GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 4. Srpena 2010

Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů

Sdílet článek:

Daň z příjmů fyzických osob – zneužití práva na uplatnění daru

Daňový subjekt snížil základ daně a daň z příjmů fyzických osob o dar občanskému sdružení. Hlavním cílem sdružení byl dle jeho stanov rozvoj kultury tělesné a duševní, podpora členů ve sportovních aktivitách, zajištění sportovních, kulturních a vlastivědných akcí, podpora při navazování kontaktů s jinými spolky a propagace zdravého způsobu života. Daňový subjekt byl podle stanov jedním ze zřizovatelů a doživotním členem správní rady sdružení. Daňovou kontrolou bylo zjištěno, že sdružení nemělo jiné výnosy než dary od svých členů a také podporu sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit poskytovalo pouze svým členům.

Daňový subjekt v průběhu kalendářního roku vynakládal z vlastních prostředků částky určené na úhradu výdajů na jeho osobní potřebu a na osobní potřebu jemu blízkých osob (např. rodinný zájezd do zahraničí, vstupné do aquaparku, výbavu na yachting, poplatky za výuku angličtiny) a tyto prostředky mu byly následně uhrazeny sdružením. K úhradě došlo vzájemným zápočtem „pohledávky“ daňového subjektu za sdružením z titulu předložených dokladů za jeho volnočasové aktivity s jeho závazkem poskytnout sdružení dar. Obdobným způsobem postupovali i ostatní členové sdružení.

Dar tak byl při celkovém posouzení skutkového stavu použit na financování osobních potřeb daňového subjektu a jemu blízkých osob, což bylo v rozporu s účelem příslušného ustanovení zákona o daních z příjmů. Jednání daňového subjektu tak lze charakterizovat jako zneužití práva na uplatnění daru ke snížení daňové povinnosti poskytovatele daru. Daňovému subjektu byla doměřena daň z příjmů fyzických osob ve výši 17.152 Kč.
Daňový subjekt se proti dodatečnému platebnímu výměru odvolal, odvolací orgán odvolání zamítl. Případ byl dále podroben přezkumu krajského soudu, který se rovněž přiklonil k závěrům správce daně.

Kontrola provedená za pomoci speciálního softwaru IDEA

Finanční úřad prováděl daňovou kontrolu daně z příjmu právnických osob u daňového subjektu za zdaňovací období roku 2007. Důvodem výběru daňového subjektu k provedení kontroly na dani z příjmu právnických osob, bylo zjištění z analyticko-vyhledávací činnosti, která byla zaměřena na velké stavební společnosti, u nichž správce daně předpokládal existenci nedokončené výroby.

Na základě konkrétního předpokladu byla kontrola již zaměřena na ověření účtování nedokončené výroby, kromě jinak běžných kontrolních postupů. Daňový subjekt doložil správci daně účetnictví na technickém nosiči dat, jehož součástí byla i evidence zakázek, tudíž správce daně byl schopen velmi konkrétně vznést pochybnosti o nákladech proúčtovaných na účtech 501000 - Spotřeba materiálu a 518000 - Služby (dále byly některé částky proúčtovány na účty 512000 - Cestovné, 538000 - Ostatní daně a poplatky, 548000 - Ostatní provozní náklady), u kterých bylo evidentní, že souvisí s rozpracovanými zakázkami. Správce daně pomocí speciálního softwaru IDEA (který lze využít, jsou-li daňovým subjektem předána data z účetnictví správci daně na technickém nosiči dat) zkompletoval náklady a výnosy, jež souvisely se zakázkami zpracovávanými v roce 2007. Následně do výzvy specifikoval již konkrétní náklady, k nimž nebyly přiřazeny výnosy či byly pouze v minimální výši. Po provedeném dokazovacím řízení byly identifikovány náklady ve výši 620 tis. Kč k rozpracovaným zakázkám. Vydané faktury za tyto zakázky byly vystaveny až v roce 2008 (k vyfakturování přímých nákladů na tyto zakázky nedošlo do konce roku 2007). Přesto, u těchto zakázek nedošlo k proúčtování stavu zásob nedokončené výroby k 31. 12. 2007 na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby - souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 61 - Změna stavu zásob vlastní činnosti.

Daňový subjekt podal ještě před zahájením daňové kontroly dodatečné přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2007, ve kterém byl výsledek hospodaření zvýšen o 130 tis. Kč jako změna stavu zásob vlastní činnosti. K této skutečnosti samozřejmě správce daně přihlédl, a proto snížil nezahrnuté výnosy do základu daně roku 2007 o 130 tis. Kč tj. na 490 tis. Kč. Neproúčtováním výše uvedených přímých nákladů na uvedené zakázky do stavu zásob nedokončené výroby v celkové výši 490 tis. Kč, tzn. jejím nezahrnutím do výnosů roku 2007 došlo k porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Kontrolou byl dále zvýšen výsledek hospodaření dle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů o 11 tis. Kč s odkazem na porušení § 24 odst. 2 písm. zj) zákona o daních z příjmů - zjištění se vztahovalo k výpočtu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.

Výsledkem daňové kontroly bylo zvýšení základu daně o 501 tis. Kč a dodatečně stanovená daň ve výši 120 tis. Kč. Daňový subjekt názor správce daně akceptoval a nevyužil řádných opravných prostředků.

Zdroj: Česká daňová zpráva