GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 15. Dubna 2012

Změny v uplatňování DPH ve zdravotnictví od 1. 4. 2012

Sdílet článek:

Dne 1. dubna 2012 nabyly účinnosti zákony o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě. Přijetí výše uvedených zákonů se promítlo i do zákona o dani z přidané hodnoty (DPH). V zákoně o DPH byla novelizována ustanovení § 48a, § 51, § 58 a příloha č. 2 k zákonu. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo koncem března k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví detailní informaci, ve které specifikuje kritéria pro posouzení, zda plnění představuje zdravotní službu od DPH osvobozenou, službu uvedenou v příloze č. 2 k zákonu o DPH podléhající snížené sazbě DPH nebo službu podléhající základní sazbě DPH.

Osvobození zdravotních služeb

Nově je do zákona o DPH zaveden nový pojem zdravotní služba. Tento pojem podle zákona o zdravotních službách v sobě zahrnuje jak samotnou zdravotní péči, tak i další činnosti stanovené v zákoně o zdravotních službách. Patří sem např. konzultační služby, zdravotnická záchranná a dopravní služba, činnosti odběrových nebo tkáňových zařízení aj. Samotné služby zdravotní péče v sobě zahrnují preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, ošetřovatelské a jiné zdravotní výkony, které provádí zdravotničtí pracovníci, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

I nadále bude platit, že zdravotní služby jsou od daně osvobozeny. Dochází však k zúžení rozsahu zdravotních služeb, u kterých je možné uplatnit osvobození.  Podle § 58 odst. 1 zákona o DPH se zdravotní službou především rozumí služba s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. Pro uplatnění osvobození od DPH tedy musí být současně splněny následující podmínky:

  • jde o zdravotní služby vymezené zákonem o zdravotních službách,
  • tyto služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb v rozsahu vymezeném v oprávnění k jejich poskytování,
  • jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.

Z výše uvedeného vyplývá, že není možné osvobodit veškeré služby vymezené zákonem o zdravotních službách. Za služby osvobozené od daně podle GFŘ nadále nelze považovat například odběry krve pro policii, laboratorní rozbory pro policii či soudy, rozbory pro určení otcovství, lékařské posudky pro účely soudního sporu, administrativní úkony ve zdravotnictví, většinu úkonů estetické chirurgie a prohlídky pro zaměstnavatele v souvislosti s přijetím do pracovního poměru či jeho ukončením.

Z ustanovení § 58 zákona o DPH byla vypuštěna věta, že „osvobození se neuplatní u plnění uskutečňovaných očními optiky“, u těchto plnění však i nadále platí, že nejsou plněními osvobozenými od DPH, neboť podle zákona o zdravotnických službách nejde v případě služeb poskytovaných očními optiky o zdravotní služby. Tato věta byla odstraněna pro nadbytečnost.

Jako příklady služeb úzce souvisejících se zdravotní službou, u kterých lze rovněž osvobození podle § 58 uplatnit, uvádí GFŘ stravovací a ubytovací služby spojené s hospitalizací pacienta nebo nutný pobyt doprovodu pacienta při hospitalizaci.

Významný dopad na uplatnění DPH má zákon o zdravotních službách u jeslí. Podle zákona o zdravotních službách, nebudou od 1. 4. 2013 tato zařízení patřit mezi oprávněné poskytovatele zdravotních služeb, to znamená, že služby jeslí nebudou nově od DPH osvobozeny.

Osvobození lázeňské péče

GFŘ se dále zabývá případy, u kterých je možné osvobodit od DPH lázeňskou péči. Podle zákona o zdravotních službách je lázeňská péče zdravotní službou v případě, že se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví. Podle GFŘ je nejoptimálnějším kritériem pro dodržení této podmínky skutečnost, že v souvislosti s poskytnutou lázeňskou péčí byla lékařem provedena zdravotní prohlídka pacienta lázní a na základě toho byl sestaven či schválen jeho léčebný program. Bude-li tedy např. léčebný plán sestaven předem, ne na základě zdravotního stavu pacienta, nelze od DPH lázeňský pobyt osvobodit.

Dodání zdravotního zboží

Co se týče dodání zdravotního zboží, v případě, že jde o zboží spotřebované v rámci zdravotní služby (materiál přímo související s poskytnutou službou jako podaná léčiva apod.), zahrne se do hodnoty osvobozeného plnění - služby. Osvobození u dodání vyjmenovaného zdravotního zboží (lidské krve, orgánů, tkání, mateřského mléka a stomatologických výrobků) zůstává zachováno.

Použití snížené sazby daně u zdravotní péče

V návaznosti na zavedení nového pojmosloví v § 58  dochází také ke změně textu položky přílohy č. 2 zákona o DPH, ve které je uveden seznam služeb podléhajících snížené sazbě DPH. Snížená sazba DPH se podle tohoto ustanovení uplatní u zdravotní péče vymezené číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58. Uplatnění snížené sazby dle GFŘ není vázáno na skutečnost, zda se u dané konkrétní služby jedná o službu vymezenou zákonem o zdravotních službách. Pokud služba nebude uvedena v tomto zákoně, ale bude zahrnuta do kódu CZ-CPA 86, uplatní se snížená sazba DPH.

Přestože změny ve vymezené osvobozených služeb zdravotní péče nejsou zásadní, mohou u řady subjektů vyvolat potřebu přenastavení režimu DPH (změny v uplatňování DPH na vstupu, povinná registrace k DPH apod.). V případě Vašeho zájmu o tuto problematiku či jakýchkoliv souvisejících dotazů jsme Vám rádi k dispozici.