GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Alice Šrámková | 15. Června 2017

Přehled o peněžních tocích

Sdílet článek:

Se změnou zákona o účetnictví vyvstala pro malé a středí účetní jednotky i povinnost sestavovat a zveřejňovat přehled (výkaz) o peněžních tocích jako nedílnou součást účetní závěrky.  Nejen mezi účetními panuje k tomuto výkazu jistá zdrženlivost či dokonce nevraživost.  Důvodem z pohledu účetních může být skutečnost, že na rozdíl od rozvahy a výkazu zisku a ztráty tento výkaz nezpracuje účetní software ani koncept tohoto výkazu, ale osoba zpracující účetní závěrku jej musí sestavit takříkajíc ručně.  Pojďme si ukázat, jaké informace lze z tohoto výkazu získat, a doufejme, že benefity časem zvítězí nad nevraživostí.

Každý z výkazů účetní závěrky má svoji nezastupitelnou roli a poskytuje informace, které se z jiných výkazů vyčíst nedají.  Například výkaz zisku a ztráty podrobně rozepisuje (do jednotlivých nákladů a výnosů) jeden konkrétní řádek rozvahy, a to výsledek hospodaření běžného období.

Jaké doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty vyčteme z přehledu o peněžních tocích?  V prvé řadě je jeho nespornou výhodou, že informace v něm uvedené nejsou ovlivněny úsudkem managementu, jako například doba odpisování dlouhodobého majetku či tvorba opravných položek ve výkazu zisku a ztráty. Výkaz v podstatě sumarizuje pohyby na bankovních účtech účetní jednotky a analyzuje rozdíl mezi počátečním a konečným zůstatkem peněžních prostředků (z rozvahy) a svému čtenáři ukazuje, kde účetní jednotka peníze vydělala a za co je utratila. Přehled o peněžních tocích je tvořen třemi částmi – provozní, investiční a finanční činnost.

V provozní části jsou zahrnuté peněžní toky související s hlavní činností účetní jednotky – příjmy z prodeje služeb, výrobků či zboží a výdaje, které s realizací tržeb souvisejí (nákup zásob, platby zaměstnancům, dodavatelům služeb atd.).  V praxi je tyto informace mnohdy obtížné získat, a proto se provozní část přehledu o peněžních tocích zpravidla sestavuje nepřímou metodou, kdy se zisk před zdaněním upravuje o položky, které jsou nepeněžní povahy nebo nejsou součástí provozní činnosti.

V investiční činnosti najdeme peněžní toky související s prodejem a nákupem dlouhodobého majetku.

Finanční činnost potom obsahuje peněžní toky související s čerpáním a splátkami úvěrů, se zvyšováním či snižováním základního kapitálu či výplatou podílů na zisku.

Jak tedy lze informace v tomto výkazu uvedené interpretovat?  Zdravá společnost by měla z dlouhodobého pohledu tvořit kladné peněžní toky v provozní činnosti a takto vydělané prostředky dále investovat, což vyústí v záporné peněžní toky z investiční činnosti.  Pokud některá účetní jednotka generuje v provozní činnosti záporné peněžní toky a zároveň kladné toky z investiční činnosti, znamená to, že nedostatek provozních peněz sanuje rozprodejem majetku. Taková situace pochopitelně není dlouhodobě udržitelná.  A takovou informaci nevyčteme ani z rozvahy ani z výkazu zisku a ztráty, zejména pokud je sestaven v účelovém členění.