GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 24. Dubna 2011

Reforma přímých daní a odvodů – vize budoucnosti zákona o daních z příjmů

Sdílet článek:

Dne 18. 3. 2011 představil ministr financí Miroslav Kalousek návrh reformy přímých daní a odvodů. Harmonogram reformy byl rozdělen do dvou fází, přičemž první fáze reformy, která zahrnuje především novelizace jednotlivých zákonů, by měla být účinná od 1. 1. 2013. Druhá fáze reformy by poté měla představit zcela nový zákon o daních z příjmů, ve kterém by měly být zapracovány i některé další oblasti, které jsou v současnosti upraveny zvláštními zákony (např. rezervy a opravné položky, pojistné). Celkový dopad reformy měl být dle informací Ministerstva financí pozitivní jak pro právnické, tak pro fyzické osoby. Hlavním cílem je zejména snížení administrativních nákladů daňových poplatníků i státu tím, že bude zaveden jednoduchý a přehledný daňový systém. Tento systém by měl být dlouhodobě stabilní bez neustálých změn a neměl by znevýhodňovat některé skupiny poplatníků. Výsledkem by měl být i mírný pokles celkových odvodů oproti současnému stavu.

Změny v oblasti zdanění fyzických osob

V rámci reformy je navrhováno zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob z 15% na 19 %. Základní sleva na dani na poplatníka by měla zůstat zachována na úrovni roku 2010, tj. ve výši 24 840 Kč ročně, ale mělo by dojít ke zvýšení daňového zvýhodnění na dítě. Co se týče maximálních vyměřovacích základů (stropů) na zdravotní a sociální pojištění, strop na zdravotní pojištění zůstane oproti současné situaci beze změn, tj. 6 x průměrná mzda. Strop na sociální pojištění by měl být v rámci reformy snížen na 4 x průměrná mzda. Oproti současnému stavu by tak v rámci reformy mělo dojít k existenci rozdílných maximálních vyměřovacích základů.

V rámci reformy by mělo dojít ke zrušení osvobození některých příjmů u fyzických osob. Jedná se zejména o následující typy příjmů:

  1. odstranění osvobození se zanedbatelným efektem (osvobození příjmů plynoucích úpadci v reorganizaci, náhrady za uvolnění bytu při jejím použití na uspokojení vlastní bytové potřeby poplatníka, příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku a autorské rozmnoženiny apod.).
  2. odstranění výjimek ze zdanění, které nejsou ekonomicky ani sociálně opodstatněné (plnění poskytovaná příslušníkům ozbrojených a bezpečnostních sil, úrokové příjmy z dluhopisů vydávané v zahraniční českými poplatníky plynoucí zahraničním rezidentům, dary přijaté na provoz zoologické zahrady apod.).

Naopak ponechána by měla být ta osvobození, jejichž zrušení by vyvolalo vyšší náklady na správu, než by činil dodatečný výnos a dále položky, které jsou prioritou vlády (např. podpora vědy a výzkumu, podpora zajištění ve stáří, podpora altruismu, podpora bydlení).

Změny by se měly dotknout i nezdanitelných částí základu daně a položek základ daně snižujících. Mělo by dojít ke snížení odpočtu částky úroků z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. V současné době je možné za splnění zákonných podmínek odečíst až 300 000 Kč ročně na jednu domácnost, nově by měl být u stávajících smluv a smluv uzavřených do 31. 12. 2011 odpočet úroků omezen maximální částkou 150 000 Kč. U smluv uzavřených od 1. 1. 2012 by měla být výhoda odpočtu úroků úplně zrušena. Ministerstvo financí chce v rámci reformy zvýšit míru zapojení občanů a firem do podpory veřejně prospěšných aktivit, a to tak, že by mělo dojít ke zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely u fyzických osob ze současných 10% na 15 % ze základu daně.

Co se týče plánovaných změn v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), zásadní změnou by mělo být sjednocení základů pro výpočet daně z příjmů i odvodů pojistného – obojí by se mělo odvádět z hrubé mzdy zaměstnance (nikoliv pojistné z hrubé mzdy a daň z příjmů z tzv. superhrubé mzdy jako tomu bylo doposud). Zaměstnanci by nově mělo být sráženo 6,5% z hrubé mzdy na zdravotní pojištění a 6,5% na sociální pojištění. Sociální a zdravotní pojištění odváděné za zaměstnavatele by mělo být nahrazeno 32% daní odváděnou z úhrnu hrubých mezd (se stropem ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy) a mělo by být odváděno do státního rozpočtu jako ostatní daně. Na jednotlivé účely pojištění zdravotního, nemocenského či důchodového by měly být tyto prostředky převáděny prostřednictvím rozpočtového určení daní. Celkové zatížení z titulu odvodů pojistného připadající na jednoho zaměstnance by tedy mělo zůstat na stejné úrovni jako doposud, tj. celkový odvod ve výši 45% z hrubé mzdy. Další významnou změnou by mělo být zrušení některých osvobozených příjmů, které lze typově rozdělit následovně:

  1. zrušení osvobození některých zaměstnaneckých benefitů (stravování na pracovišti poskytované jako nepeněžní plnění - tj. stravenky, občerstvení apod., bezplatné/zlevněné jízdenky poskytované zaměstnavateli provozující veřejnou dopravu, hodnota přechodného ubytování) – jako kompenzace k tomuto kroku by měla být zavedena roční sleva na dani pro všechny zaměstnance ve výši 3 000 Kč.
  2. odstranění výjimek ze zdanění, které nejsou ekonomicky ani sociálně opodstatněné (plnění poskytovaná příslušníkům ozbrojených a bezpečnostních sborů, horníkům).
  3. ostatní (zrušení osvobození od zdanění u částek ve výši obvyklého úroku u bezúročných půjček poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům na bytové účely či k překlenutí tíživé finanční situace).

V oblasti zdanění osob samostatně výdělečně činných (podnikání) by mělo dojít ke změnám ve způsobu výpočtu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Vyměřovacím základem pro pojistné by nově mělo být 100% hrubého zisku.  Sazba pojistného by měla činit 6,5% v případě zdravotního pojištění a 6,5% u sociálního pojištění. Výdajové paušály ve výši 80% (zemědělství a řemeslné živnosti), 60% (ostatní živnosti) a 40% (jiná samostatná výdělečná činnost) by měly dle návrhu reformy zůstat zachovány.

Změny v oblasti zdanění právnických osob

Pozitivní informací je, že Ministerstvo financí nemá v úmyslu zvyšovat sazbu daně z příjmů právnických osob, a chce ji zachovat na současných 19 %. Sazba daně pro subjekty kolektivního investování by měla zůstat ve výši 5%, návrh však uvádí i možnost nulového zdanění těchto subjektů v kombinaci se zdaněním výplat ze systému.

Ministerstvo financí v návrhu reformy plánuje zrušení osvobození některých příjmů, které je možné rozdělit do následujících oblastí:

  1. zrušení osvobození příjmů z loterií a dalších podobných her – „hazardní“ společnosti by měly i nadále odvádět určité % z hrubých výher na veřejně prospěšné účely.  Tento odvod by se pro ně po zrušení osvobození měl stát daňově uznatelným nákladem. Tato změna by měla být účinná již od 1. ledna 2012.
  2. zrušení neopodstatněných výjimek, historických ustanovení a ustanovení se zanedbatelným efektem (např. osvobození příjmu zrušeného Fondu dětí a mládeže, osvobození příjmů plynoucích dlužníkovi v reorganizaci, osvobození příjmů veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení apod.).

Nově by měla být zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend, která by měla být uplatnitelná bez omezení v následujících letech. Naopak by mělo dojít k úplnému zrušení stávající slevy na dani z titulu zaměstnávání tělesně postižených zaměstnanců. V současnosti má poplatník možnost uplatnit slevu na dani ve výši až 18 000 Kč na zdravotně postiženého zaměstnance a ve výši až 60 000 Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Ministerstvo financí má v úmyslu přesunout podporu zaměstnávání postižených osob do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Obdobně by mělo dojít i ke zrušení slevy na dani pro poplatníky, kterým byl poskytnut příslib investiční pobídky.

Obdobně jako u fyzických osob, by mělo i u právnických osob dojít ke zvýšení limitu pro odpočet darů od základu daně, a to ze současných 5% na 10 % ze základu daně. V současné době je možné odečíst dary v hodnotě 10% základu daně pouze za podmínky, že byly poskytnuty na zákonem přesně vymezené účely středním, vyšším odborným a vysokým školám a veřejným výzkumným institucím.

Ostatní plánované změny

Ve druhé fázi harmonogramu reformy by mělo dojít ke zjednodušení pravidel pro tvorbu zákonných rezerv a opravných položek k pohledávkám, která jsou v současné době upravena zvláštním zákonem o rezervách. Tato pravidla by měla být v druhé fázi zapracována do zákona o daních z příjmů. V oblasti daně z přidané hodnoty by mělo dojít ke snížení hranice obratu pro povinnou registraci k

DPH z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč.

Změny jsou plánovány i v oblasti daně darovací a daně dědické. Mělo by dojít k zavedení lineárních sazeb těchto daní (v současné době je sazba daně stanovena progresivně, tj. narůstá společně se základem daně), a to u daně dědické 10% a daně darovací 20 %. Dále by mělo dojít ke zvýšení limitu pro osvobození darování a dědění movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob patřících do 3. skupiny, tj. osoby, které nejsou nijakým způsobem příbuzné, a to z 20 000 Kč na 50 000 Kč. Dědění a darování mezi příbuznými osobami patřícími do 1. a 2. skupiny by mělo zůstat beze změn, tj. osvobození zůstane zachováno. Asi nejzásadnější procesní změnou v této oblasti je, že by v rámci 2. fáze reformy mělo dojít k transformaci daně dědické a darovací do daně z příjmů.

Ministerstvo financí plánuje zásadní změny rovněž v oblasti správy a výběru daní. Zde by mělo dojít ke zjednodušení systému zavedením jednotného inkasního místa, kam budou poplatníci směřovat veškeré platby a podání. Kromě toho budou muset vybrané daňové subjekty povinně činit svá podání elektronickou formou. Co se týče maximální doby, za kterou je možné stanovit daně a pojistné, mělo by dojít ke sjednocení lhůt pro stanovení daně a pojistného v základní délce 3 roky a maximální možnou délkou 10 let.

Představením návrhu reformy přímých daní a odvodů byla zahájena její první fáze. Ministerstvo financí plánuje předložení paragrafovaného znění novel příslušných zákonů vládě do 30. 6. 2011.  O dalším vývoji reformy a o tom, jak se Ministerstvu financí bude dařit uskutečňovat plánované změny, Vás budeme i nadále informovat v dalších číslech Finančního managementu. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně plánovaných změn, se na nás neváhejte obrátit.