GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Října 2016

Reforma zákona o korporátní dani III. ve Švýcarsku

Sdílet článek:

Schválení v parlamentu

Po dlouhé diskuzi schválil Švýcarský federální parlament 17. června 2016 další daňovou reformu korporátní daně (tentokrát č. III), kterou předložila federální rada už v červnu 2015. Od tohoto data se musí čekat 90 dnů, zda nevzniknou námitky, kvůli kterým by došlo k referendu. Levicová strana parlamentu oznámila, že bude usilovat o to, aby se referendum uskutečnilo, a je pravděpodobné, že Švýcaři budou o daňové reformě hlasovat v roce 2017.

Daňová reforma č. III. zruší kantonální daňová zvýhodnění, na kterých se domluvila s Evropskou unií. Kompenzační opatření zaváděná daňovou reformou jsou: tzv. režim „license box“ (tj. zvýhodněné zdanění výnosů z nehmotných práv) a dodatečné daňové úlevy na výzkum a vývoj. Dále má být poskytnut tzv. step-up, tj. bude zachováno zvýhodnění daňově neutrálního zhodnocení kapitálu přes oceňovací rozdíly, které vzniklo v minulosti za zvýhodněného režimu. Kromě této změny rozhodl parlament zavést tzv. odpočet fiktivních úroků na spolkové úrovni a volitelně také na kantonální úrovni za předpokladu, že kanton zvýší minimální zdanění příjmů z dividend v rukou fyzických osob alespoň na 60%. Parlament nezavádí plošné snížení korporátních daňových sazeb. Kantony proto mají možnost snížit své daňové sazby (snížené sazby jsou již zavedeny v kantonu Vaud). Tímto dal parlament kantonům větší flexibilitu z hlediska zvýšení podílu výnosů ze spolkové daně z příjmů.

Zrušení kantonálních daňových výhod

Reforma korporátní daně č. III. zruší kantonální daňová zvýhodnění holdingových, domicilárních (tj. společností, které nejsou „fyzicky přítomné“ ve Švýcarsku, ale svoji činnosti vykonávají v zahraničí a odtamtud plyne i většina jejich příjmů) a smíšených společností. Kantony budou muset změnit své daňové zákony, zrušit daňová zvýhodnění a společnosti budou podléhat standardnímu zdanění. Tyto výhody ztratí také firmy, které využívají zvláštní daňové režimy. Jedná se zejména o pobočky finančních institucí a tzv. principální společnosti.

Reforma korporátní daně č. III. nestanovuje žádné další snížení daňových výhod. Zejména nedojde ke změnám v osvobození dividend/prodeje podílů od daně z příjmů a odpočtu na tzv. jednostrannou stálou provozovnu. Tyto výjimky budou nadále poskytovány, a to bez ohledu na to, zda zisky dceřiné společnosti nebo zahraniční stálé provozovny budou podléhat dani v cizí jurisdikci, nebo zda existuje nějaká aktivní obchodní činnost v zahraničí.

Zavedení tzv. „license box“ režimu

Prvním elementem kompenzačního opatření je zavedení „license box“ režimu na kantonální úrovni. Režim se nevztahuje pouze na obchodní korporace, ale i na fyzické osoby a osobní společnosti. Společnost  využívající tento režim bude moci danit vybrané příjmy z patentů a jiných práv duševního vlastnictví odděleně ve snížené daňové sazbě. Kantony budou mít určitou flexibilitu a mohou udělovat výjimky až do výše 90%. Mezi tzv. kvalifikovaná IP práva patří patenty a jim podobná práva. Reforma korporátní daně č. III. následuje určité myšlenky projektu OECD – BEPS, zejména s ohledem na akční plán č. 5 – škodlivé daňové postupy.   To znamená, že výhoda se vztahuje pouze na rozsah švýcarských výdajů na výzkum a vývoj ve vztahu k celosvětovým výdajům na výzkum a vývoj. Daňově zvýhodněné příjmy musí být stanoveny na základě zbytkové metody (tzv. „top-down“ přístup, popř. nepřímá metoda). To znamená, že finanční výnosy bez vztahu k patentům a výnosy z produktů s patenty jsou od sebe odděleny. Poté je daňově zvýhodněný příjem určen jako 100 % příjmu z licenčních poplatků plus zbývající zisk po odečtení zisku z běžných činností a příjmy obchodní značky.

Odpočty na výzkum a vývoj

Kantony budou mít právo zavést dodatečné daňové odpočty na výdaje na výzkum a vývoj až do výše 150%. Tyto dodatečné odpočty mají být udělovány pouze pro výzkumné a vývojové činnosti ve Švýcarsku, a to pro vlastní výzkum a vývoj nebo kontraktovaný výzkum a vývoj. Jednotlivé kantony budou moci vymezit pojem výzkum a vývoj a také vydefinovat podrobnosti odpočtů.

Zavedení odpočtu fiktivních úroků

Reforma korporátní daně č. III také zavádí na spolkové úrovni fiktivní odpočty úroků vztahujících se k určité části kapitálu. Část kapitálu zvýhodněná tímto odpočtem je definována jako vlastní kapitál převyšující minimální vlastní kapitál, jak je stanoveno pro každou kategorii aktiv podle švýcarských daňových pravidel. Platná úroková sazba je založena na dlouhodobých úrokových sazbách dluhopisů Švýcarské konfederace a v některých případech může být zvýšena na tržní úrokové sazby. Z odpočtu budou těžit zejména skupiny finančních společností, protože si mohou stanovit tento odpočet na základě marže z jejich úrokových výnosů.

Kantony budou mít rovněž možnost zavést tuto koncepci. Nicméně, budou muset zvýšit zdanitelný podíl příjmů z dividend v rukou fyzických osob alespoň na 60%, pokud mají tak v úmyslu tak učinit. V současné době několik kantonů stanovilo nižší hodnoty, například v Curychu.

Step-up

Reforma korporátní daně č. III. poskytuje právní základ pro zavedení step-up pro firmy, které se stěhují do Švýcarska a pro společnosti, které ztratí kantonální daňové výhody a budou podléhat běžnému zdanění. Step-up je poskytován na vytvořený zisk až do tržní hodnoty aktiv, včetně goodwillu vyjma kapitálových investic. Doba odepisování závisí na typu aktiv, maximálně však 10 let.

Nové pravidlo se vztahuje nejen na firmy stěhující se do Švýcarska, ale také na společnosti přemisťující svá aktiva a funkce ze zahraničí do Švýcarska a pro firmy ztrácející daňové prázdniny. Speciální pravidlo platí pro kantonální a obecní daně z příjmů právnických osob pro společnosti, které ztrácejí holdingová, domicilární a smíšená zvýhodnění. V době kdy ztrácejí daňové výhody, si mohou stanovit část zisku z oceňovacích rozdílů, na který mohou použít samostatnou nižší sazbu daně z příjmů právnických osob v případě, že zrealizují zisk z dotčeného  majetku ve lhůtě 5 let.

Změny v dani z kapitálu

Kantony mají dovoleno zavádět vlastní daňové sazby pro zdanění majetkových účastí, patentů a úvěrů poskytnutých společnostem ve skupině. Bude záležet na jednotlivých kantonech, jak určí přesnou výši úlev. Toto pravidlo má  za cíl snížit nárůst daňové zátěže u držby vlastního kapitálu holdingových, domicilárních a smíšených společností.

Změny v daňových zvýhodněních fyzických osob v oblasti dividend

Reforma korporátní daně č. III. zavedla zvýhodněné zdanění dividend fyzických osob, které jsou držiteli kapitálové investice ve výši nejméně 10%. Zatímco na spolkové úrovni jsou tyto dividendy daněny při 60%, mnoho kantonů zavedlo nižší hranice (například Curych 50%). Pokud kanton má v úmyslu zavést odpočet fiktivních úroků, musí zvýšit hranici pro zdanění dividend fyzických osob na 60%, jako je úroveň pro daň z příjmů na spolkové úrovni.

Zavedení daňových úlev pro švýcarské stálé provozovny zahraničních firem

Reforma korporátní daně č. III. také zavádí daňové úlevy pro švýcarské stálé provozovny zahraničních společností u srážkové daně z vybraného příjmu ze třetích zemí.

Účinnost reformy korporátní daně č. III

Pokud by se referendum nekonalo, daňová reforma by se začala uplatňovat od 1. ledna 2017. Kantonům by byla poskytnuta doba na změnu  jejich kantonálních daňových zákonů a na zrušení kantonálních daňových zvýhodnění k tomuto datu. Levicové strany v parlamentu nicméně oznámily, že budou usilovat o referendum. Je proto pravděpodobné, že Švýcaři budou o reformě hlasovat. V případě, že se hlasování uskuteční na začátku roku 2017, je stále možné zavést nová pravidla od ledna 2019. V případě hlasování v druhé polovině roku 2017 je možné, že nová pravidla nebudou použitelná před 1. lednem 2020.

Zpracovali Fučík & partneři ve spolupráci s Homburger AG