GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | Adam Simota | 30. Května 2023

Ochrana spotřebitele – legislativní ladění zákona s praxí

Sdílet článek:

Zákon o ochraně spotřebitele[1] (dále „ZOS“ nebo „Zákon“) se v loňském roce dočkal zásadní novely (viz náš článek zde). V rámci novely byl významně upraven i dozor nad ochranou spotřebitele, a to jak věcně, tak provedením změny systematiky v úpravě dozorových orgánů a jejich působnosti. Během komplexního přepracovávání zmiňovaného právního předpisu ale zákonodárci opomněli úpravu dozoru zakomponovat do společných ustanovení o přestupcích. Vznikla tak situace, kdy na jedné straně Zákon svěřuje projednávání přestupků do rukou České obchodní inspekce, aby o několik paragrafů dál touto kompetencí pověřil všechny správní orgány, které v konkrétním případě vykonávají dozor[2]. Čtenář je tak vystaven dvěma protichůdným ustanovením, která upravují stejnou problematiku.

V případě zákonného nesouladu dává smysl se podívat do praxe – byl by administrativní nesmysl, aby všechny přestupky v oblasti ochrany spotřebitele projednávala výhradně Česká obchodní inspekce. Ta by neměla šanci všechny podněty vyřídit a fakticky by došlo k ochromení očekávaných účinků dozoru. Zároveň by takový přístup zcela odporoval záměru zákonodárce, který v kontextu sankcionování přestupků na úseku ochrany spotřebitele usiluje o co nejvyšší efektivitu, ne koncentraci celé agendy do rukou jednoho orgánu.

V realitě přestupky přezkoumávají právě správní orgány příslušné k výkonu dozoru, což v zásadě ilustruje, že praxe si zvládla poradit navzdory zákonodárci. Účel Zákona byl v zásadě naplněn, ačkoliv bylo možné jej snadno obejít. Vyplnit vzniklou zákonnou mezeru tak patrně lze i interpretací s ohledem na skutečný stav. Jistější variantou je ale bezesporu sladění textu zákona s realitou. Legislativci tak v zájmu zachování právní jistoty ZOS drobně novelizují a v příslušných paragrafech upraví.

Zákon bude projednán koncem května a lze očekávat jeho bezproblémové přijetí na všech úrovních legislativního procesu. Účinnosti nabyde dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

[1] zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

[2] Srov. § 23 a 24b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Autor: Veronika Odrobinová, Adam Simota