GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 27. Září 2012

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH – vývoj po několika měsících fungování

Sdílet článek:

V jednom z našich prvních letošních čísel FM jsme vás informovali o základních principech fungování režimu přenesení daňové povinnosti upraveném v ustanoveních § 92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“). Vzhledem k tomu, že tato problematika přivodila mnohým plátcům DPH (a nepochybně i zákonodárcům) neklidné spaní, proběhly v této oblasti mnohé diskuse. Hlavní témata a některé závěry těchto diskusí týkající se tzv. tuzemského „reverse charge“ bychom vám chtěli přiblížit v následujícím článku.

Hlavní kámen úrazu

Aplikace tuzemského reverse charge se vztahuje na plnění - stavební a montážní práce, která spadají do kódů 41 – 43 klasifikace CZ-CPA platné k 1. 1. 2008. Základem tedy je plnění zatřídit do správného kódu zmíněné statistické klasifikace. V ČR však žádná vládní instituce zatřiďování pro účely DPH nezaštiťuje. Plátci si tak musí s pomocí vysvětlivek k předmětné klasifikaci plnění zatřídit sami, což se jeví jako značně problematické, neboť názvy jednotlivých plnění uvedených v klasifikaci jsou velmi obecné a vysvětlivky stručné, anebo o zatřídění požádat některé ze soukromých odborných zatřiďovacích pracovišť. V praxi se však sami často setkáváme s případy, kdy i odborná zatřiďovací pracoviště nejsou schopna plnění „správně“ zatřídit, neboť správné řešení není možné za současných výkladových nejasností stanovit. Nutno podotknout, že názory na zatřiďování se od ledna stále vyvíjí, a je tak dost možné, že zatřiďovací stanoviska vydaná začátkem roku doznala změn díky vývoji ve výkladu problematiky. Generální finanční ředitelství umístilo na web české daňové správy tabulku, do které ve spolupráci s pracovníky českého statistického úřadu průběžně doplňují zatřídění plnění, na které se veřejnost nejčastěji dotazuje. V současné době tabulka obsahuje cca 300 typů plnění. Zde bychom však chtěli všechny plátce upozornit, že k zatřídění uvedenému v tabulce je třeba  přistupovat obezřetně, neboť ze stručného popisu plnění není možné zaručit správnou aplikaci na konkrétní případ daného plátce.

Obzvláště problematické je zatřídění prací typu instalace, opravy a údržba zařízení pevně spojeného s budovou. Toto téma bylo řešeno během dubna na koordinačním výboru mezi zástupci Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Cílem tohoto setkání bylo najít zjednodušené řešení pro opravy a údržbu zařízení pevně připojeného ke stavbě, popř. instalaci takového zařízení. Obě strany došly k závěru, že opravy a údržba zařízení pevně spojeného se stavbou, které mají charakter stavebních a montážních prací (s výjimkou drobných oprav a údržby prováděných v rámci „správcovské“ činnosti či komplexního úklidu), uvedené v kódech 41 až 43 musí být považovány za stavební a montážní práce, jestliže daná oprava či údržba není přímo uvedena v některé ze tříd 33.11 až 33.14, 33.19, 81.10.10, 81.21.10 nebo 95.22. S tím, že GFŘ doplnilo, že práce opravy a údržby mohou být přímo uvedeny i v jiných než výše uvedených kódech klasifikace CZ-CPA. Dalším závěrem bylo, že instalace zařízení, která tvoří nedílnou součást budovy a zároveň podmiňují funkčnost dané budovy, je zařazena do některého z oddílů 41 až 43 CZ-CPA, jestliže není z těchto oddílů přímo vyloučena. Naopak u instalace zařízení, která jsou připevněna k budově, je zařazena do některého z oddílů 41 až 43 CZ-CPA, jestliže se nejedná o instalaci zařízení (resp. strojů) přímo uvedenou ve třídě 33.20 CZ-CPA.

Aktuální informace GFŘ

Vzhledem k problémům přetrvávajícím i po výše uvedeném jednání vydalo GFŘ koncem srpna ve spolupráci s ČSÚ informaci k některým otázkám zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 CZ-CPA. Tato informace ve své podstatě navazuje na závěry výše zmíněného koordinačního výboru a zabývá se praktickými příklady zatřídění. Informace tak mj. řeší i zatřídění hojně diskutovaných instalací klimatizací, kdy kritériem pro posouzení, zda instalace klimatizace spadne do režimu přenesení daňové povinnosti, je účel jejího použití. Pokud je klimatizace instalována pro obydlí, počítačová centra, kanceláře a obchody, bude zdaňována v režimu přenesení daňové povinnosti, protože je to výslovně uvedeno ve vysvětlivkách k sub-kategorii 43.22.12 CZ-CPA, a to bez ohledu na její technické parametry. Pro posouzení, zda se jedná o klimatizaci průmyslovou, která ze sub-kategorie 43.22.12 vyloučena a nepodléhá tedy režimu přenesení daňové povinnosti, je rozhodující, zda se jedná o klimatizaci nezbytnou pro provoz zařízení. Výraz „průmyslový“ je tedy nutno chápat pro výrobní účely, nikoli primárně pro budovu jako takovou a pobyt lidí v ní. Stejná kritéria jako při určování druhu klimatizace se použijí i pro určení režimu DPH např. u průmyslových kotlů, tj. rozhodujícím kritériem musí být účel jejich použití. GFŘ ve své informaci závěrem uvedlo, že pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukázalo, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován a není nutné provádět opravy.

Ostatní související problémy

Již začátkem roku se ukázalo, že aplikace nového ustanovení s sebou přináší četné praktické problémy. Nejčastější problémy byly nastíněny a řešeny v příspěvku na koordinačním výboru mezi zástupci Komory daňových poradců a GFŘ koncem letošního února. Na tomto setkání bylo řešeno zejména následující:

  • Zda musí být režim přenesení daňové povinnosti uplatněn, pokud příjemce plnění – plátce nepoužije plnění k ekonomické činnosti, tj. v případech, kdy jedná v postavení osoby nepovinné k dani (občana).
  • Postup v uplatňování DPH v případě, kdy se příjemce plnění stane plátcem až v průběhu poskytování plnění podléhajícího přenosu povinnosti přiznat daň.
  • Postup při opravách základu daně a daně v případě původního plnění zdaněného ve standardním režimu DPH.
  • Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na dodání zboží s instalací a montáží.
  • Uplatnění zásady pro hlavní a vedlejší plnění pro režim přenosu daňové povinnosti.
  • Pravidla pro aplikaci tuzemského a komunitárního režimu přenosu daňové povinnosti.
  • Povinnost vyplňovat elektronické hlášení pro drobné řemeslníky.
  • Povinnost doplnění údajů na daňový doklad.

Plánovaná novela zákona o DPH

V poslanecké sněmovně se v současné době v prvním čtení nachází návrh na novelizaci ZDPH. Do § 92e ZDPH má být doplněn další odstavec, který říká, že: „Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací podle odstavce 1 zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.“ Z toho vyplývá, že pokud by v současné době navrhovaná textace úspěšně prošla schvalovacím procesem, odpadla by celá řada praktických problémů při aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti, zejména by odpadly problémy s nejasnostmi při zatřídění prací do správného kódu klasifikace CZ-CPA. Pokud by se tedy dodavatel i odběratel dohodli na shodném režimu DPH, jeden z nich DPH odvedl a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu, nikdo by jejich postup neměl zpochybňovat.

Pokud byste měli bližší zájem o toto téma či chtěli pomoci vyřešit daňový režim u konkrétního plnění, jsme připraveni Vám pomoci. Neváhejte nás kontaktovat. Vývoj v dané oblasti pro vás budeme i nadále sledovat.