GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Června 2013

Švýcarsko

Sdílet článek:

1. Koncept daňové rezidence

Za daňové rezidenty jsou považovány společnosti založené ve Švýcarsku, ostatní společnosti jsou považovány za nerezidentní. Posouzení daňové rezidence nicméně závisí na konkrétních okolnostech, z nichž nejdůležitějšími jsou zejména místo skutečného vedení či místo, kde se konají jednání valné hromady společníků. Všechny společnosti založené podle Švýcarského práva jsou považovány za společnosti založené ve Švýcarsku.

Společnosti založené ve Švýcarsku mají neomezenou daňovou povinnost, zatímco nerezidentní společnosti mají omezenou daňovou povinnost vztahující se na určité druhy příjmů ze zdrojů ve Švýcarsku.

2. Sazby daně

Právnické osoby: U právnických osob je uplatňována daň na třech úrovních. Na úrovni federální je sazba 8,5 %, na kantonální a obecné se pohybuje mezi 4-20 %.

Fyzické osoby: U fyzických osob je rozsah daně 15-22 %.

DPH: Jako v jiných zemích jsou sazby rozděleny na základní sazbu (8 %) a sníženou sazbu (2,5 %). Rovněž existuje speciální sazba (3,8 %), která je uplatněna u ubytovacích služeb.

Daň z kapitálových výnosů: 35 %

Daň z vydaných cenných papírů: 1 % z celkové hodnoty vydaných cenných papírů švýcarskou společností.

Daň z převodu cenných papírů: 0,15 % z hodnoty převáděných cenných papírů pokud se jedná o švýcarské cenné papíry.

Pokud se jedná o zahraniční cenné papíry, je tato daň 0,30 % z hodnoty převáděných cenných papírů.

Daň z nemovitosti: Pohybuje se v rozmezí 0,05-0,3 %.

Dědická daň: u manželů a dětí není v mnoha kantonech uvalena žádná dědická daň. U ostatních osob bývá často značně vysoká (Curych až 36 %), s výjimkou kantonu Schwytz, kde není v podstatě daň žádná.

3. Způsob zdanění – na úrovni právnických osob a fyzických osob

Švýcarsko je federací 26 kantonů, v rámci kterých existuje cca 2400 obcí. S výjimkou některých právních oblastí, které jsou na základě Ústavy v kompetenci federace, mají jednotlivé kantony a v některých případech i obce právo samostatně vyhlašovat a provádět zákony.

Federace a každý kanton mají vlastní nezávislé daňové předpisy. Kantony jsou však prostřednictvím harmonizačních zákonů vydávaných na úrovni federace nuceny sjednocovat úpravu kantonálních daňových zákonů. Například základ daně z příjmů právnických osob je dnes již na úrovni federace a na úrovni všech kantonů v zásadě stejný, až na nepatrné rozdíly. Určité rozdíly stále existují ve výši lokálních daňových sazeb u jednotlivých druhů daní.

Švýcarský daňový systém se obdobně jako český daňový systém skládá z daní přímých a nepřímých. Mezi daně přímé ve Švýcarsku patří zejména daně z příjmů (fyzických osob a právnických osob) a daně z majetku. Na rozdíl od českého daňového systému, zná Švýcarsko také daň z čistého jmění. Za nepřímou daň je považována daň z přidané hodnoty a spotřební daně.

4. Zdanění dividend, úroků a licenčních poplatků

Zdanění dividend: Základní sazba pro zdanění dividend je 35 % (Podle SZDZ se tato sazba pohybuje v rozmezí 0-5 %).

5. Specifické daňové režimy (nerezidentní společnost)

Švýcarsko vítá zahraniční přímé investice a na jejich podporu zavedlo pro určité typy společností zvýhodněné daňové režimy. Za zmínku stojí zejména zvýhodnění společností splňujících parametry tzv. holdingové společnosti a společností splňující parametry tzv. smíšené společnosti.

Holdingová společnost

Charakteristické znaky holdingové společnosti jsou následující:

  1. primárním účelem společnosti je držba obchodních podílů a nepřímá participace na podnikání dceřiných společností,
  2. minimálně 2/3 celkových aktiv tvoří finanční majetek – podíly na obchodních společnostech nebo
  3. minimálně 2/3 celkových výnosů plynou z tzv. kvalifikovaných investic a
  4. společnost nevykonává žádnou aktivní obchodní činnost na území Švýcarska.

Daňové zvýhodnění holdingové společnosti spočívá jednak ve skutečnosti, že je osvobozena od lokálních (kantonálních a obecních) daní z příjmů a federální sazba daně z příjmů činí pouhých 8,5%.

Smíšená společnost

Základními předpoklady, aby bylo možné uznat společnost jako společnost smíšenou, jsou následující:

  1. společnost vykonává obchodní aktivity převážně v zahraničí mimo území Švýcarska;
  2. minimálně 80% z celkových výnosů musí být generováno z obchodní činnosti mimo území Švýcarska;
  3. minimálně 80% z celkových nákladů musí být vynaloženo za zboží a služby od nikoliv švýcarských dodavatelů.

Pokud společnost splňuje výše uvedené předpoklady, může se těšit na zvýhodněnou daňovou sazbu daně z příjmů právnických osob, jíž jsou zdaňovány příjmy ze zahraničních (mimo-švýcarských) aktivit, která činí 9% - 11% včetně federální daně. Rozdíl je způsoben diferencí ve výši lokálních (kantonálních a obecních) daní.

Přesná definice smíšené společnosti její daňové zvýhodnění se může v jednotlivých kantonech mírně lišit.

6. CFC režim (předpisy týkající se ovládaných zahraničních společností)

Ve Švýcarsku nejsou pravidla CFC zavedena.

7. Ostatní specifické výhody/nevýhody

V červnu roku 2009 došlo z důvodu velkého tlaku z EU (zvláště Francie a Německa) k prolomení bankovního tajemství. Snaží se tak zamezit daňovým únikům do třetích zemí.