GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | 19. Prosince 2023

Ručení za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele ve stavebnictví

Sdílet článek:

Dne 14. 12. 2023 prezident podepsal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela tak pravděpodobně nabude účinnosti již 1. ledna 2024.

Jednou z podstatných změn, kterou očekávaná novela vnese do zákoníku práce, je zavedení povinného ručení dodavatelů za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele v oblasti stavebnictví. Jedná se o změnu, která byla do návrhu zákona začleněna až jako pozměňovací návrh, a tedy nemohla být zmíněna v důvodové zprávě k návrhu zákona.

ZÁKONNÍ RUČITELÉ

Povinnost ručení se bude týkat výhradně stavebních podnikatelů ve smyslu stavebního zákona, tj. osob, které jsou podle živnostenského zákona oprávněny k provádění stavebních nebo montážních prací.

V praxi se novela dotkne těch stavebních podnikatelů, kteří zajišťují realizaci stavební činnosti prostřednictvím poddodavatelů a jejich zaměstnanců.  Zákon přitom mezi poddodavatele výslovně řadí i agentury práce, které stavebnímu podnikateli dočasně přidělují zaměstnance pro výkon stavební činnosti. 

V případě smluvního řetězce o více poddodavatelích jsou společnými a nerozdílnými ručiteli

  • stavební podnikatel, který je smluvním partnerem dotčeného poddodavatele, a
  • stavební podnikatel na nejvyšším stupni smluvního řetězce.

INFORMAČNÍ POVINNOST PODDODAVATELE / ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnavatel má povinnost informovat zaměstnance o osobách ručitelů, jejich změnách a podmínkách pro uplatnění práv vůči ručiteli před zahájením práce na smluvním plnění. Tato povinnost musí být vůči stávajícím zaměstnancům splněna do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti návrhu zákona, tj. nejspíš již do 1. února 2024.

POVINNOSTI A PRÁVA RUČITELE

Stavební podnikatelé budou nově ručit za mzdové nároky (tj. mzdy, platy a odměny z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) zaměstnanců svých poddodavatelů, a to do výše minimální mzdy.  Ručitel bude povinen uspokojit mzdové nároky zaměstnance nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy zaměstnance.

Spolu s ručením za mzdové nároky ručiteli vzniká též povinnost provést veškeré povinné srážky a odvody včetně zejména srážky a odvedení zálohy na daň z příjmů a na zdravotní pojištění.

Po vyplacení částek jednotlivým zaměstnancům a provedení srážek je ručitel povinen informovat o těchto částkách zaměstnavatele/poddodavatele a případně i všechny ostatní ručitele.

Ručitel má vůči poddodavateli právo na náhradu plnění, které za něj zaměstnanci poskytl.

UPLATNĚNÍ MZDOVÉHO NÁROKU ZAMĚSTNANCEM

Zaměstnanec má právo se obrátit na ručitele v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo odměnu z dohody do konce období její splatnosti. Pro uplatnění svého mzdového nároku u ručitele mu musí zaměstnanec doručit písemnou výzvu obsahující mj. identifikaci zaměstnance a zaměstnavatele a dále podrobnosti o mzdovém nároku:

  • druh vykonávané práce;
  • období, za které zaměstnanec uplatňuje mzdové nároky a rozsah práce vykonané v rámci plnění pro ručitele;
  • informaci o uplynutí období splatnosti mzdových nároků;
  • požadovaný způsob vyplacení vč. příslušných údajů (např. číslo účtu);
  • údaje potřebné pro výpočet zálohy na daň z příjmů a označení zdravotní pojišťovny pro provedení odvodů.

V případě, že zaměstnanec nevyzve ručitele do 3 měsíců od uplynutí období splatnosti mzdového nároku, jeho nárok vůči ručiteli zaniká.

VÝJIMKA Z RUČITELSKÉ POVINNOSTI

Stavební podnikatel neručí za mzdové nároky v případě, že od poddodavatele při zahájení smluvního plnění obdrží potvrzení, že

  • poddodavatel nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce;
  • poddodavateli nebyla v předcházejících 12 měsících uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

V praxi lze očekávat, že se tato potvrzení brzy stanou rutinní součástí jednání o uzavření smlouvy mezi stavebním podnikatelem a jeho poddodavatelem. S přípravou vzorového potvrzení Vám rádi pomůžeme.