GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | Petr Berdych | 10. Ledna 2023

Provozovatelé internetových vyhledávačů musí odstraňovat odkazy na nepravdivé informace

Sdílet článek:

O této povinnosti rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) věci C-460/20 | Google (dále jen „Rozsudek“). Rozsudek navazuje na stávající úpravu ochrany osobních údajů nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Skutkový stav

Dvě osoby ve vedení skupiny investičních společností požádaly společnost Google, aby z výsledků vyhledávání provedeného na základě jejich jmen odstranila odkazy na některé články, které se kriticky vyjadřovaly k jejich investičnímu modelu a jejich osobě s odůvodněním, že články obsahují nepravdivé informace a že se jedná o pomluvu.

Žalobci též požadovali, aby Google nezobrazoval jejich fotografie z těchto článků při vyhledávání obrázků tzv. „thumbnails.“

Google se odkázal na profesní kontext těchto článků a podotkl, že neví o údajné nepravdivosti článků, a proto odmítl žádosti vyhovět.

Ochrana před nepravdivými informacemi

Subjekt údajů (fyzická osoba) má právo na odstranění odkazů na články, které nepravdivé informace obsahují. Právo na svobodu projevu a na informace sice může v některých případech převážit nad právem na ochranu osobních údajů, zejména jedná-li se o veřejně činnou osobu, ale v případě nepravdivosti informací se ochrana poskytuje vždy.

Osoba žádající o odstranění odkazu je povinna prokázat zjevnou nepravdivost informací obsažených v daném článku nebo přinejmenším nepravdivost některých těchto informací, které nejsou ve vztahu k tomuto obsahu jako celku podružné. Žadatel ale nemusí poskytnout soudní rozhodnutí ani předběžné opatření. Nicméně provozovatel vyhledávače nemá povinnost si sám vyhledávat informace prokazující zjevnou nepravdivost informací.

V případě oprávněně podané a řádně odůvodněné žádosti o odstranění odkazů (na údaje) je provozovatel vyhledávače povinen vymazat z výsledků vyhledávání odkaz na článek, který obsahuje nepravdivá tvrzení.

Provozovatel vyhledávače musí ve výsledcích vyhledávání uživatele upozornit na probíhající správní nebo soudní řízení, ve kterém je pravost článku zpochybněna.

Ochrana podobizny

Vzhledem k tomu, že fotografie zobrazuje podobu osoby a může obsahovat osobní nebo intimní informace, je podle SDEU zapotřebí ochraně tohoto osobního údaje přikládat zvláštní význam.

Nicméně svoboda projevu a informací zahrnuje právo na zveřejnění fotografií, a tak je zapotřebí tato dvě práva vždy porovnat.

Při porovnání těchto dvou práv je zásadní informační hodnota dané fotografie. Informační hodnota samostatně zobrazené fotografie se ale posuzuje jen ve vztahu k samotné fotografii (případně u ní uvedenému komentáři) a ne článku, ze kterého fotografie pochází.

Pokud je informační hodnota fotografie nízká, právo na ochranu osobních údajů převáží nad právem na svobodu projevu a informací.

V takovém případě je možné žádat o to, aby vyhledávač takovou fotografii odstranil z výsledku vyhledávání.

Závěr

V souladu s novou judikaturou SDEU je možné požádat přímo provozovatele internetového vyhledávače o odstranění odkazů na internetové stránky obsahující články, pokud tyto články obsahují nepravdivé informace, a to i bez rozsudku či předběžného opatření; stačí prokázat zjevnou nepravdivost některých informací v článku.

Lze též požádat o odstranění fotografií z výsledků vyhledávání obrázků (tzv. „thumbnails“), pokud jsou zobrazovány mimo kontext, bez dalších informací a jejich informační hodnota je tak nízká.