GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Ledna 2016

Týká se Vás konsolidace od 1.1.2016?

Sdílet článek:

Individuální účetní závěrky, které podniky běžně sestavují k rozhodnému dni, nepodávají informaci o skupině, kterou podnik spolutvoří. Vlastní-li podnik dceřinou společnost (ovládá někoho) anebo tento podnik vlastní jiná společnost (je ovládán ), tvoří spolu skupinu. Taková skupina, podávající informaci o svém celku, pak může mít povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.  

Od 1.1.2016 se snižují kritéria pro povinnost konsolidovat. Možná se tak týká povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku i Vás. Skupina, kterou tvoříte, může být rázem povinně konsolidující poprvé za účetní období započaté po datu 1.1.2016 (u účetních jednotek s kalendářním rokem tedy k 31.12.2016).    

Připomeňme si, že za účetní období započaté před datem 31.12.2015 sestavovala konsolidaci skupina účetních jednotek, splňovala-li alespoň 2 z těchto kritérii: aktiva celkem více než 350 mil., obrat více než 700 mil., průměrný počet zaměstnanců 250.

Od 1.1.2016 se tato kritéria pro povinnost sestavovat konsolidaci významně snížila. Nově, přesáhne-li skupina podniků za účetní období započaté po 1.1.2016 alespoň 2 z těchto kritérií: aktiva celkem více než 100 mil., obrat více než 200 mil., průměrný počet zaměstnanců 50, je povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Budete-li povinně konsolidovat poprvé, budou Vám následující informace přínosem. Je vhodné se na takovou konsolidaci realizovanou výhledově někdy v roce 2017 připravit už teď. Včasná příprava sníží pracnost a nákladnost celého procesu konsolidace.

Sestavení konsolidované účetní závěrky si vyžaduje určitá specifika, která je lépe zachytit na začátku účetního období a nelovit je z účetních závěrek účastnických společností až při samotném sestavování konsolidované účetní závěrky.

Pojďme si říci, jaká jsou specifika sestavení konsolidované účetní závěrky. Konsolidace je vymezena v § 22 až 23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Konsolidující skupina by měla sjednotit své účetní politiky (mnohdy se také stává, že konsolidované podniky ani nemají společné hospodářské roky, což musí být v konsolidaci sladěno). Pro snadnější vyloučení vzájemných vztahů ve skupině je vhodné taktéž nastavit si účetní systémy pro lepší identifikaci těchto vztahů, a dále pak zohlednit zavedení nových analytických účtů nákladů a výnosů pro snadnější vyloučení obchodních transakcí (potažmo marže) ve skupině. A právě na tyto operace je vhodnější myslet už nyní, kdy se účetní jednotky nacházejí na začátku období. Každá konsolidace v prvním období navíc vyžaduje konsolidovat už počáteční zůstatky v daném období a účtovat o tzv. konsolidačním rozdílu. Tyto informace vycházejí z individuálních účetních závěrek, které většina podniků v těchto dnech sestavuje.

Konsolidovaná účetní jednotka je povinna sdělit účetním jednotkám ve skupině, že budou konsolidovány a sdělit jim informaci o vymezení konsolidačního celku. Dále určí, které účetní záznamy a ostatní dokumenty jsou povinny tyto účetní jednotky poskytnout konsolidující účetní jednotce pro sestavení.

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že konsolidovaná účetní závěrka je povinně ověřována auditorem.

Rádi Vám pomůžeme jak se zavedením počátečních informací a nastavením, včetně vymezení konsolidačního celku, tak později se samotným sestavením konsolidace.