GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 15. Dubna 2012

Regulace finančního trhu

Sdílet článek:

Evropská unie

Aplikaci směrnice 2007/44/ES o nabývání účastí ve finančním sektoru Evropská komise počátkem prosince započala se sběrem informací týkajících se aplikace evropské směrnice 2007/44/ES, která se zabývá nabýváním a zvyšováním účasti ve finančním sektoru.

Bližší informace lze nalézt zde: www.europa.eu

Novela směrnice o finančních konglomerátech

Počátkem prosince vstoupila v platnost novela směrnice o finančních konglomerátech, provedená směrnicí 2011/89/EU. Rozšiřují se pravomoci orgánů dohledu při kontrole tzv. mateřských

společností a umožní jim vykonávat současně bankovní, pojišťovnický i doplňkový dohled. Tím by mělo dojít k odstranění mezer v dohledu identifikovaných během finanční krize. Dochází k rozšíření informačních povinností v rámci finančních konglomerátů, včetně požadavků na zveřejňování plánů pro řešení krize. Doplňkovému dohledu budou podrobeny i správcovské společnosti fondů včetně správců alternativních investičních fondů, pokud budou součástí finančního konglomerátu.

Bližší informace lze nalézt zde: www.europa.eu

Novelizace nařízení o ratingových agenturách

V souvislosti s dluhovou krizí eurozóny a souvisejícími nedostatky v činnosti ratingových agentur, vyhodnotila Evropská komise potřebu další legislativní změny. V polovině listopadu 2011 byl zveřejněn návrh k dalšímu zpřísnění regulace ratingů a k řešení přetrvávajících slabin v podobě nové směrnice a nařízení. Hlavními cíli připravované legislativy je:

  1. zajistit, aby finanční instituce nespoléhaly slepě pouze na ratingy svých investic;
  2. transparentnější a častější ratingy státních dluhopisů;
  3. požadavek na větší rozmanitost a nezávislost ratingových agentur tak, aby se zamezilo střetu zájmů a
  4. větší odpovědnost ratingových agentur za ratingy, které vydávají.

Bližší informace lze nalézt zde: www.europa.eu

Novelizace směrnice o účetních závěrkách

Evropský parlament v prosinci schválil novelu směrnice o účetních závěrkách. Obsahem novelizace je především zjednodušení účetnictví zejména pro malé společnosti. Malá společnost se vymezuje jako podnik s méně než 10 zaměstnanci a ročním čistým obratem do 700 tis. EUR. Pro tuto kategorii osob by se měly do budoucna uplatnit zjednodušené účetní předpisy. Jedná se o harmonizovanou úpravu, nicméně členským státům bude ponechána diskrece ohledně praktické implementace některých pravidel. Mj. bude zavedena zjednodušená rozvaha a zjednodušený výkaz zisků a ztrát a omezen bude i rozsah příloh účetní závěrky a údajů v nich obsažených. Podle novely mohou členské státy umožnit, aby malé společnosti předkládaly finanční výkazy pouze jedné instituci, která má dále zajistit poskytnutí informací ostatním orgánům veřejné zprávy a jejich uveřejnění.

Bližší informace lze nalézt zde: www.europa.eu

Reforma regulace auditu

Evropská komise předložila na konci listopadu legislativní návrh, který reaguje na nedostatky evropského auditního systému. Role auditorů bude ještě více specifikována než doposud a bude podléhat přísnější regulaci a zejména dojde k posílení nezávislosti auditorů a ke vstupu dalších hráčů na trh auditních služeb. Komise rovněž navrhuje vytvoření jednotného trhu se službami stautárního auditu, jenž by auditorům poté, co získají licenci v jednom členském státě, umožnil svobodný a jednoduchý výkon jejich profese v celé Evropě. Existují také návrhy na další posílení dohledu nad auditory v EU. Společně by všechna tato opatření měla zvýšit kvalitu povinných auditů v EU a obnovit důvěru v auditované finanční výkazy, zejména výkazy bank, pojišťoven a velkých společností obchodovaných na burze.

Bližší informace lze nalézt zde: www.europa.eu

ESMA veřejnou diskusi o konceptu materialisty ve finančním reportingu

ESMA tímto reaguje na časté téma diskuzí při European Enforcers Coordination Sessions, kterým je zjevně se lišící pohled na praktickou použitelnost konceptu významnosti (materiality) mezi sestavovateli, auditory a uživateli finančních reportů. Účelem této veřejné konzultace je získat názory zúčastněných stran na jejich rozdílné chápání aspektu materiality, a tím přispět k jednotné aplikaci tohoto důležitého konceptu ve finančním reportingu. Odpovědi na tento konzultační dokument bylo možné zasílat do 29. února 2012.

Bližší informace lze nalézt zde: www.esma.europa.eu

ESMA vydala stanovisko ke státním dluhopisům v účetních závěrkách ESMA koncem listopadu 2011 poskytla veřejné stanovisko týkající se státních dluhopisů v účetních závěrkách, a to s ohledem na zvýšený zájem trhu o státní dluhopisy a také na účetní praktiky finančních institucí a společností, jejichž akcie jsou obchodovány na burze. Navazuje tak na své prohlášení z konce června, ve kterém vyzývala k větší důslednosti v aplikaci mezinárodních standardů účetního výkaznictví (neboli IFRS). Důsledná aplikace IFRS, která zahrnuje rozmanité standardy, je důležitá pro řádnou funkci finančních trhů. ESMA proto opětovně aktivně vystoupila, aby podpořila důslednou aplikaci vhodné legislativy, zvláště pak mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Bližší informace lze nalézt zde: www.esma.europa.eu

ESMA varuje před neregistrovanými obchodníky na forexovém trhu

ESMA počátkem prosince 2011 varovala investory před obchodováním s osobami bez příslušného oprávnění nabízejícími investiční nástroje na forexovém trhu a upozornila drobné investory na hlavní rizika při takovém obchodování. ESMA vydala toto upozornění z důvodu, že v posledním období zaznamenala v některých členských zemích nárůst nabídky transakcí na devizových trzích od osob bez příslušného povolení.

Bližší informace lze nalézt zde: www.esma.europa.eu

ESMA - regulace ratingových agentur

ESMA na konci prosince prodloužila přechodné období pro užití ratingů vydaných mimo Evropskou unii. Zároveň došlo ke schválení australského ratingového režimu. ESMA dále pracuje na posouzení ekvivalence regulace ratingů v několika mimoevropských zemích. Prodloužení přechodného období do 30. dubna 2012 umožní dokončit hodnocení třetích zemí, z kterých pochází drtivá většina ratingů.

Zároveň ESMA přijala návrh Regulatorních technických standardů48 týkajících se ratingových agentur (RTS). RTS se týkají následujících oblastí:

  1. informace poskytované ratingovými agenturami při jejich registraci, certifikaci a hodnocení jejich systémového významu pro finanční stabilitu nebo integritu finančních trhů,
  2. informací, které by ratingové agentury měly v souladu s platnou legislativou zveřejnit, včetně informací o struktuře, formátu, metodách a účetním období,
  3. posouzení souladu ratingové metodiky s legislativními požadavky a
  4. obsah a formát pravidelně podávaných zpráv vyžadovaných od ratingových agentur za účelem průběžného dohledu ESMA.

Bližší informace lze nalézt zde: www.esma.europa.eu

Zpráva ECSDA o neodvolatelnosti zúčtování

Zpráva Asociací evropských centrálních depozitářů (ECSDA) ohledně aplikace směrnice o neodvolatelnosti zúčtování50 v jednotlivých členských státech upozorňuje státy na skutečnosti týkající se okamžiku přijetí pokynu k zúčtování a okamžiku neodvolatelnosti zúčtování. Okamžik přijetí pokynu je zpravidla vymezován jako záznam pokynu v systému centrálního depozitáře. Příkaz k zúčtování je zpravidla neodvolatelný od té doby, kdy příkaz nemůže být změněn ani zrušen pokynem účastníka

nebo třetí strany. Z hlediska možnosti zrušit příkaz k zúčtování, je však v řadě případů umožněno jeho zrušení při společném prohlášení obou stran.

Bližší informace lze nalézt zde: www.ecsda.com

Česká republika

K výkladu pojmu poskytování finančních služeb v České republice

Na konci listopadu 2011 vydala ČNB odpověď k otázce, kdy se finanční služba považuje za poskytnutou v České republice. ČNB upřesňuje, že ne každá činnost související s finanční službou je sama o sobě poskytováním finanční služby ve smyslu plnění charakteristického pro tuto službu (např. zaslání výpisu z účtu do České republiky, umožnění použít v ČR platební kartu vydanou v zahraničí). Obecně poskytování finančních služeb v České republice vyžaduje veřejnoprávní oprávnění, a v některých sektorech finančního trhu je regulováno i samotné nabízení finanční služby.

Pro posouzení, zda se jedná o poskytování služby v České republice, má rozhodující význam, kde je uskutečňováno plnění charakteristické pro poskytovanou finanční službu, tj. kde klient přijímá plnění podle smlouvy, za které se poskytuje úplata. Při tom je nutno brát v potaz řadu faktorů, mj. zda je finanční služba nabízena v ČR, resp. cílena na území ČR, (např. i prostřednictvím internetu), zda nabídka služby představuje právně závazný návrh na uzavření smlouvy a tuto smlouvu může klient uzavřít i na dálku.

Bližší informace lze nalézt zde: www.cnb.cz

Změny v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

V prosinci 2011 byl ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii.

Navrhovaný zákon představuje transpoziční novelu řady zákonů v oblasti finančního trhu a neobsahuje, kromě adaptačních ustanovení vzhledem k Nařízení, žádná ustanovení nad rámec transpozice Směrnice Omnibus I. Nejdůležitější změny jsou ustanovení vymezující spolupráci národních a evropských dohledových orgánů. Tato ustanovení jsou nezbytná vzhledem k vytvoření nového systému evropských orgánů dohledu - Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Jedná se mj. o: informační povinnosti vůči evropským orgánům dohledu, možnosti konzultací a spolupráce s evropskými orgány dohledu a mediace a řešení sporů mezi dohledovými orgány.

Novela dále předpokládá zrušení dosavadní pravomoci ČNB licenocovat a dohlížet ratingové agentury. ČNB bude nadále dohlížet nad užíváním ratingů pro účely výpočtu kapitálových požadavků bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry.

Bližší informace lze nalézt zde: www.psp.cz

Zrušení Střediska cenných papírů

Středisko cenných papírů, příspěvková organizace Ministerstva financí ČR, jež na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu k 2. 7. 2010 převedlo veškerou svou činnost týkající se vedení evidencí zaknihovaných cenných papírů na Centrální depozitář cenných papírů, a. s. bylo rozhodnutím ministra financí k 31. 12. 2011 zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku. Veškerá práva a povinnosti Střediska cenných papírů přecházejí na základě zákona56 1. 1. 2012 na Ministerstvo financí ČR.

Bližší informace lze nalézt zde: www.mfcr.cz

Slovenská republika

Rozhodnutí NBS o určení ročních příspěvků subjektů, které podléhají dohledu Bankovní rada NBS rozhodla o určení ročních příspěvků na rok 2012 placených subjekty finančního trhu, které podléhají dohledu NBS. Základem sazby pro určení výšky ročního příspěvku přispěvatele je objem aktiv přispěvatele vykázaný v jeho účetní závěrce ověřené auditorem nebo se roční příspěvek určuje pevnou částkou.

Bližší informace lze nalézt zde: www.nbs.sk

Nový odvod u některých finančních institucí

Zákon upravuje výši a způsob placení důvodů některými finančními institucemi, jakož i následnou správu a kontrolu, a to v návaznosti na připravovaný evropský režim odvodů vybraných finančních institucí (bankovní daň). Plátci odvodu jsou banky a pobočky zahraničních bank. Zahraničním bankám působícím na území SR zákon neukládá povinnost platit odvody. Do působnosti finančních úřadů nově patří i správa odvodů vybraných finančních institucí. Novela nabyla účinnosti 1. 1. 2012.

Bližší informace lze nalézt zde: www.zbierka.sk

Opatření NBS o předkládání výkazů

Opatření ruší a doplňuje strukturu výkazů, která byla zavedena v roce 2008. Má za cíl zohlednit nové požadavky z právních norem Evropské centrální banky za oblast měnové a finanční statistiky, upravit existující strukturu výkazů z hlediska přiblížení se k jednotnému statistickému konceptu ECB při sběru vstupních výkazů a sestavování výstupních sestav. Dále má za cíl upravit existující strukturu výkazů z hlediska jejich efektivního využívání uživateli a přehodnotit nutnost předkládání jednotlivých členění ve výkazech podle aktuálních potřeb externích uživatelů. Schválením opatření se vytvoří legislativní podmínky pro získávání statistických informací odpovídajících platnému právnímu stavu a potřebám

NBS. Novela nabyla účinnosti 1. 1. 2012

Bližší informace lze nalézt zde: www.nbs.sk

BBH, advokátní kancelář, v. o. s.