GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Adam Pinďák | 22. Září 2020

Prodloužení programu Antivirus

Sdílet článek:

Vláda ČR rozhodla o prodloužení stávajícího programu na podporu zaměstnanosti Antivirus v režimech A a B až do konce října letošního roku.

Nastal-li tedy u Vás některý z případů zakládající nárok na příspěvek v rámci některého z těchto režimů, můžete požádat o tento příspěvek i za měsíce září a říjen. Stávající Režim C spočívající v prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti naproti tomu již od září není možné nadále využít.

Kurzarbeit od 1. listopadu 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí koncem srpna zveřejnilo  návrh novely zákona o zaměstnanosti upravující nový institut podpory v případě částečné zaměstnanosti (tzv. kurzarbeit), který by měl od 1. listopadu 2020 nahradit stáva- jící program Antivirus. Cílem tohoto návrhu je zavést trvalé opatření umožňující efektivně reagovat na nepředvídatelné události nezaviněné zaměstnavatelem (ekonomická recese, pandemie, živelní události, kyberútok, nárůst nezaměstnanosti apod.) a podpořit v těchto mimořádných situacích zachování pracovních míst u zaměstnavatele.

Hlavní rozdíl oproti stávajícímu programu Antivirus spočívá v tom, že zaměstnavatel zaměstnancům za neodpracované hodiny nebude vy- plácet náhradu mzdy, ale tuto část mzdových nákladů zaměstnancům bude poskytovat přímo Úřad práce.

Podpora v době částečné zaměstnanosti bude zaměstnancům náležet pouze v případě, nastane-li některý z následujících důvodů tzv. aktivace poskytování podpory:

 • Ve třech po sobě následujících měsících dojde k meziročnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání o více než 15 % a současně bude alespoň 400 000 uchazečů, nebo
 • stanoví-li to vláda nařízením v případě mimořádné situace (zejména z hospodářských důvodů, z důvodu vzniku živelní události nebo pan- demie, kyberútoku ).
 • Období poskytování podpory a její rozsah (odvětví, příp. regiony) stanoví vláda nařízením.

Podmínky pro poskytnutí podpory v době částečné zaměstnanosti jsou následující:

 • Nárok na podporu bude mít zaměstnanec v pracovním poměru max- imálně po dobu nejdéle 9 měsíců,
 • Pracovní poměr zaměstnance ke dni podání žádosti o podporu trvá alespoň 3 měsíce,
 • Zaměstnanec v posledních 3 letech nečerpal podporu u stejného zaměstnavatele,
 • Zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci v rozsahu od 20 % do 60 % jeho týdenní pracovní doby (poměr se stanoví průměrně za všechny zaměstnance zaměstnavatele),
 • Zaměstnanec odpracuje v daném období alespoň 40 % jeho týdenní pracovní doby,
 • U zaměstnance se neuplatňuje konto pracovní doby,
 • Podpora nenáleží po dobu poskytování nemocenského, peněžité po- moci v mateřství, dávky otcovské poporodní péče, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného nebo náhrady mzdy nebo platu v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Výše podpory v době částečné zaměstnanosti bude činit:

 • Po první tři měsíce poskytování podpory: 70 % průměrného výdělku
 • Po další tři měsíce poskytování podpory: 65 % průměrného výdělku
 • Po zbytek podpůrčí doby: 60 % průměrného výdělku.

Účastní-li se zaměstnanec v tomto období vybraných rekvalifikačních aktivit, bude výše podpory v daném měsíci činit 80 % průměrného výdělku. Výše podpory v době částečné zaměstnanosti však nepřesáhne 1,5násobek vyhlášené průměrné mzdy v národním hospodářství.

Podporu v době částečné zaměstnanosti poskytne zaměstnanci Úřad práce prostřednictvím jeho zaměstnavatele na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude povinen tuto podporu vyplatit za- městnancům do pěti kalendářních dnů ode dne jejího přijetí.

Návrh novely zákona musí ještě projít legislativním procesem. O schválení finální podoby kurzarbeitu, jakož i o detailním postupu podání žádosti o podporu Vás v budoucnu budeme informovat.