GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 5. Května 2017

Struktura Výkazu zisku a ztráty, vykazování

Sdílet článek:

 

V článku s názvem „Co se účtuje do Výkazu zisku a ztráty dle Vyhlášky a ČÚS“ jsme Vás krátce informovali o změnách ve výkazu zisku a ztráty, které zapříčinila novela zákona o účetnictví a související vyhlášky. Hlavní změna je v oblasti účtování a souvisejícího vykazování změny stavu zásob vlastní činností a aktivace. Do 31.12.2015 se o změně stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci účtovalo pomocí výnosových účtů skupiny 61- Změny stavu zásob vlastní činnosti a skupiny 62 – Aktivace. Od 1.1.2016 byly tyto skupiny účtů zrušeny a nově se o změně stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci účtuje prostřednictvím nákladových účtů (skupiny 58 - Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace). Tyto účty obdobně jako původní účty skupiny 61 a 62 mohou mít jak aktivní, tak pasivní zůstatek.

Novela zákona o účetnictví přinesla také změnu struktury Výkazu zisku a ztráty. Tato změna však nenese s sebou žádné požadavky na změnu metody účtování o nákladech či výnosech (vyjma již zmíněných účtů skupiny 58 – Změny stavu zásob vlastní činností a aktivace), ale jedná se o přeskupení vykazovaných položek na jiné řádky tvořící tzv. skupiny nákladů či výnosů či došlo k rozdělení dříve dohromady vykazovaných položek (např. rezerv a opravných položek). Při sestavování výkazu zisku a ztráty za rok 2016 bude nutné údaje za minulé účetní období upravit na nově požadovaný formát daného výkazu z důvodu zachování meziroční srovnatelnosti daných údajů.

Níže budou uvedeny hlavní změny v rámci daného výkazu v rámci druhového členění. Samotné uspořádání daného výkazu je součástí přílohy č. 2 vyhlášky.

Ve Výkazu Zisku a ztráty se jednak přeskupily řádky např. Tržby z prodeje výrobků a služeb a Tržby za prodej zboží.

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

 

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

01

   

 

II.

Tržby za prodej zboží

02

   

 

A dále pak i řádky Ostatní provozní výnosy, kde tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu jsou nově součástí  těchto ostatních provozních výnosů.

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

 

III.

 

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

20

   

 

III.

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

21

   

 

III.

2.

Tržby z prodeje materiálu

 

 

 

 

22

   

 

III.

3.

Jiné provozní výnosy

23

   
                     

Významnou novinkou v rámci vykazování výnosů je nově povinnost vykazovat výnosové úroky (např. z poskytnutého úvěru, zápůjčky atd.) či výnosy z obdobných transakcí mezi ovládanou a ovládající osobou a třetími stranami odděleně.

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

 

VI.

 

Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)

39

   

 

VI.

1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

40

   

 

VI.

2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

   

 

A stejně jako je tomu u výnosů, je i u nákladů nově povinnost vykazovat nákladové úroky (např. z přijatého úvěru, zápůjčky) či náklady z obdobných transakcí mezi ovládanou a ovládající osobou a třetími stranami odděleně.

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

J.

 

 

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 +45)

43

   

J.

 

1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

44

   

J.

 

2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

45

   

Další výrazná změna se odehrála v oblasti nákladů v rámci úpravy hodnot v provozní činnosti, kde oproti vykazování v minulých letech dochází jednak k rozdělení úprav hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na část trvalého charakteru (odpisy) a na část dočasného charakteru (opravné položky), tak také k samostatnému vykazování změny stavu opravných položek k zásobám a k pohledávkám. V tomto případě se změna týká pouze vykazování jednotlivých opravných položek na samostatných řádcích bez nutnosti změny v postupech účtování.

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

E.

 

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

14

   

E.

 

1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 

 

 

 

 

15

   

E.

 

1.1 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

 

 

 

 

 

16

   

E.

 

1.2 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

 

 

 

 

 

17

   

E.

 

 2.

Úpravy hodnot zásob

 

 

 

 

 

18

   

E.

 

3.

Úpravy hodnot pohledávek

 

 

 

 

 

19

   

 

Naopak změna stavu rezerv v provozní činnost stejně jako zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a zásob, dále daně a poplatky, dříve mající samostatné řádky jsou nově zahrnuty do jednotného oddílu F. Ostatní provozní náklady.

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

F.

 

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

24

   

F.

 

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

   

F.

 

2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

 

 

 

26

   

F.

 

3.

Daně a poplatky

 

 

 

 

 

27

   

F.

 

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

 

28

   

F.

 

5.

Jiné provozní náklady

29

   
                       

 

Jak je z výše uvedeného přehledu největších změn v rámci výkazu zisku a ztráty patrné, došlo zejména k oddělení původně kumulovaných položek do samostatných řádků (např. položek rezerv a opravných položek), tak také ke změně struktury samotného výkazu, tzn. k přeskupení jednotlivých řádků v rámci nákladových a výnosových položek.  

Na závěr bychom Vás chtěli informovat, že novelou zákona o účetnictví a související vyhlášky byly zrušeny položky „mimořádné náklady a výnosy“. Veškeré náklady a výnosy plynoucí z „mimořádné činnosti“ mají být součástí jiného provozního výnosu/nákladu či ostatního finančního výnosu/nákladu.

Autor: Karolina Vernerová