GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Dubna 2012

Zase ty daně! Termín pro podání daňového přiznání a platbu daně je za dveřmi

Sdílet článek:

Rok se s rokem sešel a opět jsou tu povinnosti v podobě podání daňových přiznání k daním z příjmů a  platby daní z nich vyplývajících. Tyto povinnosti se týkají osob (fyzických i právnických), kterým daňové přiznání nezpracovává daňový poradce nebo nemají povinný audit. V následujících řádcích bychom Vás chtěli upozornit na důležité termíny a souvislosti, abyste se nedočkali žádných nepříjemných překvapení. 

Daň z příjmů

Jistě již každý zaznamenal, že dávno neplatí termín pro podání daňového přiznání do konce března.  Od nabytí účinnosti nového daňového řádu dochází k posunutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání o jeden den. Tímto dnem letos je 2. duben 2012. Pokud daňový subjekt zplnomocnil daňového poradce k podání daňového přiznání nebo má uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem je povinen podat daňové přiznání za kalendářní rok 2011 ve lhůtě do 2. července 2012.

Ve stejných lhůtách je daň z příjmů i splatná.

Pokud bude daňové přiznání podáno se zpožděním větším než 5 dnů, finanční úřad vám vyměří pokutu ve výši 0,05% ze stanovené daně za každý následující den prodlení nebo 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Pokuta nesmí být ale nižší než 500 Kč a vyšší než 300 000 Kč.

Pokud daň nebude uhrazena včas, bude uplatněn úrok z prodlení (ve výši REPO sazby ČNB + 14 procentních bodů, úrok se uplatňuje počínaje 5 pracovním dnem následujícím po dni splatnosti do dne platby včetně). 

Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Fyzická osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích samostatně výdělečné činnosti. Tento přehled musí být předložen nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání.

Pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna podat přehled za rok 2011 nejpozději do 2. května 2012. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost ke stejnému datu doložit příslušné správě sociálního zabezpečení. Přehled za rok 2011 je pak povinna podat nejpozději do 2. srpna 2012.

Doplatek pojistného za rok 2011 vyplývající z přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu.

Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Přehled je OSVČ povinna předložit příslušné zdravotní pojišťovně, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za rok 2011, tedy do 2. května 2012. Skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je OSVČ povinna příslušnému pracovišti VZP ČR doložit do 30. dubna 2012. Přehled za rok 2011 je pak povinna podat nejpozději do 2. srpna 2012.

Doplatek pojistného za rok 2011 vyplývající z přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu.