GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Ledna 2014

Víte, co vás čeká nového u daně z nemovitostí v roce 2014?

Sdílet článek:

První změnou je samotná změna názvu zákona o dani z nemovitostí. Kvůli novému vymezení nemovitosti v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“) především dochází ke změně názvu zákona, který označení „nemovitost“ již nepoužívá. Počínaje rokem 2014 se novelou změní název zákona na zákon o dani z nemovitých věcí i jeho dvě části – daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Číslo zákona i většina jeho základních stavebních prvků ale zůstává.

Proč je ale nutné znát již novelizovaný zákon o nabytí věcí nemovitých? Jednoduše proto, že daňové přiznání podávaná na rok 2014 (do 31. 1. 2014) i finančním úřadem vyměřené daně z nemovitostí za toto období se již budou posuzovat podle novelizovaného zákona o dani z nemovitých věcí.

I přesto, že s NOZ dojde od 2014 ve vybraných případech ke zcelení pozemku a na něm stojících staveb, cílem novely je zdanění pozemků a staveb zvlášť jako v roce 2013 a předchozích.

Názvosloví uvedená v tomto zákoně budou přizpůsobena NOZ – jedná se o pojmy jako např. pacht apod.

MEZI NEJVĚTŠÍ ZMĚNY OD ROKU 2014 PATŘÍ:

  1. Nově se definují zdanitelné stavby ve vazbě na nový katastrální zákon.
  2. Nově se definuje osvobození od daně pozemků a daně ze staveb a jednotek
  3. Je jednoznačně definováno, které inženýrské stavby (jejich nadzemní části) jsou předmětem daně – zejména věže, komínky a stožáry pro průmysl a energetiku
  4. Železniční vlečka je s konečnou platností předmětem daně z pozemků.
  5. Změna sazby daně u výrobních a skladovacích staveb vestavěnými podlažími.
  6. I byt může být nově zdaněn jako jednotka určená podnikání (např. jako obchod nebo kancelář)
  7. Změna základu daně jednotek, jejíž součástí je pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu.

1. Nová definice zdanitelných staveb

Nově se definují stavby, které jsou předmětem daně. Do r. 2013 byla v zákoně definice zdanitelných staveb závislá na stavebním zákoně, od r. 2014 se definice zdanitelné stavby odvíjí od nového katastrálního zákona. Definitivně tak vypadávají z předmětu daně ze staveb přístřešky, pergoly, ploty, bazény aj.

2. Změna definic osvobození od daně

Definice osvobození se přemisťují z různých zákonů a vyhlášek (např. ze zákona o lesích, prováděcí vyhláška k dani z nemovitostí) přímo do zákona – rozsah osvobození by ale měl zůstat dle Ministerstva financí totožný. Rozšiřuje se pouze osvobození náboženských staveb a osvobozených staveb, které není nutné uvádět v daňovém přiznání.

3. Končí diskuse o zdanění inženýrských staveb

Nadzemní části inženýrských staveb jsou předmětem daně pouze tehdy, pokud jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona – v seznamu inženýrských staveb, které jsou zdanitelnými stavbami a jsou předmětem daně ze staveb a jednotek. Jedná se například o věže pro vysílání, stožáry a průmyslové komíny.

4. Železniční vlečka

Nově je jako zpevněná plocha pozemku zdaněna železniční vlečka. V letech 2012 a 2013 bylo sporné, zda je železniční vlečka zpevněnou plochou pozemku, proto Ministerstvo financí dalo tento druh pozemku přímo do zákona.

5. Změna zdanění u výrobních a skladovacích staveb vestavěnými podlažími

Pokud jste vlastníkem stavby sloužící pro podnikání (nejčastěji výrobní nebo skladovací haly), v jejíž části jsou vestavěná podlaží (např. vestavba kancelářských prostor), byla tato stavba zdaňována jako několikapodlažní stavba bez ohledu na to, jakou zastavěnou plochu z celkové zastavěné plochy zabírala vestavba. Nově se bude každé další nadzemní podlaží zdaňovat pouze tehdy, pokud přesáhne 1/3 celkové zastavěné plochy. V této souvislosti upozorňujeme, že i když bude výsledná daň za takovou nemovitost pravděpodobně nižší, je daňový subjekt za současného znění zákona povinen podat daňové přiznání. V opačném případě mu hrozí pokuta za jeho nepodání (až 5% z celkové daňové povinnosti k dani z nemovitých věcí).

6. I byt může být nově zdaněn jako jednotka určená k podnikání

Nově bude záležet na tom, jakým způsobem je jednotka využívána. Například byt, který pronajímáte, jako kancelář bude zdaněn základní sazbou 10 Kč / m2 namísto standardní sazby 2 Kč / m2 upravené podlahové plochy.

7. Změna základu daně jednotek, jejíž součástí je pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu

Základ daně u jednotek, jejíž součástí je pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu, se stanoví tak, že podlahová plocha se vynásobí koeficientem 1,22 namísto původního koeficientu 1,2. Optické zvýšení základu daně je reakcí na splynutí pozemku a stavby, resp. pozemku a jednotky. V minulosti bylo nutné zdaňovat zvlášť také související pozemky, které přesahovaly zastavěnou plochu. Nyní již tyto pozemky nejsou předmětem daně z pozemků, ale přesunuly se výše uvedeným způsobem do jednotky. Tuto novinku uplatní v daňovém přiznání noví vlastníci jednotek, kteří si jednotky pořídili v průběhu roku 2013. Stávající vlastníci jednotek nemusí tuto novinku řešit – finanční úřady by na ni měli reagovat sami a výsledek by se měl projevit na daňových složenkách rozesílaných v dubnu 2014.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici.