GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 15. Června 2017

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016

Sdílet článek:

Opět se po roce blíží konec června, a to pro mnoho společností znamená jediné - podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016. Termín pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob je letos stanoven na 3. července 2017. Daňové přiznání lze sice podat bez hrozby sankce až do 12. července, avšak po tomto termínu se už sankci za pozdní podání nevyhnete.

Červencový termín platí pro právnické osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, anebo pro ty právnické osoby, které mají podle zvláštního zákona povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Ostatní právnické osoby a fyzické osoby bez daňového poradce měly povinnost podat daňové přiznání do 3. dubna 2017.

Červencový termín se však dále vztahuje pouze na ty právnické osoby, které mají zdaňovací období kalendářní rok. V případě, že má společnost jiné zdaňovací období (např. hospodářský rok, účetní období), má povinnost podat daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období.

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy pocházející z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, nestanovuje-li zákon o daních příjmů jinak. Příjmy, které nespadají do předmětu daně, jsou definovány v § 18 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Osvobozené příjmy od daně jsou definovány v § 19 odst. 1 zákona o daních z příjmů a osvobozené bezúplatné příjmy definuje zákon o daních z příjmů v § 19b.

Při kalkulaci základu daně si poplatník od zdanitelných příjmů může odečíst věcně a časově související výdaje blíže specifikované v §§ 24 a 25 zákona o daních z příjmů.

Daňoví poplatníci si od základu daně mohou odečíst daňovou ztrátu, popř. uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje či odpočet na podporu odborného vzdělávání. Daňová ztráta musí vzniknout a být vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a může být uplatněna v horizontu maximálně 5 zdaňovacích období následujících bezprostředně po období, ve kterém se vyměřuje.  Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je definován v § 34a až § 34d zákona o daních z příjmů a odpočet na podporu odborného vzdělávání v §§ 34f až 34h zákona o daních z příjmů.

Sazba daně pro rok 2016 se neměnila a zůstala ve stejné výši 19 % jako v předešlém roce. Stejné jsou i výjimky:

  • sazba 5 % pro základní investiční fond,
  • sazba 0 % pro penzijní společnost nebo instituci penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti či podobné společnosti obhospodařující fondy podobné fondům penzijního pojištění.

S podáním přiznání k dani z příjmů právnických osob je také spojena problematika záloh na daň. Zálohy na daň z příjmů jsou placeny v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne následujícím po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za následující zdaňovací období.

Záloha na daň se netýká krajů a obcí, zůstavitele od jeho smrti a poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku 30 000 Kč. Poplatníci, u kterých poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč a současně nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha má splatnost do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá záloha má splatnost do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

Daňoví poplatníci, u kterých je poslední známá daňová povinnost vyšší než 150 000 Kč, platí zálohy na daň ve výši 25 % poslední známé daňové povinnosti, a to v tříměsíčním intervalu. První záloha má splatnost do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období.  Druhá záloha má splatnost do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období. Třetí záloha má splatnost do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha má splatnost do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob lze dle § 72 odst. 1 daňového řádu podat pouze na tiskopise, který vydává Ministerstvo financí. Podání musí být uskutečněno v elektronické podobě, a to buď prostřednictvím datové schránky, nebo jiným zákonným způsobem v předepsaném formátu ( xml soubor). Součástí daňového přiznání jsou také přílohy (§ 72 odst. 2 daňového řádu), které jsou vyznačené v tiskopisu daňového přiznání. Daňové přiznání je možné vyplnit v elektronické podobě v aplikaci EPO na internetových stránkách Daňového portálu (https://adisspr.mfcr.cz/), nebo ve speciálních programech. Pro zdaňovací období roku 2016 je k dispozici formulář – vzor č. 27.

Daňoví poplatníci podávají daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob na finanční úřad místně příslušný poplatníkovi, a to na územní pracoviště, kde se nachází spis daňového subjektu k dani z příjmů právnických osob.

Vypočtená daň z příjmů právnických osob se platí na bankovní účet finančnímu úřadu, pod který místně přísluší sídlo společnosti. Předčíslí tohoto bankovního účtu je 7704 a kód banky je 0710. Při platbě se dále uvádí DIČ (bez CZ) jako variabilní symbol. Daň z příjmů právnických osob se dá také zaplatit v hotovosti na daném finančním úřadu – územním pracovišti.

Pokud daňoví poplatníci nestihnou podat daňové přiznání do 12. července, začnou jim automaticky nabíhat sankce za každý den prodlení. Za každý den nabíhá pokuta ve výši 0,05 % ze stanovené daně (či 0,01 % z daňové ztráty). Maximální hranice postihu je 5 % ze stanovené daně, odpočtu či ztráty nebo 300 tisíc Kč. V případě včasného nezaplacení daně je další sankcí úrok z prodlení. Jeho aktuální výše je 14,05 % ze splatné daně ročně, a to z toho důvodu, že úrok je vypočten ve výši aktuální platné REPO sazby ČNB navýšené o 14 %.

Autor: Miroslav Černík

Revize: Ondřej Semecký