GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 18. Září 2017

Připravovaná novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Sdílet článek:

V druhém připomínkovém řízení je v současné době návrh novely vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účinnost novely je navržena od 1.1.2018. Níže jsme pro Vás vybrali některá ustanovení, která jsou předmětem navrhované novely:

 • Doplnění některé možnosti, která nabízí směrnice EU členským státům v rámci tzv. diskrece. Zejména se jedná o:
  • rozšíření možností pro vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze, které umožňuje směrnice EU,
  • zpřesnění odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje za situace, jestliže nelze odhadnout jejich dobu použitelnosti, 
  • zrušení vykazování nehmotných výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého nehmotného majetku.
  • doplnění informací o výši položek za minulé účetní období i v případě přehledu o peněžních tocích,
  • sloučení současné rozvahové položky „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ a „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“ do nové jediné položky „A.IV. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“;  tato úprava zjednoduší a zpřehlední vykazování nerozděleného výsledku hospodaření minulých let;
 • Doplnění nové metody ocenění majetku reálnou hodnotou v případech změny kategorie účetní jednotky. Zákon o účetnictví v návaznosti na směrnici EU nepovoluje mikro účetním jednotkám (kromě zákonem vyjmenovaných účetních jednotek) oceňovat majetek reálnou hodnotou. Novela vyhlášky navrhuje postup při oceňování nebo „neoceňování“ majetku reálnou hodnotou, pokud dojde ke změně kategorie účetní jednotky;
 • Doplnění nového ustanovení, které bude řešit přeměnu účetní jednotky, jež není obchodní korporací;

Připomínkové řízení a následující schvalovací postup budeme i nadále sledovat a budeme Vás o něm informovat.