GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Monika Chvalová | 3. Září 2021

Vyznáte se v DAC směrnicích?

Sdílet článek:

DAC směrnice („Directive on Administrative Co-operation“) nařizují všem členským státům Evropské unie sdílet určité informace o daňových rezidentech daných členských států počínaje 1. lednem 2014 a kladou si za cíl zlepšit mezinárodní spolupráci správce daně v oblasti přímých daní. Níže přinášíme přehled jednotlivých DAC směrnic, které byly v průběhu let implementovány do české legislativy a rovněž těch, jejichž transpozice v nejbližších letech teprve proběhne.

DAC 1
První DAC směrnice byla implementována do české legislativy zákonem č. 164/2013 Sb. ze dne 2. května 2013 o mezinárodní spolupráci při správě daní, který slouží jako základní norma pro mezinárodní spolupráci v oblasti přímých daní.

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní upravuje její základní nástroje, kterými jsou: výměna informací na žádost, výměna informací z vlastního podnětu, automatická výměna, účast při úkonech správce daně, provádění souběžných daňových kontrol a doručování.

DAC 2
Transpozicí směrnice DAC 2 je od 1. ledna 2016 zavedena automatická výměna informací o finančních účtech na základě CRS (Common Reporting Standard). Novela zavádí povinnost finančním institucím shromažďovat informace o svých klientech (daňových rezidentech daného státu) a tyto informace následně předávat pravidelně finanční správě.

DAC 3
Jako reakce tzv. „LUX LEAKS“ zavádí směrnice DAC 3 automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen. V ČR byla směrnice implementována s účinností od 1. dubna 2017 a umožňuje členským státům EU výměnu předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen.

Předběžnému daňovému rozhodnutí odpovídá v českém právním řádu rozhodnutí o závazném posouzení a předběžné posouzení převodních cen odpovídá rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami podle zákona o daních z příjmů.

Výměna probíhá automaticky dvakrát ročně a vyměňují se pouze předběžná daňová rozhodnutí nebo předběžná posouzení převodních cen s přeshraničním prvkem.

DAC 4
Čtvrtá DAC směrnice zavádí nový druh automatické výměny informací, tzv. CbCR reporting, kterému podléhají nadnárodní skupiny podniků. Do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se doplňuje nový oddíl, kterým se zavádí automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí za nadnárodní skupiny podniků s konsolidovaným ročním výnosem nad 750 milionů EUR. Povinnost podávat zprávu podle zemí se vztahuje na nadnárodní skupiny podniků, jejichž nejvyšší entita se nachází Evropské unii, tak na skupiny, které jsou řízeny ze třetích států.

Zpráva podle zemí je tvořena z informací relevantních pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé členské státy a je sestavována dle standardizovaného formuláře. Obsahuje rovněž agregátní finanční údaje za nadnárodní skupinu podniků jako celek, rozdělené podle jednotlivých států a jurisdikcí, a dále údaje o tom, ve kterých státech nebo jurisdikcích vyvíjí činnost jednotlivé členské entity skupiny a o charakteru jejich činnosti.

První splnění povinností ohlášení a oznámení proběhlo ve většině případů do 31. prosince 2017 a následná automatická výměna probíhá od roku 2018.

DAC 5
Na základě implementace směrnice DAC 5 získává správce daně přístup k mechanismům, dokumentům, postupům a informacím získávaných pro účely boje proti špinavých peněz.

Povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je povinna na vyžádání správce daně předložit údaje a dokumenty získané při identifikaci a kontrole klienta a rovněž údaje o způsobu jejich získávání.

DAC 6
Šestá a v současné chvíli poslední implementovaná směrnice DAC zavádí nový druh automatické výměny – tzv. výměnu informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání.

Směrnice si klade za cíl zpřístupnit informace o používaných přeshraničních daňově-optimalizačních schémat s rizikovým prvkem z hlediska obcházení daňových povinností finančním správám členských států EU. Oznamovací povinnost se vztahuje na přeshraniční uspořádání, která mohou být nástrojem agresivního daňového plánování.

DAC 7
Směrnice DAC 7 má v plánu zavést nová pravidla pro posílení transparentnosti ve vztahu k digitálním platformám. Bude zavedena nová oznamovací povinnost, na jejímž základě budou digitální platformy oznamovat příjmy jednotlivců i podniků získané prostřednictvím těchto platforem.

Cílem směrnice je řešení problému, kdy některé příjmy skrze ně získané zůstávají nenahlášeny a nezdaněny, zejména za situace, kdy digitální platformy působí ve více zemích. Nová pravidla se mají vztahovat na digitální platformy nacházející se uvnitř EU i mimo ni a měly by se uplatňovat o 1. ledna 2023.

Směrnice rovněž plánuje zjednodušit získávání informací o skupinách daňových poplatníků specifikovaných správcem daně, kteří nemohou být identifikováni individuálně. Zároveň poskytuje rámec pro provádění společných kontrol orgány různých členských států.

DAC 8
V průběhu roku 2020 Evropská komise zveřejnila záměr rozšířit automatickou výměnu informací, tak aby nově zahrnovala informace o kryptoměnách a elektronických penězích. Ve svém návrhu hodlá řešit vyšší koordinaci v oblasti sankcí za porušení povinnosti oznamovat výše uvedené informace. Návrh směrnice by měl být předložen v druhé polovině roku 2021.