GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 20. Května 2010

Účetní závěrka podle IFRS již od roku 2011?

Sdílet článek:

Ministerstvo financí připravilo k připomínkovému řízení návrh novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s navrhovanou účinností od 1. ledna 2011. Tato novela by měla rozšířit možnosti použití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských společenství (dále jen IFRS) pro účtování a sestavení účetní závěrky.

Podle v současnosti platné právní úpravy jsou jedinými účetními jednotkami, které sestavují účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS, účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie. Zákon o účetnictví dává dále možnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS ostatním konsolidujícím účetním jednotkám. Ostatní výše neuvedené účetní jednotky musí v současnosti vést účetnictví a sestavovat účetní závěrku pouze v souladu s českými předpisy a nemohou vykazovat v souladu s IFRS.

Připravená novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví rozšiřuje výše uvedenou úpravu použití IFRS. Nově by měla dát možnost volby vykazovat v souladu s IFRS také konsolidovaným účetním jednotkám za splnění následujících podmínek. K tomu, aby mohla konsolidovaná účetní jednotka rozhodnout o použití IFRS pro sestavení účetní závěrky musí být obchodní společností, konsolidující účetní jednotka sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s IFRS a musí být vysoce pravděpodobné, že k rozvahovému dni bude konsolidovaná účetní jednotka zahrnuta do konsolidačního celku. Pokud se stane, že se konsolidovaná účetní jednotka rozhodne používat IFRS a nakonec nebude k rozvahovému dni zahrnuta do konsolidačního celku, přestože to bylo na začátku účetního období vysoce pravděpodobné, nepoužije tato účetní jednotka od následujícího účetního období pro účtování a sestavení účetní závěrky IFRS. Rozhodnutí o použití IFRS podléhá schválení nejvyšším orgánem konsolidované účetní jednotky. Obdobně postupuje také konsolidovaná účetní jednotka, jejíž zahraniční konsolidující osoba používá pro sestavení konsolidované účetní závěrky IFRS.

Připravená novela by měla dát možnost použití IFRS při sestavení individuální účetní závěrky také konsolidujícím účetním jednotkám. V současné úpravě mají tuto možnost pouze při sestavení konsolidované účetní závěrky. Aby mohla konsolidující účetní jednotka sestavit individuální účetní závěrku v souladu s IFRS, musí být obchodní společností, pro sestavení konsolidované účetní závěrky používat IFRS a musí být vysoce pravděpodobné, že k rozvahovému dni bude vytvářet konsolidační celek. Rozhodnutí o použití IFRS pro účtování a sestavení účetní závěrky podléhá schválení nejvyšším orgánem konsolidující účetní jednotky.

Při výpočtu základu daně z příjmů se ale bude pro všechny účetní jednotky i nadále vycházet z výsledku hospodaření stanoveného dle českých účetních předpisů. Společnosti, které se rozhodnou používat pro účtování a sestavení účetní závěrky IFRS, tak budou muset tvořit podklad pro daň z příjmů stále podle českých předpisů.

O novele zákona o účetnictví Vás budeme blíže informovat po jejím schválení.