GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Lenka Kočerová | Jaroslava Půtová | 10. Ledna 2023

Prominutí příslušenství daně – nový Pokyn č. GFŘ-D-58

Sdílet článek:

Dne 2. 12. 2022 byl ve Finančním zpravodaji 15/2022 zveřejněn nový Pokyn č. GFŘ-D-58 č.j.: 34006/20/7700-10123-050167, vydaný Generálním finančním ředitelstvím dne 23. 11. 2022 (dále jen „Pokyn“), k promíjení příslušenství daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Pokyn, který nabývá účinnosti 1. 2. 2023 a kterým se ruší dosavadní Pokyn č. GFŘ-D-47 ze dne 8. 3. 2021, byl vydán v návaznosti na rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), o níž jsme vás již informovali v našem článku ze dne 2. 11. 2021 věnovaném aktuální judikatuře NSS týkající se promíjení penále podle ust. § 259a daňového řádu v souvislosti s daňovými podvody. NSS ve svých rozsudcích dospěl k závěru, že penále související s účastí daňového subjektu na daňovém podvodu nemusí být prominuto, přestože jinak kritéria pro jeho prominutí jsou naplněna.

Tento názor prošel i posouzením rozšířeného senátu NSS, který v usnesení ze dne 26. 1. 2021, č.j. 1 Afs 236/2019-83, č. 4141/2021 Sb. NSS potvrdil, že: „Při posuzování splnění podmínek dle § 259c odst. 2 daňového řádu se nebere v úvahu porušení daňových předpisů, které je skutkovým a právním základem uložení penále, o jehož prominutí daňový subjekt žádá. K tomuto porušení však správce daně přihlédne v rámci správního uvážení dle § 259a odst. 2 daňového řádu a s ohledem na povahu, intenzitu či jiné okolnosti tohoto porušení nemusí penále prominout.“ Jinými slovy tedy dle názoru NSS v rámci správního uvážení správce daně kromě kritérií součinnosti daňového subjektu a četnosti porušování povinností zohlední i povahu jednání, které vedlo k uložení penále, tzv. zdrojového jednání.

Nový Pokyn zavádí tyto judikatorní závěry NSS do aplikační praxe, a to nejen ve vztahu k prominutí penále, ale i ve vztahu k prominutí úroku a pokuty za opožděné tvrzení daně. Pokyn nově stanoví:

  • V rámci posuzování rozsahu prominutí příslušenství daně je správce v souladu s recentní správní judikaturou (usnesení NSS ze dne 26. 1. 2021, č.j. 1 Afs 236/2019-83) oprávněn zohlednit při rozhodování také povahu, intenzitu či jiné okolnosti tzv. zdrojového jednání, tj. jednání, jež je skutkovým a právním základem příslušenství daně, o jehož prominutí je žádáno a které vznik příslušenství vyvolalo.
  • Shledá-li správce daně, že povaha, intenzita či jiné okolnosti zdrojového jednání (např. zneužití práva, daňové zastírání, vědomá účast na daňovém podvodu apod.) vylučuje prominutí příslušenství daně, pak rozhodnutím žádost zamítne, i přesto, že by z pohledu podmínky podle § 259c odst. 2 a 3 daňového řádu bylo toto porušení irelevantní.
  • Správce daně je oprávněn tento závěr učinit mj. i s ohledem na zásadu, že nikdo nemůže mít prospěch ze své vlastní nepoctivosti. 
  • Není-li na místě žádost zamítnout z důvodu závadného zdrojového jednání (viz výše), přistoupí správce daně k dalšímu posouzení žádosti o prominutí příslušenství daně dle pravidel vyjádřených v Pokynu.

Lze tedy shrnout, že v případě doměření daně z důvodu zneužití práva, daňového zastírání, vědomé účasti daňového subjektu na daňovém podvodu apod. je třeba počítat s tím, že správce daně s takto doměřenou daní související příslušenství nepromine.

 Pro úplnost stručně uvádíme, že Pokyn přináší i další dílčí změny. Například byl přidán nový ospravedlnitelný důvod související s funkčností daňového portálu www.mojedane.cz, pro který lze prominout úrok z prodlení podle § 259b odst. 2 daňového řádu (bod č. 16 tabulky „Ospravedlnitelný důvod prodlení“), který je konstruován podobně jako již stávající ospravedlnitelný důvod pro prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (bod č. 3 tabulky „Ospravedlnitelný důvod prodlení s podáním“). Pokyn dále zpřesňuje rozhodný okamžik pro posouzení splnění podmínek pro vyloučení možnosti prominutí podle § 259c odst. 2 daňového řádu, a to pro jednotlivé dílčí situace.

Celé znění Pokynu č. GFŘ D-58 naleznete na stránkách finanční správy zde.