GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 19. Září 2011

Vrácení DPH českým plátcům v jiných členských státech EU - TERMÍN

Sdílet článek:

30. září 2011 je nejzazším termínem pro podání žádosti o vrácení DPH z jiných členských států za rok 2010 u plátců, kteří nejsou v příslušném členském státě EU registrování k DPH. Pokud plátce žádost v uvedené lhůtě nepodá, pak nárok na vrácení DPH zaniká.

Žádost se podává prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. O přístup do elektronického portálu je nutno požádat místně příslušného správce daně. Tato žádost o přístup se zasílá také elektronicky. Žádost by měla být správcem daně posouzena v rámci 15 pracovních dní. V případě, že přístup do elektronického portálu dosud nemáte a rozhodli jste se využít nároku na vrácení DPH z jiného členského státu, doporučujeme co nejdříve správce daně o tento přístup požádat.

Koho se vrácení DPH v jiném členském státě EU týká– žadatel musí být:

  • registrovaným plátcem DPH,
  • mít sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v ČR (je zde usazen),
  • nemít sídlo, místo podnikání ani provozovnu v členském státě, ve kterém nárok uplatňuje, nemít v tomto členském státě registraci k DPH,

Žadatel dále nesmí uskutečňovat pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 zákona o DPH

Jakých plnění se týká:

Žádat lze o vrácení DPH zaplacené v ceně zboží nebo služby nakoupené žadatelem v jiném členském státě. V praxi se jedná zejména o DPH vztahující se ke služebním cestám (např. ubytování, školení, místní přeprava), nákup zboží, které zůstalo v daném členském státě a některých služeb.

Výše nároku na vrácení se posuzuje „obdobně“ jako nárok na odpočet daně dle § 72 zákona o DPH. Pokud je žadatel povinen krátit odpočet daně, postupuje podle § 72 odst. 4 a 5 zákona o DPH a má tak nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši. V podávané žádosti o vrácení daně je potom povinen označit uplatňování koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně a uvést aktuálně známou hodnotu tohoto koeficientu. Vlastní rozhodování o vrácení daně vždy bude probíhat podle pravidel stanovených členským státem vracení daně.

K předchozímu bodu ještě upozorňujeme, že pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu podle § 76 zákona o dani z přidané hodnoty (koeficientu krácení nároku na odpočet), plátce má povinnost provést opravu. Tato oprava se může například týkat již předchozího roku. Opravu provede plátce v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po daném období pro vrácení daně nebo pokud žádost plátce nepodá, tak předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím elektronického portálu.

Tento nový elektronický systém pro vrácení DPH zaplacené českým plátcem v jiném členském státě EU nahradil od 1. ledna 2010 předchozí „papírový“ systém, kdy se o vrácení DPH musela žádat přímo daňová správa toho kterého členského státu. Cílem tohoto nového elektronického systému bylo zjednodušení celého procesu pro vrácení DPH. Přesto však jednotlivé žádosti o vrácení jsou stále na konec vyřizovány příslušnými členskými státy, které mohou mít dodatečné požadavky nad rámec obecných podmínek. Může se jednat například o předložení všech daňových dokladů, dalších souvisejících dokumentů či jiných doplnění.

Vzhledem k ubíhající lhůtě doporučujeme na žádosti o vrácení DPH začít pracovat co nejdříve. V případě, že byste potřebovali v této věci asistenci nebo konzultaci, jsme Vám k dispozici a rádi Vám pomůžeme.