GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Listopadu 2011

Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Sdílet článek:

Již od 1. dubna 2011 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „zákon o DPH“), umožňuje plátci v určitých případech požádat o vrácení daně z přidané hodnoty z nedobytných pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kterou odvedl státu z uskutečněného zdanitelného plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) a od svého odběratele (plátce) ji nedostal zaplacenu.

Účel zavedení úpravy

Implementaci tohoto práva umožňuje Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v článku 90. Obdobná možnost vracení DPH funguje i v některých jiných členských státech EU, např. Francie, Německo, Velká Británie, Irsko, Itálie, Rakousko. Do našeho zákona o DPH bylo toto právo implementováno zejména v souvislosti s dopady světové finanční krize jako protikrizové opatření s cílem pomoci firmám, jejichž cash-flow snižují nedobytné pohledávky za podniky v platební neschopnosti.

Podmínky k provedení opravy DPH

Aby měl věřitel nárok na provedení opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčím řízení, vyžaduje zákon o DPH splnění zákonem jmenovaných podmínek. Tyto podmínky upravuje § 44 zákona o DPH. V zásadě podmínky lze rozdělit do třech oblastí:

a) na straně věřitele:

  • musí být registrován jako plátce DPH,

b) na straně dlužníka:

  • musí být registrován jako plátce DPH,
  • je v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku,
  • dlužník a věřitel nejsou osobami kapitálově spojenými, osobami blízkými ani osobami, které podnikají společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy,

c) podmínky u pohledávek:

  • pohledávka vznikla za zdanitelné plnění, u kterého vznikla povinnost přiznat a zaplatit DPH,
  • pohledávka byla přihlášena nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka, byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,
  • pohledávka vznikla (DÚZP) nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a dosud nezanikla,
  • od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění, neuplynulo více než 3 roky,
  • dlužníkovi byl doručen daňový doklad s náležitostmi dle § 46 odst. 1 zákona o DPH.

Opravu může věřitel provést v tom zdaňovacím období, ve kterém byly splněny všechny výše uvedené podmínky (v praxi většinou doručen daňový doklad). Oprava se provádí v řádném daňovém přiznání, ke kterému je nutné přiložit (i) kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých byla provedena oprava výše daně v tomto daňovém přiznání, a (ii) výpis z daňové evidence zachycující opravy provedené v tomto daňovém přiznání (§ 100 odst. 6 zákona o DPH).

Povinnosti dlužníka v případě provedení opravy DPH věřitelem

Tak jak už to v DPH bývá, když stát někomu vrací DPH, tak ji chce naopak zaplatit po někom jiném. V tomto případě, pokud věřitel provede opravu výše DPH, je dlužník povinen snížit svoji daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění o částku daně opravenou věřitelem. Tato povinnost dlužníkovi vzniká k okamžiku splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení DPH (zpravidla doručením daňového dokladu).

Povinnost vrácení opravené DPH

Zákon o DPH dále stanovuje případy, kdy je věřitel povinen již jednou vrácenou DPH znovu státu vrátit. Jde zejména o situace (i) plného nebo částečného uspokojení předmětné pohledávky, (ii) postoupení předmětné pohledávky věřitelem nebo (iii) v případě zrušení registrace k DPH věřitele. V těchto případech je dlužník znovu oprávněn uplatnit odpočet daně zaplacené věřitelem.

Poznámka z praxe

Na závěr ještě podotýkáme, že zákonodárce počítal při zavedení tohoto ustanovení do praxe i s možností, že se toto ustanovení bude vztahovat i na pohledávky, které vznikly do 31. 3. 2011. Tento svůj pohled vtělil i do důvodové zprávy k novele, kterou toto právo na opravu DPH bylo uzákoněno. Přesto právě aplikace na pohledávky, které vznikly do 31. 3. 2011, je v praxi hojně zpochybňována insolvenčními správci. Otázkou je, zda měl věcný záměr novely podporu nejenom Ministerstva financí, ale i Ministerstva spravedlnosti. V této souvislosti je však třeba uvést, že v současné době daňová správa drží výklad, že uplatnit opravu DPH u pohledávek vzniklých do 31. 3. 2011 lze (např. Informace GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH - Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ze dne 22. 7. 2011, č.j. 23024/11-3210-010165). Proto nárok na vrácení DPH z těchto pohledávek při splnění všech výše uvedených podmínek by neměl být ze strany finančních úřadů zpochybňován.

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.