojně diskutované mezinárodní arbitráže, jimiž hrozí zahraniční investoři, kteří si v Čechách zřídili fotovoltaické elektrárny.  Tyto stížnosti se opírají o smlouvy o ochraně mezinárodních investic.  Dle mluvčího Ministerstva financí arbitráží nyní hrozí tři skupiny zahraničních investorů, ale na Ministerstvo financí zatím dorazila jen jedna oficiální žádost. Z rozhovoru s poradcem ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží, zveřejněného na webu ministerstva financí, vyplynulo, že ministerstvo financí projednalo interně další návrh postupu v této oblasti a veřejnost s ním plánuje do budoucna seznámit. Prozatím se tomu tak nestalo. 

Důležité je také zmínit, že 6. 5. 2011 byl v poslanecké sněmovně schválen návrh novely energetického zákona, který byl dále postoupen do senátu, kde by měl být projednán 8. 6. 2011. Tento návrh dle tiskové zprávy České fotovoltaické asociace zavádí regulaci výroben zdrojů obnovitelné energie, finanční kompenzaci za neplánovanou regulaci výroby z obnovitelných zdrojů a tzv. státní autorizaci výroben, kdy výrobny s instalovaným výkonem 1 MW a více budou povolovány autorizací, která bude probíhat prostřednictvím písemné žádosti a posouzení technologie výroby na Ministerstvu průmyslu a obchodu při uvažované výstavbě nového energetického zdroje.

Vláda chystá i změny v zákoně o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, který nedávno schválila. Z tiskové konference po jednání vlády 11. 5. 2011 vyplynulo, že tento návrh zákona kromě transpozice směrnice EU reaguje i na některé nedostatky, které současný systém podpory vykazuje. Návrh novely zákona má podle Ministerstva průmyslu a obchodu nastavit dlouhodobě stabilní a udržitelné podmínky podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů s co nejmenšími dopady na ceny energie pro konečné spotřebitele. Dle tiskové zprávy návrh nadále v příštích dvou letech počítá s 26% odvodem za elektřinu vyrobenou ve fotovoltaických elektrárnách.

Vzhledem k tomu, že lze do budoucna v této oblasti očekávat řadu změn, budeme ji i nadále sledovat a informovat Vás o dalším vývoji v některém z budoucích čísel Finančního managementu.