GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 5. Května 2017

Reforma zákona o korporátní dani III. ve Švýcarsku

Sdílet článek:

...další kroky po referendu?

V jednom z našich minulých čísel našeho newsletteru jsme informovali, ve Švýcarsku byla plánována velká reforma zákona o korporátní dani. O tom, zda budou změny plánované reformou realizovány, měli Švýcaři rozhodnout v referendu. Švýcarští voliči reformu korporátní daně III (RKD III) odmítli v referendu, které se konalo 2. února 2017. RKD III měla, dle dohody s EU, zrušit kantonální daňové výhody. Kompenzační opatření, která měla být pomocí daňové reformy zavedena, byla: (a) „licence box“ režim, (b) dodatečné daňové odpočty na náklady na výzkum a vývoj (c) step-up na zisky vytvořené během doby, kdy společnost těžila z privilegovaného daňového režimu, nebo byla usazena v zahraničí, a (d) odpočet fiktivních úroků (OFÚ). Kantony by bývaly musely zvýšit minimální zdanění příjmů z dividend (u kapitálových investic alespoň 10%) v rukou jednotlivců alespoň na 60%, pokud chtěly zavést OFÚ na kantonální úrovni.


RKD III ve skutečnosti neměla snížit sazby korporátní daně, protože toto rozhodnutí je v kompetenci jednotlivých kantonů (jako například již bylo rozhodnuto v kantonu Vaud). RKD III by však kantonům poskytla větší flexibilitu z hlediska daňových příjmů, protože by zvýšila podíl kantonů na výnosech z federativní daně z příjmu.

Zrušení kantonálních daňových výhod

RKD III by zrušila kantonální daňová zvýhodnění holdingových, domicilárních a smíšených společností. Kantony měly za úkol pozměnit své kantonální daňové zákony do konce roku 2018. Tato daňová zvýhodnění by tímto byla zrušena a společnosti by podléhaly běžnému zdanění. Rovněž praktiky principálních společností a poboček finančních institucí by byly odstraněny.

Výsledkem referenda je, že daňová zvýhodnění zůstávají v platnosti. Odpůrci RKD III však nepopřeli, že Švýcarsko bude muset odstranit praktiky považované za škodlivé ze strany EU, OECD a G20. Po referendu je diskutabilní časový rámec pro zavedení změn v zákonech. Podle ministra financí Maurera Spolková rada slíbila zrušit daňové výhody do roku 2019. Obchodní partneři očekávají, že Švýcarsko splní své závazky v rozumném časovém rámci. Pokud tak neučiní, může dojít k mezinárodní odezvě, a to nejen ze strany OECD, ale také ze strany obchodních partnerů samotných, kteří by mohli zavést odvetná opatření (jako například Itálie přidala švýcarské smíšené společnosti na mnoho let na „black list“).

Kompenzační opatření

Oponenti kritizovali, že RKD III zaváděla příliš mnoho nových daňových úlev, které by způsobily velké schodky v oblasti daňových příjmů. Tvrdili, že daňové změny by mohly být provedeny relativně snadno a v krátkém časovém intervalu (takzvaná „RKD III LIGHT“). Spolková rada ale očekává delší zaváděcí proces, protože je nutné zapojit také kantony a města.

Očekává se, že bude dosaženo dohody ohledně „licence box“ režimu a step-upu na zisky vytvořené v době, kdy společnost benefitovala ze zvýhodněného daňového režimu, nebo byla usazena v zahraničí. Dodatečné daňové odpočty na náklady na výzkum a vývoj nebudou pro reformu rozhodující. OFÚ je však silně napadán ze strany levicových stran, a to i přesto, že úroková sazba je současné době 0%. Ještě se uvidí, zda je možné dosáhnout kompromisu v rozumném časovém horizontu. Odpůrci budou pravděpodobně vyžadovat zvýšení minimálního zdanění dividend držených v rukou jednotlivců.

Snížení sazeb daně z příjmů právnických osob

Celkové snížení zdanění příjmů právnických osob nebylo jako takové součástí RKD III. Ale většina kantonů plánovala snížení standardní sazby daně z příjmů právnických osob, když zruší stávající daňová zvýhodnění. Kantony jako Vaud nebo Ženeva plánovaly zavést kompenzační opatření vyžadovaná RKD III pouze v omezené míře a místo toho významně snížit běžnou sazbu daně z příjmů právnických osob. Jiné kantony, jako např. Curych, zamýšlely snížit běžné sazby daně z příjmů právnických osob jen okrajově, ale kompenzační opatření v co největším možném rozsahu.

Většina kantonů plánovala rozhodnout o daňových sazbách spolu s rozhodnutím o zavedení RKD III. Výsledek referenda tak způsobil zpoždění tohoto procesu. Nicméně je možné, že některé kantony budou pokračovat i tak a sníží své kantonální daňové sazby. Bez RKD III však nebudou mít prospěch z nárůstu jejich podílu na výnosech z federální daně z příjmu. Rozhodujícím faktorem bude, kdy se stranám podaří najít kompromis pro reformu.

Další kroky

Výsledek referenda vytváří nejistotu ve švýcarském daňovém systému. Ale je jisté, že Švýcarsko odstraní praktiky, které jsou celosvětově považovány za škodlivé. Parlament a kantony se dohodly, že Švýcarsko by mělo zavést postupy, které jsou v souladu s mezinárodními standardy. Navíc, většina kantonů velmi pravděpodobně sníží sazbu daně z příjmů. Je to jen otázka výše a načasování.

Doufejme, že vláda urychlí tento časově náročný proces, který zahrnuje jednání se všemi kantony. Spolková rada nepředpokládá zavedení nové reformy do roku 2019. Ale ministr financí potvrdil cíle daňové reformy na tiskové konferenci po referendu: Musí být na jedné straně v souladu s mezinárodními standardy a na druhé straně atraktivní v mezinárodní daňové konkurenci.

Fučík&partneři ve spolupráci s Homburger AG