GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 12. Března 2014

Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013

Sdílet článek:

Blíží se termín sestavení daňového přiznání (dále jen „DAP") k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013, a jak to bývá v České republice zvykem, ani tentokrát se poplatníci nevyhnou změnám v daňových zákonech. Za nejvýznamnější změny považujeme:

  1. omezení uplatnění výdajových paušálů,
  2. omezení uplatnění slevy na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti u osob uplatňujících paušální výdaje,
  3. zavedení solidárního zvýšení daně,
  4. zrušení slevy na dani pro osoby pobírající starobní důchod,
  5. osvobození pravidelně vyplácených důchodů,
  6. prominutí daně z důvodu mimořádné situace.

Ad 1. omezení uplatnění výdajových paušálů

U paušálních výdajů došlo u určitých druhů příjmů od roku 2013 ke stanovení maximální výše těchto výdajů.

  • Jedná se o příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c) z. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (dále jen „ZDP") a § 7 odst. 2 písm. a) až d) ZDP s 40 % paušálními výdaji, kdy je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 800 000 Kč.
  • Dále se jedná o příjmy podle § 7 odst. 2. písm. e) ZDP a § 9 odst. 4 ZDP s 30 % paušálním výdaji, kdy je možné uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 600 000 Kč.

Ad 2. omezení uplatnění slevy na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti u osob uplatňujících paušální výdaje

Poplatníci, kteří uplatňují paušální výdaje a součet jejich dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % jejich celkového základu daně, nemají nárok na snížení vypočtené daně o slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

Ad 3. zavedení solidárního zvýšení daně

Pro roky 2013 až 2015 bylo zavedeno nové ustanovení § 16a ZDP Solidární zvýšení daně. Toto solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi:

  • Součtem příjmů (hrubých příjmů, tzv. super hrubá mzda se zde neuvažuje) zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky) a příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 7 (z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) v příslušném zdaňovacím období a
  • 48 násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, které pro rok 2013 činí částku 1 242 432 Kč.

Z částky převyšující tuto hranici je počítáno solidární zvýšení daně ve výši 7 %. Rádi bychom upozornili, že v případě poplatníka, který má příjmy pouze ze závislé činnosti a uplatnil alespoň v jednom kalendářním měsíci při výpočtu měsíčních záloh solidární zvýšení daně (například z důvodu mimořádné odměny vyplacené v daném měsíci), je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 (§ 38g odst. 4 ZDP) a není u něj možné provést roční zúčtování daně zaměstnavatelem.

Ad 4. zrušení slevy na dani pro osoby pobírající starobní důchod

Od roku 2013 došlo k znevýhodnění starobních důchodců, jelikož jim byla odepřena sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP). Tato změna se týká poplatníků, kteří k 1. 1. 2013 pobírali starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

Ad 5. osvobození pravidelně vyplácených důchodů

Další ustanovení týkající se důchodců nalezneme v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP. Toto ustanovení osvobozuje výplatu důchodů a penzí do částky 288 000 Kč a nepoužije se, pokud součet příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) a dílčích základů daně z podnikání (§ 7 ZDP) a pronájmu (§ 9 ZDP) u poplatníka přesáhne částku 840 000 Kč ve zdaňovacím období.
Jelikož zrušení slevy na poplatníka u starobního důchodce bylo vnímáno jako znevýhodňující pro určitou skupinu osob (předchozí bod Ad 4.), bylo rozhodnuto, že ustanovení týkající se omezení osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí se nepoužije pro zdaňovací období 2013 – 2015.

Ad 6. prominutí daně z důvodu mimořádné situace

Dle rozhodnutí ministra financí se promíjí úhrada daně poměrně připadající na dílčí základy daně z příjmů z podnikání (§ 7 ZDP) a z pronájmu (§ 9 ZDP), nesnížené o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně za zdaňovací období 2013, nebo období za které se podává DAP. Prominutí daně se tedy týká mimořádné události odpovídající skutečné škodě způsobené na majetku používaného v souvislosti s podnikáním (§ 7 ZDP) nebo pronájmem (§ 9 ZDP). Prominutí daně se netýká ostatních dílčích základů daně, jako jsou příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a ostatní příjmy (§ 10 ZDP).

Promítnutí změn do tiskopisu DAP 2013 oproti předchozímu roku

ř. 43 DAP – Oproti roku 2012, kdy byl tento řádek nevyužit, se zde v letošním roce uvede poměrná část základu daně v procentním vyjádření pro účely prominutí úhrady daně z důvodu mimořádné události. Tento řádek se vztahuje pouze na poplatníky, kteří uplatňují prominutí úhrady daně z příjmů fyzických osob podle rozhodnutí ministra financí čj. MF-65647/2013/3901.
ř. 59 DAP – ani tento řádek nebyl v roce 2012 využit, letos se zde zobrazí vypočtené solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP.
Tab. č. 1 DAP – nově pod názvem „Údaje o starobním důchodu a údaje o manželce (manželovi)". Nově se zde také uvede, zda poplatník pobíral k 1. 1. zdaňovacího období starobní důchod.
Oddíl 7 – Placení daně – tento oddíl se doplňuje o částku promíjené úhrady na daň z příjmů z důvodu mimořádné situace uvedené na ř. 84a.
ř. 91 DAP pod názvem „Zbývá doplatit" – do položek snižujících vypočtenou daň po uplatnění slev na ř. 74 se doplňuje údaj z řádku 84a.
Přílohy k DAP: v případě uplatňování skutečné škody v důsledku mimořádné události se k DAP přikládá posudek pojišťovny nebo znalce a v případě, že jste vstoupili do II. pilíře důchodového systému, tak i pojistné přiznání.

Příklad

Poplatník měl ve zdaňovacím období roku 2013 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti z finančního poradenství ve výši 3 000 000 Kč. Výdaje se rozhodl uplatňovat % z příjmů ve výši 60 % (neřemeslná živnost). Poplatník dále zdaňuje příjmy z pronájmu bytu, kde uplatňuje výdaje ve skutečné výši. Příjmy z pronájmu bytu za rok 2013 činily 240 000 Kč a skutečné výdaje prokazuje ve výši 140 000 Kč. Poplatník je dále zaměstnancem, kdy jeho dílčí základ daně ze závislé činnosti dosahuje výše 804 000 Kč (hrubá mzda 600 000 Kč zvýšená o pojistné hrazené zaměstnavatelem).
Poplatník žije ve společné domácnosti s manželkou, jejíž příjmy nedosahují výše 68 000 Kč a dále společně vyživují dvě nezletilé děti.

Řešení:

§ 6 DZD  804 000 Kč 
§ 7 DZD 1 200 000 Kč (60 % výdajový paušál)
§ 9 DZD 100 000 Kč (240 000 – 140 000)
Základ daně celkem  2 104 000 Kč

Základ daně je vyšší než částka 1 242 432 Kč, a proto rozdíl ve výši 557 568 Kč (1 800 000 – 1 242 432) bude podléhat solidárnímu zvýšení daně ve výši 7 %. Daň bude tedy dosahovat částky: 354 630 Kč (315 600 + 39 030) před uplatněním slev.

Podíl základu daně z podnikání, u kterého poplatník uplatňuje výdaje paušálem, činí 57 % celkového základu daně. Z tohoto důvodu nemůže poplatník za zdaňovací období roku 2013 uplatnit slevu na manželku ani daňové zvýhodnění na děti, může uplatnit pouze základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Za určitých okolností (spolupracující osoby) by bylo možné případně uplatnit daňové zvýhodnění na děti u manželky.

DAP k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 je třeba podat na příslušný finanční úřad do 1. 4. 2014.

V případě, že vás toto téma zaujalo, popřípadě máte zájem o zpracování daňového přiznání či konzultaci, neváhejte nás prosím kontaktovat.