GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Prosince 2018

Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Sdílet článek:

Dne 5. 12. 2018 byl prezidentem České republiky podepsán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Tento návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 161. Novela má za sebou již celý legislativní proces, platná se stane vyhlášením ve Sbírce zákonů. Účinnosti má nabýt 1. 1. 2019.

Obsahem novelizujícího zákona je změna pouze jediného ustanovení, konkrétně § 21 odst. 8 ZDPH, které v současném znění, platném od 1. 7. 2017, zní: „Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Toto ustanovení se nepoužije v případech podle odstavce 4 písm. b)“.

U plnění poskytovaného více než 1 rok vzniká povinnost přiznat jeho uskutečnění vždy k 31. 12., s výjimkou roku zahájení. To platí v případě, že okamžik uskutečnění není nijak modifikován smlouvou (např. dílčí plnění) ani není fakturováno za určité období. Například právní služby, jejichž poskytování bylo zahájeno 5. 12. 2017 a doposud probíhají, mají být přiznány k 31. 12. 2018.

Za současného znění byla udělena výjimka z aplikace citovaného ustanovení pouze při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny.

Podepsaná novela rozšiřuje výjimku také na službu, která je poskytována na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát. Jedná se o službu, kdy je odměna přiznávána následně i vyplácena až po ukončení poskytování této služby. K jejímu poskytnutí dochází zejména u soudem ustanoveného advokáta v trestních, civilních i správních věcech, daňového poradce, který je ustanovený k poskytnutí služby, a nově u celého systému bezplatné právní pomoci. Dle současného znění by nastaly u poskytovatelů této služby neúnosné situace, jelikož úkony, které jsou při této službě činěny, jsou dlouhotrvající a odměna může být hrazena až s několikaletým zpožděním. Navíc poskytovatel služby v řadě případů nezná dopředu, v jakém rozsahu mu služby budou přiznány a uhrazeny. Cena za tuto službu (a tím i základ daně) lze v průběhu jejího poskytování odhadnout jen velmi orientačně.