GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 23. Října 2018

Pojistné a superhrubá mzda při poskytování benefitů třetí osobou

Sdílet článek:

Krajský soud v Hradci Králové posuzoval správnost dodatečného doměření daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti společnosti poskytující benefity zaměstnancům jiného daňového subjektu. Žalobce uzavřel s Českou poštou smlouvu, na základě které nabízeli zaměstnanci České pošty v rámci plnění svých pracovních povinností vůči České poště finanční produkty žalobce (společnost ČSOB). Vedle toho umožnil žalobce zaměstnancům taky účast na motivačním programu, kde mohli na základě obchodních úspěchů při nabízení zmíněných produktů získat různé výhry ve formě nepeněžitého plnění. Společnost ČSOB poskytující benefity zdanila nepeněžní plnění zaměstnanců České pošty jako příjem dosažený v souvislosti se závislou činnosti, avšak při výpočtu záloh na daň nenavýšila příjem o pojistné hrazené zaměstnavatelem, jelikož se nepovažovala za zaměstnavatele zaměstnanců České pošty pro účely povinného pojistného. Správce daně uvedený postup napadl, protože dle jeho názoru měly být zálohy vypočteny z tzv. superhrubé mzdy, tj. z příjmů navýšených o částku odpovídající povinnému pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Krajský soud, který se ztotožnil s názorem správce daně, poukazoval ve svém odůvodnění na to, že nová právní úprava platná od roku 2014 pojímá pojem zaměstnání šířeji než v minulosti. Za zaměstnance se nyní považuje také fyzická osoba, které zaměstnavatel poskytuje příjmy, které jsou považovány podle zákona o daních z příjmů („ZDP“) za příjmy ze závislé činnosti a nejsou od této daně osvobozeny, a to bez ohledu na právní vztah (pracovněprávní vztah) mezi těmito subjekty. Zaměstnavatelem tak je kdokoliv, kdo v souladu se ZDP poskytuje příjem ze závislé činnosti, plyne-li tento příjem za výkon činnosti pro tento subjekt.

Proti rozhodnutí Krajského soudu podal žalobce kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu, který o odvodech pojištění a záloh na daň z příjmů ze superhrubé mzdy při poskytování benefitů zaměstnancům jiného subjektu, rozhodne s definitivní platností.

Z výše uvedeného vyplývá, že účasti zaměstnanců na motivačních programech, případně poskytování slev či jiných zvýhodnění ze strany třetích subjektů, je třeba věnovat patřičnou pozornost, a to nejen na straně zaměstnavatele, ale také u poskytovatele. Rádi s Vámi správné nastavení prodiskutujeme.