GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Jakoubek | Zuzana Ponížilová | 13. Června 2023

Slovenská legislativa v oblasti transferových cen a její změny od ledna 2023

Sdílet článek:

Vzhledem k početnému množství vztahů a transakcí mezi českými a slovenskými daňovými subjekty uvádíme níže základní informace k novelizovaným požadavkům na dokumentační povinnost v oblasti transferových cen na Slovensku, včetně informace k omezení úrokových nákladů v souvislosti s implementací směrnice ATAD.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (dále „ZDP“)

Novela zákona přináší několik změn v oblasti transferového oceňování a boje proti agresivnímu daňovému plánování. Účinnost většiny ustanovení je od 1. ledna 2023. Pravidla o omezení úrokových nákladů budou účinná od 1. ledna 2024.

Hlavní body novely zákona týkající se transferových cen:

  1. Zpřesnění definice ekonomického propojení blízkých osob (např. manžel, manželka). Nově dochází k úpravě o způsob výpočtu jejich podílu. Pro účely kalkulace přímého podílu, nepřímého podílu nebo nepřímého odvozeného se podíly blízkých osob sčítají a je-li jejich součet nejméně 25 %, příslušné osoby nebo subjekty se považují za ekonomicky propojené.
  2. Nově je v zákoně stanoven práh materiality pro určení významné kontrolované transakce (hodnota převyšující 10 000 EUR, resp. úvěr nebo půjčka s jistinou nad 50 000 EUR). Cílem je snížení administrativy pro malé subjekty.
  3. Doplnění metodiky OECD do zákona. Směrnice OECD k transferovým cenám pro nadnárodní podniky a daňové správy se všeobecně využívá jako interpretační nástroj v oblasti transferového oceňování. Doplněním odvolávky přímo do zákona se zvyšuje právní jistota při jejím uplatňování.
  4. Nově zákon zavádí možnost předložit transferovou dokumentaci nejdříve v cizím jazyce bez potřeby žádat si schválení předem a následně, pokud by správce daně požadoval dokumentaci i ve státním (slovenském) jazyce, tak má možnost vyzvat poplatníka a ten bude povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy předložit dokumentaci ve slovenštině.
  5. Rozdíl v cenách zjištěný při daňové kontrole se upraví na střední hodnotu (medián) zjištěných nezávislých srovnatelných hodnot. Pokud daňový poplatník prokáže, že vzhledem k okolnostem je vhodnější úprava na jinou hodnotu v rámci rozpětí nezávislých hodnot, základ daně se upraví podle této hodnoty. Do této doby nebyla definovaná hodnota, na kterou správce daně vyčísloval rozdíl.

S účinností od 1. ledna 2024 se do ZDP zavádí pravidlo o omezení úrokových nákladů. Dochází tak k implementaci pravidel proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (tzv. směrnice ATAD).

Dokumentační povinnost na Slovensku

Od roku 2009 jsou slovenští daňoví poplatníci povinni dokumentovat transakce se zahraničními závislými osobami. Od roku 2015 jsou poté povinni zpracovávat dokumentaci o transakcích i s tuzemskými závislými osobami. Dokumentační povinnost se vztahuje na tzv. kontrolované transakce se závislými osobami. Za závislé osoby se považují osoby blízké, osoby či subjekty ekonomicky, personálně anebo jinak propojené a dále osoby nebo subjekty, které jsou součástí konsolidovaného celku.

Obsah a rozsah dokumentace o kontrolovaných transakcích a použité metodě určuje ministerstvo financí Slovenské republiky. Ministerstvo financí vydalo k této problematice Usměrnění Ministerstva financí Slovenské republiky. Poprvé bylo toto Usměrnění použito pro zdaňovací období 2015. Revize se dočkalo v roce 2018 a poté nyní s účinností od zdaňovacího období 2023.

Dle Usměrnění je rozsah dokumentační povinnosti rozdělen na tři základní typy dokumentace a to:

  • úplná
  • základní 
  • zkrácená

Pro všechny ostatní kontrolované transakce, u kterých se nevypracovává dokumentace v úplném, základním, nebo zkráceném rozsahu je povinnost podle ZDP splněna podáním řádného vyplněného přiznání k dani z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období (informace o kontrolovaných transakcích budou pouze uvedeny v tabulce, jež je součástí daňového přiznání obdobně jako je tomu v České republice).

Obecně lze říci, že u tuzemských kontrolovaných transakcí je dokumentační povinnost splněna zkrácenou dokumentací, tj.  vyplněním standardizovaného formuláře (jehož vzor a struktura je součástí přílohy k Usměrnění) a předkládá se až na vyžádání správce daně. V případě, že daňový poplatník uplatňuje slevu na dani (z titulu uplatnění investičních pobídek), nebo uskutečňuje transakce se závislou osobou z nespolupracujícího státu, musí dokumentovat (významné) tuzemské kontrolované transakce alespoň v základním rozsahu. U tuzemských kontrolovaných transakcí jsou přísnější pravidla jen v situaci, kdy daňový poplatník žádá správce daně o vydání rozhodnutí o odsouhlasení metody ocenění (předběžná cenová dohoda - APA, obdobně platí i pro MAP), nebo žádá o úpravu základu daně. V takovém případě je nutné vést dokumentaci k transferovému oceňování v úplném rozsahu.

U zahraničních (mezinárodních) kontrolovaných transakcí je povinnost vypracovat dokumentaci v úplném rozsahu v případě, kdy hodnota zahraniční kontrolované transakce (skupiny kontrolovaných transakcí) přesáhne 10 mil. EUR. U významných kontrolovaných transakcí je tato povinnost také u poplatníků, kteří mají povinnost vykazovat výsledek hospodaření v individuální účetní závěrce podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), uplatňují slevu na dani (z titulu uplatnění investičních pobídek), či uskutečňují transakce se závislou osobou z nespolupracujícího státu. Stejně tak, ale bez ohledu na významnost transakce, pokud poplatník žádá správce daně o vydání rozhodnutí o odsouhlasení metody ocenění (předběžná cenová dohoda – APA, obdobně platí i pro MAP), nebo žádá o úpravu základu daně, musí vést dokumentaci v úplném rozsahu. Základní dokumentace se u zahraničních kontrolovaných transakcí vede v případě, kdy hodnota zahraniční kontrolované transakce (skupiny kontrolovaných transakcí) přesáhne 1 mil. EUR, nebo v případě, kdy je transakce se závislou osobou z  nespolupracujícího státu.

Nové Usměrnění Ministerstva financí Slovenské republiky č. MF/020061/2022-724

Na základě výše uvedené novely ZDP vydalo slovenské Ministerstvo financí nové Usměrnění č. MF/020061/2022-724. Usměrnění se poprvé použije při vypracování dokumentace za zdaňovací období 2023.

Největší změny nastaly ve Článku 3 Usměrnění, a to v rozsahu dokumentace pro tzv. zkrácenou dokumentaci. Dokumentační povinnost v rozsahu zkrácené dokumentace zůstává splněna vyplněním formuláře (jehož vzor je součástí přílohy k novému Usměrnění). Alespoň zkrácená dokumentace se nově vede o významných kontrolovaných transakcích (v případě, že se u těchto transakcí nevede podle Usměrnění úplná, či základní dokumentace) poplatníka, který v příslušném zdaňovacím období vykázal daňovou ztrátu, uplatňuje odpočet daňové ztráty anebo neuplatňuje 15% sazbu daně. Dále se zkrácená dokumentace povede o kontrolovaných transakcích u poplatníka, který uplatňuje slevu na dani (z titulu uplatnění investičních pobídek).

V případě zájmu o větší detail k dané problematice se neváhejte s plnou důvěrou obrátit na naše odborníky.

 

Autoři: Jiří Jakoubek, Zuzana Ponížilová