GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zuzana Kalincová | 1. Prosince 2020

Směrnice DAC 6: Nová oznamovací povinnost spojená s výraznými sankcemi

Sdílet článek:

V tomto článku bychom Vás chtěli upozornit, že koncem srpna byl vyhlášen zákon, jímž byla do českého právního řádu transponována směrnice Rady (EU) 2018/822 (tzv. směrnice DAC 6). Tato směrnice zavádí oznamovací povinnost ve vztahu k informacím o přeshraničních uspořádáních, která mohou být nástrojem agresivního daňového plánování.

Oznamované informace

Oznamovací povinnost se vztahuje k přeshraničním uspořádáním zavedeným od 25. června 2018 a naplňujícím alespoň jeden charakteristický znak vyjmenovaný ve směrnici.

Pojem uspořádání zahrnuje:

 • jakoukoli smlouvu, dohodu, domluvený postup nebo transakci, které jsou dostatečně určité a mohou jasně vést k získání daňové výhody.
 • Uspořádáním tak může být zejména doporučení, návod, stanovisko či jiná písemnost vyhotovená pro klienta na objednávku odborným poradcem tak, aby na jejich základě došlo k získání určité daňové výhody.

Přeshraničním uspořádáním je uspořádání, které:

 • zahrnuje daňové subjekty z více členských států,
 • je realizováno ve více než jednom členském státě, nebo
 • má dopad na automatickou výměnu informací, nebo identifikaci skutečných majitelů.

Oznamovací povinnost se nevztahuje na čistě vnitrostátní uspořádání.

Charakteristickým znakem se rozumí:

 • vlastnost nebo rys uspořádání, které jsou ukazatelem potenciálního rizika vyhýbání se daňovým povinnostem a
 • je uveden v příloze ke směrnici, např.:
  • doložka mlčenlivosti s cílem nezveřejnění daňové výhody zamýšlené přeshraničním uspořádáním,
  • odměna za poradenství stanovená v závislosti na výši dosažené daňové výhody,
  • standardizovaná uspořádání, která jsou k dispozici pro více daňových poplatníků,
  • převod a využití daňových ztrát,
  • převedení příjmu na majetek nebo jinou kategorii příjmů zdaňovaných nižší sazbou, nebo od daně osvobozených,
  • kruhové transakce,
  • odpočitatelné přeshraniční platby provedené mezi přidruženými podniky v případech, kdy příjemce je daňovým nerezidentem, nebo je daňovým rezidentem v jurisdikci, která ukládá daň z příjmů právnických osob s nulovou nebo téměř nulovou sazbou, nebo je v rámci OECD vyhodnocena jako nespolupracující, nebo jsou tyto platby úplně nebo částečně osvobozeny, nebo využívají výhody z preferenčního daňového režimu v zemi rezidence příjemce,
  • uplatňování daňových odpisů majetku ve více než jedné jurisdikci,
  • uspořádání narušující oznamovací povinnosti ve vztahu k automatické výměně informací,
  • uspořádání zahrnující netransparentní právní řetězec, nebo netransparentní řetězec skutečných majitelů,
  • specifické charakteristické znaky týkající se převodních cen (využití jednostranných pravidel bezpečného přístavu, převod těžko ocenitelných nehmotných aktiv, přeshraniční převod funkcí, rizik nebo aktiv vedoucí ke snížení ročního zisku před úroky a zdaněním (EBIT) pod úroveň 50 % předpokládaného ročního EBIT bez uskutečnění této transakce atd.).
 • Skutečnost, že přeshraniční uspořádání naplní charakteristický znak, však sama o sobě neznamená, že je toto uspořádání používáno k vyhýbání se daňovým povinnostem a že budou vůči jeho uživateli pouze na základě informací uvedených v oznámení o tomto uspořádání uplatňovány jakékoli sankce.
 • V rámci některých charakteristických znaků musí být dále splněna podmínka testu hlavního přínosu spočívající v tom, zda hlavním přínosem nebo jedním z hlavních přínosů transakce je získání daňové výhody.

Osoby povinné oznamovat informace

Povinnou osobou pro účely oznámení přeshraničního uspořádání je především jeho zprostředkovatel, tedy obvykle poradce, který oznamované přeshraniční uspořádání navrhuje, nabízí na trhu, organizuje nebo ho zpřístupňuje pro jeho zavedení, nebo řídí zavedení takového uspořádání.

V rozsahu, v jakém jsou zprostředkovatelé (advokáti, daňoví poradci, notáři a auditoři) ze zákona vázáni profesní mlčenlivostí, však musí oznamovací povinnost splnit sám daňový subjekt. Stejné pravidlo se uplatní i v situaci, kdy dané přeshraniční uspořádání nemá žádného zprostředkovatele.

Náležitosti oznámení

Oznámení o přeshraničním uspořádání se bude podávat elektronicky prostřednictvím formuláře zveřejněného Finanční správou ČR.

Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti

dac.png

Sankce

V případě porušení oznamovací povinnosti může správce daně povinné osobě uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 tisíc Kč.

Nabídka našich služeb 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že se oznamovací povinnost může vztahovat na značný rozsah různorodých přeshraničních transakcí prováděných nadnárodními společnostmi téměř na každodenní bázi. 

S ohledem na výši potenciálních sankcí a na aplikaci obdobných pravidel v rámci Evropské unie doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost jak transakcím provedeným od června 2018, tak těm plánovaným v budoucnu.

Za účelem vyvarování se případných sankcí a souvisejících následků Vám rádi pomůžeme s posouzením provedených i plánovaných transakcí, tak, aby jakékoli potenciální riziko bylo řádně a včas identifikováno a minimalizováno.

V rámci našich služeb provedeme detailní analýzu transakcí, kterých by se oznamovací povinnost mohla týkat, a v případě zjištění povinnosti oznámit přeshraniční transakci připravíme a následně podáme oznámení o tomto uspořádání u příslušných státních orgánů.  

V případě Vašeho zájmu nebo jakýchkoli dotazů k tomuto tématu nás neváhejte kontaktovat.