GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Ledna 2017

Požadavky na členy dozorčí rady – cizince

Sdílet článek:

V Čechách se členy statutárních orgánů společností s nadnárodní účastí velmi často stávají cizinci, kteří jsou českými daňovými nerezidenty. Takové osoby obvykle funkci vykonávají ze zahraničí, případně jezdí do České republiky několikrát do roka. Jaké jsou požadavky na takové členy dozorčí rady? 

Obecné požadavky

Požadavky na členy dozorčí rady stanoví zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Obecně se jedná o fyzickou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, splňuje požadavky živnostenského zákona k provozování živnosti, tj. je bezúhonná a dosáhla věku 18 let. Dále jsou stanoveny tyto požadavky:

  • Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
  • Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
  • Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
  • Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
  • Kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo obchodní korporaci informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.

Členem dozorčí rady může tedy být i cizinec, zákon o obchodních korporacích v tomto směru žádné omezení nestanoví. Občan EU nemusí mít české pracovní povolení ani povolení k pobytu.

Zdanění příjmu

Příjem člena dozorčí rady, který je českým daňovým nerezidentem, se zdaňuje srážkovou daní a neaplikuje se solidární zvýšení daně. Sazba srážkové daně je pevná a podle země nerezidenta buď 15 % nebo 35 % (vyšší sazba v případě zemí mimo EU, se kterými Česká republika nemá uzavřenou žádnou smlouvu o výměně informací/o zamezení dvojímu zdanění).  Člen dozorčí rady musí pro aplikaci nižší sazby srážkové daně společnosti, která mu příjem vyplácí, dodat potvrzení o daňovém rezidenství/domicilu vystavené příslušným finančním úřadem. Základ srážkové daně nerezidentů je stejný jako základ daně pro výpočet zálohy na daň rezidentů, a to včetně navýšení o pojistné na důchodové a zdravotní pojištění (superhrubá mzda). Pokud nerezident v České republice pojistné neodvádí, použije plátce tzv. fiktivní pojistné (tj. jakoby je v České republice odváděl). Takový člen dozorčí rady bude muset české společnosti doložit formulář A1 potvrzující jeho účast v domácím systému pojištění (o formulář pravděpodobně bude žádat na základě souběhu činností ve dvou členských státech).

V případě aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění se u odměny za výkon funkce použije článek Tantiémy. V souladu s tímto článkem se odměna člena dozorčí rady zdaní v zemi dle sídla společnosti (bez ohledu na místo, kde je práce fyzicky vykonávána).

Autor