GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 23. Dubna 2015

Transferové ceny v Lucembursku. V čem je případ internetového prodejce Amazon zajímavý?

Sdílet článek:

V říjnu loňského roku Evropská komise vydala dílčí rozhodnutí v případu Amazon. Spor je veden v tom směru, zda Lucembursko jako členský stát Evropské unie neposkytlo daňovou dohodou v oblasti převodních cen (tzv. APA) uzavřenou v roce 2004 se společností Amazon neoprávněnou státní podporu.

Logika v pozadí případu je v podstatě velmi jednoduchá. Když členský stát uzavře daňovou dohodu s nadnárodní skupinou ohledně nastavení jejích převodních cen, dohoda by neměla posvěcovat jiné nastavení, než které by si mezi sebou dohodly nezávislé osoby jednající za běžných tržních podmínek. Pokud by tomu tak nebylo, pak určitá nadnárodní skupina může získat konkurenční výhodu tím, že dosáhne nižšího daňového zatížení než její konkurenti (ti mají tutéž povinnost). Jinými slovy posvěcený způsob nastavení interních transakcí jakýmkoliv členským státem EU musí být v souladu s principem tržního odstupu.

Co je na rozhodnutí zajímavé? Evropská komise se vyjadřovala k daňové dohodě uzavřené mezi Lucemburskem a Amazonem z pohledu jejího souladu se základním principem uplatňovaným v oblasti transferových cen, tzv. arms length principle (principem tržního odstupu). Podle tohoto principu, musí být ceny, které si mezi sebou účtují spojené osoby srovnatelné s cenami účtovanými nezávislými subjekty. Tento princip je zakotven i v lucemburské daňové legislativě.

Stručný popis situace

Společnost Amazon byla založena v Americe v roce 1994. Její evropská centrála se nachází v Lucembursku. Amazon zde zaměstnává cca 1 000 lidí. Amazon má v Lucembursku několik společností, mezi nimi i společnosti Amazon EU Sarl. (dále označovanou jako „Lux OpCO“) a Amazon Europe Technology Holding SCS (dále označovanou jako „LUX SCS“). Tyto dvě společnosti jsou v příběhu nejdůležitější.

Společnost LUX SCS je 100% mateřskou společností LUX OpCO. Funkcí společnosti LUX CSC je držba a asistence při používání a vývoji nehmotného majetku ve formě IP licence prostřednictvím tzv. cost-sharing dohody s centrálou v US, kde je vývoj fakticky prováděn. Na straně druhé společnost LUX OpCO je společností, která operuje s evropskými webovými stránkami, prostřednictvím kterých jsou prodávány a nabízeny výrobky konečným zákazníkům. Jednou z funkcí LUX OpCO je i vlastnictví veškerého zboží ve všech evropských centrech Amazonu. Protože LUX OpCO používá při své činnosti nehmotná aktiva LUX SCS, platí jí za to licenční poplatek, jehož výše je specifikována dále. Licenční poplatek je daňově uznatelným nákladem LUX OpCO. Právě výše tohoto licenčního poplatku měla být v daňové dohodě odsouhlasena s lucemburským finančním úřadem. Pointou příběhu však je to, že zatímco příjmy LUX OpCO jsou zdaněny v Lucembursku, tak u příjmů LUX SCS tomu tak není. Navíc příjmy LUX SCS nejsou v podstatě zdaněny nikde.

Výše licenčního poplatku

Podle daňové dohody je výše licenčního poplatku kalkulována každý rok, a to jako procento z tržeb dosažených prodejem prostřednictvím evropských webových stránek v EU. Pro pochopení uvádíme alespoň základ dohodnutého výpočtu odměny. Výše sazby za licenční poplatek se počítá podle následujících pravidel:

 1. Základ pro výpočet odměny LUX OpCO odpovídá menší z dále uvedených částek: a) 4 – 6 % operativních nákladů, b) celkový operativní zisk.
 2. Licenční poplatek placený LUX OpCO se rovná jejímu operativnímu zisku sníženému o odměnu LUX OpCO (bod A).
 3. Výše sazby licenčního poplatku z tržeb LUX OpCO je rovna výši licenční odměny podle bodu B vydělené výší příjmů z prodeje v EU.
 4. Bez ohledu na výše uvedené nemůže být výše odměny LUX OpCO v jakémkoliv roce nižší než 0,45 % z příjmů z prodeje v EU a ne vyšší než 0,55 % z příjmů z prodeje v EU. Pokud se odměna LUX OpCO v tomto rozmezí nenachází, je tento zisk upraven tak, aby v rozmezí byl.

Ze složitého výpočtu je cítit snaha omezit výši odměny LuxOpCO na předem stanovenou hodnotu. Jakýkoliv reziduální zisk nad tuto předem stanovenou hodnotu plyne LUX SCS jako licenční poplatek.

Rozhodnutí Evropské komise

Rozhodnutí Evropské komise prozatím není definitivní. Jde o dílčí rozhodnutí, kdy Lucembursko má právo se dál vyjádřit a obavy Evropské komise rozptýlit. Uvádíme však dílčí závěry, ze kterých vyplývají připomínky a nedostatky, které Evropská komise v daňové dohodě uzavřené Lucemburskem s Amazonem spatřuje, mimo jiné i skutečnost, že jí nebyly dány k dispozici všechny podklady nutné pro konečné rozhodnutí.

 • Lucembursko nepředložilo Evropské komisi žádnou dokumentaci způsobu tvorby převodních cen připravenou Amazonem k podpoře své žádosti o sjednání daňové dohody v oblasti převodních cen. Při absenci této dokumentace Evropská komise má pochyby o způsobu přezkoumání žádosti Lucemburskými daňovými autoritami, tzn. zda-li se vůbec zabývaly prověřením dodržení principu tržního odstupu. Navíc Komise konstatuje, že daňové autority Lucemburska žádost vyhodnotily a dohodu uzavřely za 11 dnů od podání žádosti.
 • Z daňové dohody není patrný popis nehmotných aktiv poskytovaných LUX OpCO ze strany LUX SCS.
 • Daňová dohoda neobsahuje žádné zdůvodnění volby správné metody stanovení transferové ceny. Na základě podkladů, které má komise k dispozici nelze odsouhlasit, že použitá metoda odpovídá jakékoliv metodě vyjmenované v OECD směrnici k transferovým cenám.
 • Ačkoliv je v daňové dohodě pojednáno o stanovení sazby licenčních poplatků procentem z tržeb (viz bod B shora), pak ve skutečnosti ze způsobu nastavení výpočtu licenčního poplatku vyplývá, že licenční poplatek je stanoven jako reziduální zisk nad předem stanovenou ziskovost LUX OpCO. Podle čl. 6.16 OECD směrnice k převodním cenám se většinou licenční poplatky odvíjí od výkonu uživatele, jeho tržeb a v některých výjimečných případech od výše zisku uživatele. V daném případě však byla pouze prezentována výše licenčního poplatku stanovená na základě tržeb. Výše licenčního poplatku však nebyla kalkulována s ohledem na přispění nehmotného aktiva k dosažení těchto tržeb. Místo toho je výše licenčního poplatku kalkulována jako reziduální (zbytkový) zisk.
 • Není k dispozici komplexní funkční analýza, na základě které by bylo možné rozhodnout, jaká výše odměny přináleží LUX SCS a jaká výše odměny přináleží LUX OpCO. Pro přesné určení je nutná extenzivní funkční analýza a analýza rizik.
 • Pro stanovení výše odměny 4 – 6 % z operativních nákladů není k dispozici žádná komparační (srovnávací) analýza.
 • Stanovení spodního a horního limitu na odměnu LUX OpCO ve výši 0,45 – 0,55 % z tržeb není v souladu s žádnou z metod povolenou směrnicí OECD.
 • Dohoda nebyla aktualizována po dobu více než 10 let.

Závěr

Tento článek lze uzavřít dvěma podstatnými skutečnostmi. Evropská komise dává zcela jednoznačný signál jednotlivým členským státům, že je velice zajímá současná praxe sjednávání daňových dohod v oblasti převodních cen. Některé země mohly být velice přívětivé investicím ze strany nadnárodních koncernů, a to až do té míry, že princip tržního odstupu, který by se měl daňovou dohodou prolínat jako krev s tělem, mohl být upozaděn. Některé změny byly již zahrnuty do návrhu Evropské komise ohledně daňové transparence. Dále tato rozhodnutí obecně dávají dobrý návod i daňovým správám, jak přemýšlet o způsobech nastavení převodních cen jednotlivými skupinami v kontextu současně platného znění Směrnice OECD k transferovým cenám i bez zohlednění nových iniciativ v rámci BEPSu, o kterých jsme vás informovali již v našich předchozích vydáních Newsletteru.

V případě vašeho bližšího zájmu o tuto problematiku jsme vám k dispozici.