GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | Martina Šumavská | 10. Listopadu 2023

Změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Sdílet článek:

S novelou zákoníku práce, jejíž převážná část nabyla účinnosti dne 1. 10. 2023, došlo mimo jiné i ke změnám v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – tj. dohoda o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ"). Část novely zavádějící nárok na dovolenou pro zaměstnance pracující na základě DPP a DPČ nabude účinnosti z praktických důvodů až dne 1. 1. 2024. Hlavními změnami v oblasti DPP a DPČ jsou:

Rozvrhování pracovní doby

  • Zaměstnavatel má povinnost předem rozvrhnout pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo jeho změnou zaměstnance pracující na základě DPP a DPČ nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena (pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení).

Překážky v práci

  • Zaměstnanci pracující na základě DPP a DPČ mají právo na čerpání všech překážek v práci. Náhrada odměny z dohody po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci (např. vyšetření ve zdravotnickém zařízení, svatba, narození dítěte aj.) a překážek v práci z důvodu obecného zájmu (např. výkon veřejné funkce nebo občanské povinnosti) však těmto zaměstnancům přísluší pouze v případě, že se tak zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou nebo to stanoví vnitřní předpis.

Zaměstnání v pracovním poměru

  • Zaměstnanci pracující na základě DPP a DPČ mají právo písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, pokud jejich právní vztahy založené DPP nebo DPČ v předchozích 12 měsících v souhrnu u zaměstnavatele trvaly nejméně 180 dní. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci odůvodněnou písemnou odpověď nejpozději do 1 měsíce.

Informování o důvodech výpovědi

  • Zaměstnavatel má povinnost bez zbytečného odkladu písemně informovat zaměstnance o důvodech výpovědi DPP a DPČ, pokud zaměstnanec bude mít za to, že mu výpověď byla dána kvůli uplatnění některých jeho práv vyplývajících ze zákoníku práce (např. práva na informování o obsahu právního vztahu založeného DPP nebo DPČ, práva na rozvržení pracovní doby předem, práva na odborný rozvoj, práva na zaměstnání v pracovním poměru), a ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení výpovědi zaměstnavatele písemně požádá o odůvodnění této výpovědi.

Informační povinnost

  • Uplatní se informační povinnost zaměstnavatele o obsahu právního vztahu založeného DPP a DPČ. Neobsahuje-li takové informace přímo DPP nebo DPČ, je tak zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat např. o výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené, době trvání a podmínkách zkušební doby (je-li sjednána), postupu při rozvazování pracovněprávního vztahu a délce a běhu výpovědní doby, odborném rozvoji, příslušném orgánu sociálního zabezpečení aj., a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce. O změnách těchto údajů je zaměstnavatel povinen písemně informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Náhradní volno a příplatky

  • Zaměstnavatel má povinnost zaměstnancům pracujícím na základě DPP a DPČ poskytnout náhradní volno za práci ve svátek a příplatek za práci v sobotu a v neděli, noční práci a práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Dovolená

  • Zaměstnanci pracující na základě DPP a DPČ budou mít od 1. 1. 2024 právo na čerpání dovolené. Nárok na dovolenou vzniká dohodářům za stejných podmínek jako zaměstnancům v pracovním poměru. Pro tyto účely se bude při výpočtu dovolené vycházet z toho, že délka týdenní pracovní doby takového zaměstnance má 20 hodin týdně. Tj. u zaměstnance dohodáře s výměrou dovolené 4 týdny v kalendářním roce bude dovolená činit 80 hodin (20 x 4 = 80).

Změny vyplývající z konsolidačního balíčku

Další změny pro zaměstnance pracující na základě DPP a DPČ přinese i ozdravný daňový balíček, který byl dne 8. 11. 2023 schválen Senátem. Nyní čeká na podpis prezidenta. O konkrétních změnách, které by měl balíček pro dohodáře přinést, jsme psali již dříve zde.

Nejzásadnější změna se dotkne účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců pracujících na základě DPP. Současná pevně nastavená hranice 10 000 Kč pro odvod pojistného se zruší. Nově bude tato hranice odvozena od průměrné mzdy a bude se lišit podle toho, zda zaměstnanec vykonává práci na DPP u téhož zaměstnavatele (25 % průměrné mzdy) nebo u různých zaměstnavatelů současně (40 % průměrné mzdy).

V případě Vašeho zájmu o další podrobnosti týkající se změn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr či přímo o revizi těchto dohod s ohledem na popsané změny, se neváhejte obrátit na náš tým odborníků.

Autor: Veronika Odrobinová, Michaela Šumavská