GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 26. Listopadu 2011

Záznamní povinnost podle daňového řádu

Sdílet článek:

Česká daňová správa bojuje tak jak je jejím úkolem proti daňovým únikům při prodeji benzinu a nafty.

Jedním z opatření je plošný požadavek vedení záznamní povinnosti podle §97 daňového řádu. Správci daní ukládají tuto záznamní povinnost všem poctivým i nepoctivým podnikatelům. Náš článek upozorňuje na možnosti obrany proti postupu správce daní, pokud Vám uložil záznamní povinnost.

Úprava záznamní povinnosti v daňovém řádu je zakotvena v ustanovení § 97 takto:

(1) Daňový subjekt, který v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti uskutečňuje platby v hotovosti, je povinen vést průběžně evidenci těchto plateb, pokud nezaznamenává údaje o těchto platbách v jiné evidenci stanovené zákonem.

(2) Správce daně může uložit daňovému subjektu, aby kromě evidence stanovené právním předpisem vedl zvláštní záznamy potřebné pro správné zjištění a stanovení daně.

(3) Záznamní povinnost podle odstavce 2 ukládá správce daně rozhodnutím. Součástí rozhodnutí musí být přesné stanovení zaznamenávaných údajů, jejich členění a uspořádání, popřípadě návaznost na doklady, z nichž je záznam veden. Správce daně rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti změní nebo zruší, jestliže se změnily nebo odpadly důvody, které vedly k jejímu uložení. Proti těmto rozhodnutím se lze odvolat do 15 dnů ode dne jejich doručení; včas podané odvolání má odkladný účinek.

(4) Správce daně si může ověřovat již v průběhu zdaňovacího období řádné plnění záznamní povinnosti daňového subjektu, požadovat doklady, o nichž se vede průběžná evidence, a ukládat rozhodnutím povinnosti k odstranění závad. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení; včas podané odvolání má odkladný účinek.

(5) Záznamy, evidence a doklady, na které se vztahuje záznamní povinnost, je daňový subjekt povinen uchovávat až do uplynutí lhůty pro stanovení daně, k níž se vztahují.

Na základě tohoto ustanovení tedy může správce daně ukládat daňovému subjektu, aby krom evidencí stanovených právním předpisem vedl i další záznamy potřebné pro správné zjištění a stanovení základu daně. Záznamní povinnost musí být uložena rozhodnutím, které bude obsahovat přesné stanovení zaznamenávaných údajů, jejich členění a uspořádání a návaznost na doklady z nichž má záznamní povinnost vycházet.

Záznamní povinnost nemůže být uložena z pouhé libovůle správce daně. Podle ustanovení § 92 odst. 5 písm. c) daňového řádu, je to správce daně, který prokazuje skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí, účetních záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších důkazních prostředků uplatněných daňovým subjektem. Je zřejmé, že správce daně by měl ukládat záznamní povinnost pouze tehdy, pokud evidence vedené daňovým subjektem na základě jiných předpisů nejsou dostatečně průkazné pro správné stanovení daňové povinnosti. A právě tuto skutečnost má správce daně prokázat. Za těchto předpokladů lze dovodit, že správce daně není oprávněn ukládat záznamní povinnost plošně skupině určitého typu daňových subjektů. Stejně tak je nepřípustné, aby správce daně ukládal záznamní povinnost například již při registraci daňového subjektu. Před uložením záznamní povinnosti by se správce daně měl vždy prověřit to, zda evidence a záznamy vedené konkrétním daňovým subjektem jsou dostatečné pro správné zjištění a stanovení daně. Pokud správce daně prokáže, že tomu tak není, teprve poté může přistoupit ke stanovení záznamní povinnosti. 

Jak plyne z ustanovení § 97 odst. 4 daňového řádu, lze se proti uložení záznamní  povinnosti odvolat, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím stanovení. Včas podané odvolání má odkladný účinek. V případě, že odvolání nebude vyhověno, lze toto rozhodnutí napadnout žalobou ve správním soudnictví.

Tedy, pokud se v praxi setkáte s tím, že Vám bude uložena záznamní povinnost bez toho, aniž správce daně prokázal, že Vámi vedené záznamy jsou neprůkazné a nedostatečné pro správné zjištění a stanovení daně, doporučujeme se proti takovému rozhodnutí správce daně odvolat. S obranou proti takto nezákonnému rozhodnutí správce daně Vám rádi pomůžeme.