GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 12. Prosince 2010

Opravy základu daně a sazby DPH a změny od 1. 1. 2011

Sdílet článek:

Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH s nejvyšší pravděpodobností dozná od 1. 1. 2011 četných změn. Návrh novely zákona v současné době prošel prvním čtením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a putuje do druhého čtení, které by se mělo uskutečnit 24. 11. 2010. Jedna ze zásadních plánovaných změn zasahuje i do oblasti oprav základu daně a výše DPH včetně pravidel vystavování opravných dokladů. 

Současné znění zákona o DPH

Současné znění zákona o DPH rozlišuje přístup k opravám základu daně, které jsou řešeny v § 42, a k opravám výše daně (např. z titulu nesprávného uvedení sazby daně, chybného určení místa plnění, předmětu daně apod.), které jsou řešeny v § 49. Při opravách základu daně plátce vystavuje daňový dobropis či vrubopis dle § 43 a při opravách výše daně opravný daňový doklad dle § 50.

Opravy základu daněje dále možné rozlišit na opravy, jejichž výsledkem je:

 • snížení základu daně, kde zákon uvádí pouze možnost takovouto opravu provést,
 • zvýšení základu daně, kde zákon ukládá plátci povinnost opravu provést.

Opravy z titulu snížení základu daně je možné provádět v následujících případech:

 • dojde ke zrušení nebo vrácení celého nebo částečnému vrácení zdanitelného plnění (např. z důvodu špatné kvality zboží),
 • sjednání obchodních podmínek, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění (např. sleva),
 • dojde k vrácení spotřební daně při pořízení zboží z jiného členského státu,
 • přijatá úhrada, ze které plátce musel přiznat daň, je použita na úhradu jiného plnění,
 • nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti po finančním leasingu, ze kterého plátce odvedl DPH.

Plátce není povinen při výše uvedených důvodech pro účely DPH snížení základu daně provést a nemusí ani vystavovat daňový dobropis. Pokud by se však dobrovolně rozhodl, že opravu základu daně z titulu jeho snížení chce provést, musí tak učinit na základě daňového dobropisu, který je možné zahrnout do řádného daňového přiznání až za zdaňovací období, ve kterém dojde k potvrzení jeho doručení protistranou (odběratelem).  Pro mnoho plátců je tento proces opravy zdlouhavý, a proto si vytvořili systém tzv. finančních (nedaňových) dobropisů, kdy dodavatel vystaví dobropis bez daně a v daňovém přiznání si nesníží uskutečněná plnění ani DPH na výstupu a odběratel zároveň nesníží svá přijatá zdanitelná plněná a DPH na vstupu. Použití finančních dobropisů není zákonem zakázáno, nicméně je rizikové, a to zejména u odběratele, který si uplatnil nárok na odpočet z původního plnění (které však následně nepoužil ke své ekonomické činnosti např. z důvodu jeho vrácení apod.) a nijak jej neupravil.

Naopak opravy z titulu zvýšení základu daně musí plátce provést vždy a vystavit na ně daňový vrubopis. Tyto opravy musí být zohledněny v řádném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla oprava provedena.

Co se týče oprav výše daně z titulu nesprávného uvedení sazby daně, chybného určení místa plnění, předmětu daně apod., plátce má možnost provést opravu daně, pokud DPH přiznal jinak, než stanoví zákon a zvýšil si tak daň na výstupu. K provedení této opravy je plátce povinen vystavit opravný daňový doklad, který zohlední v řádném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém ho doručí protistraně.

Zákon dále v samostatných ustanoveních § 44 - § 46a řeší opravy základu daně a výše daně u mezinárodních obchodních transakcí.

Navrhované znění zákona o DPH od 1. 1. 2011

Navrhovaná novela mění terminologii a strukturu výše uvedených ustanovení týkajících se oprav základu daně a výše DPH. Opravy základu daně by měly být po novele obsaženy v § 42. Plátce daně již k těmto opravám nebude vystavovat daňový vrubopis či dobropis, ale opravný daňový doklad dle § 45. V § 44 a § 46 je nově zavedena možnost opravy výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a pravidla pro vystavování souvisejících daňových dokladů.  Samostatná ustanovení týkající se oprav u mezinárodních obchodních transakcí novela ruší a postup v těchto případech zahrnuje do obecných ustanovení § 42. Opravy výše daně, které byly až doposud upraveny v § 49 - § 50, budou zahrnuty do § 43 a § 45.

Novela již nerozlišuje možnost a povinnost plátce opravit základ daně. Od 1. 1. 2011 bude mít plátce vždy povinnost základ daně opravit (ať už při snížení nebo zvýšení základu daně) a na tuto opravu vystavit opravný daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne, ve kterém plátce daně zjistí, že má dojít k opravě. Tuto opravu musí plátce zohlednit v řádném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění se u oprav základu daně považuje za uskutečněné k poslednímu dni zdaňovacího období (poslední den měsíce/čtvrtletí), ve kterém:

 • plátce provedl opravu základu daně, kterou zvýšil DPH na výstupu,
 • protistrana obdržela opravný daňový doklad, na jehož základě byl opraven základ daně a snížena DPH na výstupu.

Nově tedy již nebude možné opravy snížení základu daně řešit finančními dobropisy mimo režim DPH.

Opravy výše daně z titulu nesprávného uvedení sazby daně, chybného určení místa plnění, předmětu daně apod. může plátce, který DPH přiznal jinak, než stanoví zákon, a zvýšil si tak daň na výstupu, rovněž provést, a to nejdříve ke dni, ve kterém protistrana obdržela opravný daňový doklad.  K provedení této opravy je tedy plátce opět povinen vystavit opravný daňový doklad, ale opravu musí dle návrhu novely zákona nově zohlednit v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění.

Návrh novely zákona plátcům poprvé umožňuje opravit výši DPH u pohledávek za dlužníky (odběrateli) v insolvenčním řízení. Jedná se v podstatě o protikrizové opatření, které by mělo přinést úlevu firmám, jejichž cash-flow zhoršují nedobytné pohledávky za podniky v platební neschopnosti. Ustanovení by mělo být do zákona implementováno na základě článků 90 a 185 Směrnice (2006/112/ES). Plátci by si tak od 1. 1. 2011 mohli snížit DPH na výstupu z hodnoty pohledávek, pokud se dlužník nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku. Úleva se zatím týká pouze pohledávek, které vznikly nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a doposud nezanikly (tj. nedošlo k jejich úhradě, zápočtu apod.). Ministerstvo financí nevylučuje, že v případě pozitivního vyhodnocení tohoto opatření bude uvažovat o rozšíření úlevy i na další pohledávky. Plátce může opravu provést za splnění následujících podmínek:

 • plátce musí svoji pohledávku včas přihlásit do insolvenčního řízení,
 • plátce nesmí být s dlužníkem osobou kapitálově spojenou (podíl 25% a více), osobou blízkou nebo osobou, se kterou podniká společně dle smlouvy o sdružení,
 • plátce doručil dlužníkovi „speciální“ daňový doklad k této opravě dle § 46.

Plátce je oprávněn opravu provést nejdříve za zdaňovací období, v němž byly splněny výše uvedené podmínky, maximálně však do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění. Opravu nelze provést, pokud dlužník přestane být plátcem. Oprava se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které je uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém byl opravný doklad doručen dlužníkovi. Dlužník je povinen vrátit původně uplatněný nárok na odpočet daně z tohoto zdanitelného plnění.

Závěr

Vzhledem k tomu, že legislativní proces není dokončen, může ještě dojít ke změnám. O dalším vývoji Vás budeme neprodleně informovat v některém z příštích vydání. V případě, že Vás toto téma zaujalo nebo byste měli zájem o využití nové možnosti oprav výše DPH, jsme Vám k dispozici a rádi Vám podáme podrobnější informace.