GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Března 2016

Nový legislativní vývoj v oblasti mezinárodního zdanění na Slovensku

Sdílet článek:

Boj proti daňovým únikům

Od 1. 1. 2016 je zavedena výjimka z nezdaňování dividend. Některé podíly na zisku vyplacené právnickým osobám tak budou podléhat zdanění. V souvislosti s body 2 a 4 akčního plánu BEPS při OECD jde hlavně o rozličné hybridní finanční nástroje. Nyní tak podíly na zisku, které jsou odčitatelné od základu daně u vyplácejícího subjektu, budou přidávány do daňového základu u příjemce. 

Dále se v souvislosti s touto výjimkou uvádí pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Tato pravidla postihují situace, kdy daňový subjekt realizuje transakce vedoucí k přijetí dividend, které ne zcela odpovídají ekonomické realitě. V takovém případě přijaté dividendy budou podléhat zdanění.

Převodní ceny

Novela zákona o daních z příjmů přichází s možností dohody o určité metodě stanovení základu daně u stálých provozoven. 

Dále se budeme věnovat dokumentaci tvorby převodních cen. Obsah a rozsah dokumentace pro zdaňovací období začínající 1. lednem 2015 bude definován novým nařízením Ministerstva financí. Stejně tak jako u předchozího nařízení jsou rozlišovány 3 druhy dokumentace v závislosti na rozsahu:

 • zkrácená,
 • základní a
 • plný rozsah.

Jedním z cílů autorů tohoto nařízení bylo vymezit rozsah dokumentace v závislosti na míře rizika u jednotlivých daňových subjektů.

Daňové subjekty s nízkým rizikem by neměly být nadbytečně administrativně zatěžovány a jsou povinny vypracovat pouze zkrácenou dokumentaci.

Zvláštní situace představující vyšší riziko v oblasti převodních cen, které vede k povinnosti vypracovat dokumentaci o plném rozsahu, je definována v nařízení takto:

 • daňový subjekt podal žádost o odsouhlasení způsobu stanovení převodních cen;
 • daňový subjekt podal žádost o úpravu základu daně v souvislosti se zahraniční kontrolovanou transakcí;
 • daňový subjekt uplatňuje daňové úlevy;
 • daňový subjekt vykazuje daňovou ztrátu ve výši více než 300 000 EUR nebo vyšší než 400 000 EUR za 2 roky. 

Podpora investic na kapitálovém trhu

Významnou změnou je samostatný základ daně vztahující se na příjmy z kapitálu, které jsou vypláceny fyzickým osobám. Bez ohledu na výši kapitálových příjmů bude zdanění 19 % aplikováno ve všech případech.

Kromě této úlevy vyplývající z nižší daňové sazby, se zavádějí nové výjimky, které se vztahují na kapitálové zisky dosažené fyzickými osobami:

 • Výnosy z prodeje cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu jsou osvobozeny od daně, pokud je doba držby delší než jeden rok a cenné papíry nebyly zahrnuty do obchodního majetku fyzické osoby.
 • Výnosy z převodu cenných papírů, opcí a výnosy z derivátových transakcí jsou osvobozeny od daně, jestliže spadnou pod definici dlouhodobých investičních úspor, včetně příjmů vyplacených po uplynutí 15 let od počátku těchto úspor.

Nový systém v oblasti sankcí

Došlo ke změně pravidel pro ukládání sankcí podle daňového řádu. Sankce budou kalkulovány na roční bázi.

Doposud platný režim

Daň doměřená správcem daně v rámci daňové kontroly:

 • 3x ECB sazba (flat), min. 10% (flat)

Pokud poplatník podal dodatečné daňové přiznání:

 • Dobrovolně: 1,5 x ECB sazba (flat), min 5% (flat)
 • nejde podat dodatečné daňové přiznání, jakmile je zahájena daňová kontrola. 

Nový režim

Daň doměřená správcem daně v rámci daňové kontroly:

 • 3x ECB sazba (p.a.), min. 10% ročně, max. doměřená částka daně 

Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání:

 • Dobrovolně: 1x sazba ECB (p.a.), min 3% p.a.
 • Do 15 dnů po začátku daňové kontroly: 2x sazba ECB (p.a.), min. 7% p.a.

Čím později se pokuta ukládá, tím vyšší finanční zátěž to může být. Stát chce, aby výše pokuty byla navázána na délku období, po kterou mu nebyl zaplacen nedoplatek.

Dotýká se Vás některý z problémů a chcete vědět více? Rádi Vám v této věci pomůžeme. V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.