GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 19. Dubna 2018

Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 1. část

Sdílet článek:

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích číslech newsletteru, švýcarští voliči odmítli reformu korporátní daně III (dále jen „RKD III“) v referendu 12. února 2017. Federální rada 21. března 2018 předložila novou verzi projektu s daňovým návrhem. Tento článek poskytuje přehled těch nejdůležitějších aspektů, které je možné nalézt v tzv. daňovém návrhu č. 17. V našem článku se věnujeme první části navrhovaných změn. 

Návrh stanovuje zrušení kantonálních daňových výsad a to na základě dohody s Evropskou unií. Kompenzační opatření, která spolková rada navrhuje, jsou:

  1. Povinné zavedení „patent box“ režimu ve všech kantonech.
  2. Zavedení dobrovolných dodatečných daňových odpočtů pro výdaje na výzkum a vývoj v kantonech.

Navíc návrh stanoví možnost daňově neutrální realizace skrytých rezerv (step-up), které byly vytvořeny během doby platnosti původního daňového režimu, nebo před usazením se ve Švýcarsku. Odpočet fiktivního úroku však již není součástí daňového návrhu č. 17.  Aby bylo daňový návrh č. 17 z čeho financovat,  bude privilegované zdanění dividend z kvalifikovaných účastí limitováno na 30% (aktuálně je to 40% na federální úrovni a obvykle až do 50% na kantonální úrovni).  

Obecné snižování sazeb daně z příjmů právnických osob kantony opět není součástí návrhu, protože kantony o nich mohou rozhodnout na základě vlastních kompetencí. Za účelem poskytnutí větší rozpočtové flexibility kantonům, stanovuje návrh zvýšení příjmů kantonů z přímé federální daně. Některé kantony (například kanton Vaud, který snižuje kombinovanou efektivní sazbu z 22,1 % až na 14%) snižují sazby daně z příjmu právnických osob již před vstupem daňového návrhu č. 17 v platnost. 

Zrušení kantonálních daňových výhod 

Federálním zákonem o daňovém návrhu č. 17 bude zrušen právní základ kantonálních daňových výsad pro holdingové, domicilární (tj. společnosti, které nejsou „fyzicky přítomné“ ve Švýcarsku, ale svoji činnost vykonávají v zahraničí a odtamtud plyne i většina jejich příjmů) a smíšené společnosti. Jakmile bude definitivně implementován tento daňový návrh (jakmile bude jasné, že neexistuje referendum proti daňovému návrhu č. 17, nebo jakmile bude návrh v referendu přijat švýcarskými voliči), kantony mají čas na přizpůsobení svého kantonálního daňového práva novým federativním požadavků do té doby, než vejdou v platnost nové požadavky návrhu č. 17. Kantony mohou tedy zavádět zrušení kantonálních daňových privilegií již před tím, než vstoupí v účinnost celá daňová úprava. Jakmile vstoupí v účinnost revidované kantonální daňové zákony, společnosti, které dosud měly prospěch z kantonálních daňových výhod, budou podléhat běžnému zdanění. Návrh na zdanění dle návrhu č. 17 stanoví pětileté přechodné období, během něhož se uplatnění realizace skrytých rezerv, které vznikly v době daňových výhod. Je zde alternativní možnost, že skryté rezervy daňově zvýhodněných společností, mohou být rozpuštěny „daňově neutrálně“ v rámci vzdání se daňově zvýhodněného statutu, předtím, než vstoupí v účinnost nová pravidla.  Takto rozpuštěné skryté rezervy pak mohou být amortizovány v následujících letech. Zvláštní postupy týkající se rozdělení daní poboček finančních institucí a tzv. principálních společností švýcarská federální daňová správa zruší. 

Podle vyjádření federálního poradce Maurera, Švýcarsko souhlasilo se zrušením do roku 2019.  Vzhledem k tomu, že daňový návrh č. 17 ještě nebyl v parlamentu dostatečně prodiskutován, nová lhůta pro vstoupení v platnost daného návrhu by mohla být nejdříve v roce 2020, a proto je zrušení daňových výhod do roku 2019 nemožné. To vedlo EU k zahrnutí Švýcarska na „šedou listinu“. Navíc jednotlivé státy mohou uzákonit jednostranná opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem. 

Dále je nutné podotknout, že informace o daňových rozhodnutích týkajících se zvýhodněných daňových režimů, které jsou ještě použitelné k 1. lednu 2018, mohou být spontánně vyměňovány s jinými jurisdikcemi v rámci spontánní výměny informací. Dokonce i v případě, že příslušná rozhodnutí budou zrušena před 1. lednem 2018, daňoví poplatníci mohou i nadále požadovat zvýhodněné zdanění, dokud nebudou změněny kantonální daňové zákony, nebo do doby, než se daňový poplatník vzdá možnosti daňového zvýhodnění, pokud jsou požadavky na zvýhodněný daňový status stále splněny. V takovém případě se nevyskytne žádná spontánní výměna informací. 

Zavedení tzv. ,,patent box“ režimu 

Jedním z elementů kompenzačního opatření je zavedení ,,patent box“ režimu na kantonální úrovni. Tento režim spočívá v tom, že zdanitelný příjem získaný z patentů a jiných práv duševního vlastnictví budou moci společnosti zdanit nižšími sazbami na základě žádosti až o 90%. Na federální úrovni jsou tyto zisky zdaněny bez snížení. ,,Patent box“ splňuje požadavky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD (tzv. "Modifikovaný přístup").  V souladu s tímto modifikovaným přístupem se zvýhodněný režim může uplatnit jen u příjmů z oprávněných práv, v tom rozsahu, který odpovídá výdajům na výzkum a vývoj, které jsou daňovému poplatníkovi přičitatelné v rámci celkových výdajů na výzkum a vývoj. Alokovatelné výdaje na výzkum a vývoj se skládají z výdajů na výzkum a vývoj prováděný daňovými poplatníky ve Švýcarsku, výdajů na výzkum a vývoj prováděných třetími stranami a výdajů na výzkum a vývoj prováděných společnostmi ve skupině ve Švýcarsku. 

Další odpočty na výzkum a vývoj 

Dle daňového návrhu č. 17 budou mít kantony právo zavést dodatečné odpočty od daňového základu kantonální daně z příjmů právnických osob na výzkum a vývoj, který se provádí ve Švýcarsku. Tento dodatečný odpočet nesmí překročit 50% oprávněných výdajů na výzkum a vývoj. 

V případě vašeho zájmu o tuto problematiku se na nás prosím obraťte. 

Fučík&partneři ve spolupráci s Homburger AG.