GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 16. Března 2015

Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 2. část

Sdílet článek:

V dnešním vydání našeho newsletteru bychom chtěli navázat na minulé vydání, kde jsme se zabývali účetními řešením a zdaněním cenných papírů a podílů splňujících podmínky pro osvobození od daně z příjmů.

Pokud příjem z převodu cenného papíru nebo jiného podílu na obchodní korporaci není osvobozen od daně z příjmů právnických osob, pak příjem je předmět daně, tj. jde o zdanitelný příjem. V takovém případě je třeba zkoumat, zdali zákon o daních z příjmů nestanoví zvláštní podmínky regulující uplatnění nákladů oproti příjmu z převodu.

Z pohledu našeho členění je třeba rozlišit situace, kdy jsou cenné papíry či jiné podíly na obchodní korporaci přeceňovány na reálnou hodnotu v souladu se zvláštním právním předpisem a kdy ne. V této souvislosti je třeba zmínit, že podle § 23 odst. 4 psím. i) zákona o daních z příjmů se ocenění ekvivalencí (protihodnotou) pro účely daně z příjmů nepovažuje za ocenění reálnou hodnotou.

A. Cenné papíry a jiné podíly přeceňované na reálnou hodnotou

V případě prodeje cenných papírů nebo jiných podílů, které jsou přeceňovány na reálnou hodnotu v souladu s účetními předpisy, se daňový režim na nákladové straně řídí ustanovením § 24 odst. 2 písm. r) zákona o daních z příjmů. Související výdaj (náklad) v rámci vyřazení daného cenného papíru je daňově uznatelný do výše hodnoty daného cenného papíru, tzn. bez ohledu na výši příjmů z prodeje.

B. Cenné papíry a jiné podíly nepřeceňované na reálnou hodnotou

Pokud jde o prodej cenných papírů nebo jiných podílů, které nejsou přeceňovány na reálnou hodnotu  v souladu s účetními předpisy, pak ustanovení § 24 odst. 2 písm. w) zákona o daních z příjmů stanoví určitá omezená týkající se nákladů. Toto ustanovení přímo stanoví, že daňovým nákladem je nabývací cena akcie, podílu na společnosti s ručením omezeným nebo komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie nebo tohoto podílu. Co je nabývací cenou je stanoveno v ustanovení § 24 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Výše byla stručněji popsána problematika zdaňování resp. osvobození příjmů v rámci prodeje cenných papírů (podílů) mezi dvěma právnickými osobami.

Pokud byste měli zájem o bližší informaci k některé z uvedených variant, případně o konzultaci jiné související problematiky, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme s řešením Vaší konkrétní situace.