GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 14. Ledna 2013

Novoroční legislativní nadílka aneb přehled zásadních změn v oblasti účetnictví a odvodů v roce 2013

Sdílet článek:

Již o Vánocích bylo jasné, že se po Novém roce bude bohatě nadílet, a to zejména zvyšováním daní, které se dotkne všech těch, kteří podnikají či žijí v České republice. V následujícím článku jsme pro vás připravili přehled hlavních legislativních změn, které jsme rozdělili do několika tematických kategorií.

Daň z přidané hodnoty

Snad k největším u počtu změn došlo v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH), a to díky tzv. technické novele - zákon č. 502/2012 Sb. a sazbové novele – zákon č. 500/2012 Sb.

 • Sazby DPH. Pro roky 2013 až 2015 platí zvýšení snížené sazby daně z 14 % na 15 % a základní sazby daně z 20 % na 21 %. Podle současného znění již schváleného zákona o DPH má od roku 2016 platit jednotná sazba daně 17,5 %.
 • Změny v zařazení do základní a snížené sazby DPH. Ve snížené 15% sazbě DPH jsou nyní zařazeny zdravotnické prostředky, které jsou určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Ve snížené sazbě daně nadále zůstávají dětské autosedačky, naopak dětské pleny budou podléhat 21% sazbě daně.
 • Zdaňování přijatých plateb. Nově budou muset odvádět DPH z přijatých záloh i podnikatelé, kteří nevedou účetnictví.
 • Náležitosti daňových dokladů. Na daňové doklady již nelze doplňovat žádné údaje. Ty nově musí být uvedeny pouze v evidenci pro daňové účely. Jde o změnu dosavadní praxe doplňování údajů na doklady přijaté z jiných členských států EU nebo při přijetí stavebních či montážních prací. Pokud je příjemce plnění zmocněn k vystavení daňového dokladu, je na něm uvedeno „vystaveno zákazníkem“. Pokud je příjemce plnění povinen přiznat daň, je na daňovém dokladu uvedeno „daň odvede zákazník“.
 • Zjednodušený daňový doklad. U plnění do 10 000 Kč lze tento doklad vystavit při jakékoliv formě úhrady, nejenom při platbě v hotovosti. Zjednodušený daňový doklad může poskytovatel vystavit podle svého uvážení, nikoliv pouze na žádost příjemce plnění. Zjednodušený daňový doklad lze nově vystavit na zboží podléhající spotřební dani z lihu.
 • Pravidla pro vystavování daňových dokladů. Pro vystavování daňových dokladů se nově použijí pravidla členského státu, ve kterém je místo plnění. Pokud však je místo plnění v jiném členském státě, než má dodavatel sídlo nebo provozovnu, která plnění poskytuje, daňový doklad vystavuje dodavatel a povinnost přiznat daň má příjemce plnění (reverse charge), použijí se pravidla členského státu sídla nebo provozovny dodavatele. Je-li místo plnění ve třetí zemi, použijí se rovněž pravidla členského státu dodavatele.
 • Elektronický daňový doklad. Při vystavování daňových dokladů v elektronické formě již nemusí být součástí dokladu elektronický podpis nebo elektronická značka. Je možná jakákoliv forma vzájemné komunikace a předání daňových dokladů zajišťující věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a čitelnost po celou dobu jeho uchování. Pro oblast daňových dokladů vč. elektronických připravuje Generální finanční ředitelství podrobnější informaci.
 • Osvobození při převodu nemovitosti. Lhůta pro osvobození převodu nemovitostí byla prodloužena ze 3 na 5 let. Plátci mají možnost se osvobození vzdát a považovat plnění za zdanitelné.
 • Stavební práce. Nově bude platit, že pokud se dodavatel s odběratelem dohodnou na použití režimu přenosu daňové povinnosti a oba dodrží pravidla pro tento režim, má se za to, že dodávka režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.
 • Povinná registrace k DPH. Osoba povinná k dani se po překročení obratu (1 mil. Kč) stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. V zákoně o DPH se mění úprava týkající se registrace, větší význam je přikládán tzv. identifikaci k dani.
 • Údaj o nespolehlivosti plátců. Novela zákona o DPH zavádí z důvodu zefektivnění boje proti daňovým únikům nový institut tzv. nespolehlivého plátce. Údaj o této skutečnosti bude uveden v registru vedeném správcem daně, který je veřejně přístupný. Tento institut umožní identifikovat plátce, kteří závažným způsobem poruší povinnosti při správě DPH. Plátci, kteří odebírají zboží nebo služby od nespolehlivého plátce, by se měli mít na pozoru, neboť se stávají ručiteli za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. Podle sdělení Generálního finančního ředitelství se první změny ve statutu plátců mohou objevit až v průběhu února, na stránkách daňové správy se objeví upozornění na první změnu v registru v tomto směru. Zároveň GFŘ vypracovalo podrobnější metodiku k tomu, koho lze považovat za nespolehlivého plátce.
 • Ručení za daň. Rozšiřuje se institut ručení za daň o plnění, jak jsme již zmínili v předchozím bodě, přijatá od nespolehlivého plátce, dále plnění uhrazená na jiný účet než zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ručit za daň nově budou i oprávnění příjemci v případě, že daň nebude zaplacena osobou, která  pořídila toto zboží z jiného členského státu při dodání tohoto zboží třetí osobě v tuzemsku. Institut ručení za daň je dále rozšířen i na případy, kdy jsou plátci dodány pohonné hmoty distributorem pohonných hmot, a tento distributor není v okamžiku dodání PHM zveřejněn v registru distributorů pohonných hmot.
 • Měsíční zdaňovací období. Základní zdaňovací období má být nově měsíční pro nově registrované a nespolehlivé plátce.
 • Evidence pro účely daně z přidané hodnoty. Nově je plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých plnění i daňové identifikační číslo dodavatele, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.
 • Zveřejnění bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost.
  Všechny daňové subjekty již řadu let musí uvádět v přihlášce k registraci čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Správce daně plátcem určená čísla účtů nově zveřejní v registru plátců DPH. Dosavadní plátci jsou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost, která chtějí určit ke zveřejnění, nejpozději  28. února 2013.  Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že plátce určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti.
 • Povinná elektronická podání.  Od 1. 1. 2014 budou muset plátci činit svá podání pouze elektronicky (přihláška k registraci, daňová přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání). Pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 miliónů Kč, je stanovena výjimka a mohou podání činit i nadále v papírové formě.

Daň z příjmů fyzických osob

Oblast zdaňování příjmů jednotlivců sice nezaznamenala hojný počet změn, o to však jsou tyto změny bolestnější pro poplatníky s vysokými příjmy a pro ekonomicky aktivní důchodce. Níže uvedené změny zavádí zákon č. 500/2012 Sb.

 • Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob. Toto opatření se dotkne poplatníků (zaměstnanců či podnikatelů, popř. kombinace obojího), jejichž roční příjmy přesáhnou zhruba 1 200 000 Kč. Zvýšení daně činí 7 % z tzv. nadlimitního příjmu, tj. ze součtu příjmů vstupujících do dílčích základů daně ze závislé činnosti a/nebo příjmů z podnikání přesahujících maximální vyměřovací základ stanovený pro pojistné na sociální zabezpečení. Solidární zvýšení daně se uplatní i na měsíční zálohy srážené zaměstnavatelem v případě, kdy měsíční příjmy zahrnované do základu pro výpočet zálohy zaměstnance převýší čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy (cca 100 tis. Kč). Se solidárním zvýšením daně je spojena povinnost podat daňové přiznání.
 • Omezení výdajových paušálů podnikajících fyzických osob. Výše výdajů procentem z příjmů zůstává pro jednotlivé kategorie podnikajících fyzických osob zachována. Dochází však k omezení paušálních výdajů pevnou částkou na 800 tis. Kč u činností spadajících do 40%  paušálu (u tzv. svobodných povolání, např. lékaři, advokáti, daňoví poradci) a 600 tis. Kč u 30% paušálu (pronájem majetku – ať už zařazeného v obchodním majetku či nikoli). Toto omezení se negativně dotkne podnikatelů, kteří mají roční příjmy z podnikání vyšší než 2 mil. Kč a neuplatňují skutečně vynaložené výdaje.
 • Zrušení základní slevy na dani pro pracující důchodce. Starobní důchodci se zdanitelnými příjmy (ze zaměstnání, popř. podnikání aj.) již nemají nárok na uplatnění slevy na dani v  roční výši 24 840 Kč.
 • Omezení slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění na dítě. Osoby, které mají příjmy z podnikání nebo pronájmu (tedy dle § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů) a uplatňují výdaje % z dosažených příjmů, si nově nemohou od vypočtené daňové povinnosti odečíst slevu na manželku, která nemá vlastní zdanitelné příjmy, ani uplatnit daňové zvýhodnění na dítě žijící s nimi ve společné domácnosti, pokud součet dílčích základů daně dle § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů přesáhne 50 % jejich celkového základu daně.

Srážková daň

Sazba daně nově činí 35 % místo původních 15 %. Tato sazba bude uplatňována pouze na příjmy podléhající srážkové dani (např. dividendy, podíly na zisku, úroky, licenční poplatky, odměny členů statutárních orgánů) vyplácené rezidentům ze států mimo EU a EHP, se kterými Česká republika nemá uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Daň z převodu nemovitosti

Sazba daně se od roku 2013 zvýšila na 4 % z ceny sjednané či ceny zjištěné znalcem (daň se počítá z vyšší z cen).

Daň z nemovitosti

Hlavní změna v oblasti daně z nemovitostí souvisí s reorganizací finanční správy. Od ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu.  Více informací najdete v našem dalším článku tohoto čísla.

Spotřební daně

Spotřební daň z minerálních olejů použitých v zemědělské prvovýrobě se zemědělcům vracela podle druhu oleje až z 60 % či 85 %. Nyní se bude vracet maximálně 40 % či 57 % a od roku 2014 má dojít k úplnému zrušení této úlevy.

Cestovní náhrady

Od 1. 1. 2013 dochází ke změně sazby základní náhrady za používání soukromých silničních motorových vozidel zaměstnanci při pracovních cestách a dále (jako téměř každoročně) ke změně sazeb tuzemského i zahraničního stravného a průměrných cen pohonných hmot v případech, kdy nejsou vyúčtování pracovních cest podloženy doklady o nákupu PHM.

Sociální a zdravotní pojištění

 • Sociální pojištění u zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude odvádět u zaměstnance, který není účasten 2. pilíře důchodového spoření, 28 % na důchodové pojištění a u zaměstnance účastného 2. pilíře důchodového spoření 25 %. Toto pojistné se nadále odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Sazba pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance zůstává beze změn.
 • Sociální pojištění u zaměstnance. Za zaměstnance, který není účasten 2. pilíře důchodového spoření, tak bude zaměstnavatel do 1. pilíře odvádět 6,5% pojistné na sociální zabezpečení. Za zaměstnance, který je účasten 2. pilíře důchodového spoření, bude zaměstnavatel do 1. pilíře odvádět 3,5% pojistné na sociální zabezpečení a do 2. plíře 5 % pojistné na důchodové spoření (celkem 8,5 %).
 • Sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). OSVČ, které nevstoupí do 2. důchodového pilíře, budou odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši jako v roce 2012, tj. 29,2 %. OSVČ, které vstoupí do 2. důchodového pilíře, budou odvádět 31,2 %.
 • Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na sociální zabezpečení.  Pro rok 2013 je stanoven strop ve výši 1 242 432 Kč.
 • Zdravotní pojištění. Na přechodné období pro roky 2013 až 2015 je zrušen maximální vyměřovací základ pro placení pojištění. Pojistné se bude odvádět z celého příjmu/vyměřovacího základu. Tato změna se dotkne pouze vysokopříjmových skupin osob (zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných), kteří dosahují příjmů převyšujících 1 800 000 Kč.

Důchody a dávky sociálního zabezpečení

 • Důchodová reforma. Od 1. ledna 2013 začala v České republice fungovat tzv. velká důchodová reforma, která zavedla 2. pilíř důchodového systému, tzv. důchodové spoření, jako doplněk stávajícího 1. pilíře (tj. povinného důchodového pojištění) a 3. pilíře (tj. doplňkového penzijního spoření) a dále transformaci tohoto třetího pilíře. Lidé se mohou sami rozhodnout, zda do 2. pilíře důchodového systému vstoupí. Každému, kdo se rozhodne spořit ve 2. pilíři, se sníží pojistné na důchodové pojištění do 1. pilíře o 3 %, tj.  z 28 % na 25 % u pojistného hrazeného zaměstnavatelem a z 6,5 % na 3,5 % u pojistného hrazeného zaměstnancem. 3 %, k nimž si je účastník 2. pilíře povinen přidat další 2 % ze svých příjmů, si bude spořit na individuální účet u penzijní společnosti. Od 1. 1. 2013 se mění také 3. důchodový pilíř - penzijní připojištění se státním příspěvkem se mění na doplňkové penzijní spoření. Mění se pravidla výplaty dávek a zavádí se tzv. předdůchody.
 • Minimální mzda. Od 1. ledna 2013 se ruší všechny nižší sazby minimální mzdy a zůstává pouze jedna pro všechny. Pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou činí 48,10 Kč/hod a pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou 8 000 Kč/měsíc (v případě 40 hod týdenní pracovní doby).
 • Důchody. Od lednové splátky se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, tj. z 1. pilíře. Týká se to důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních. Základní výměra důchodu se zvýší o 60 Kč z 2 270 Kč na 2 330 Kč. Individuální procentní výměra důchodu, vzroste o 0,9 %.
 • Podpora v nezaměstnanosti. V roce 2012 mohl uchazeč o zaměstnání dostat nejvýše 13 761 Kč/měsíc a v případě rekvalifikace 15 422 Kč/měsíc. Od ledna 2013 činí podpora maximálně 14 157 Kč a při rekvalifikaci 15 866 Kč
 • OBCHODNÍ PRÁVO
 • Nové předměty dražby při exekuci. Od ledna 2013 je možné dražit členská práva v bytových družstvech, obchodní podíly a pohledávky. Např. exekuce postižením obchodního podílu byla dříve v praxi jen obtížně proveditelná.
 • Doba splatnosti faktur. V březnu 2013 vstoupí v účinnost směrnice č. 2011/7/EU, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato směrnice zavádí maximální dobu splatnosti pohledávek při dodávkách mezi podniky maximálně 60 dnů a při dodávkách orgánům státní moci navrhuje maximálně 30 dnů. Na tuto úpravu reaguje i návrh novely obchodního zákoníku s účinností od 1. 3. 2013, který zatím prošel 1. čtením v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 771).  Prostřednictvím této novely by dále mělo dojít ke zvýšení úroků z prodlení.   

Finanční správa

 • Nové uspořádání finanční správy. K 1. lednu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Z původních 199 finančních úřadů je nyní správou pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle krajského uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze. Více viz v našem dalším článku v tomto čísle.
 • Nová čísla bankovních účtů finančních úřadů. S novým uspořádáním souvisí i změna v placení daní čtrnácti krajským finančním úřadům, kterým byla od 1. 1. 2013 přidělena nová čísla bankovních účtů. Např. DPH za prosinec 2012 by již měla být hrazena na nové číslo účtu. Aktuální čísla účtů jsou uvedena v následující tabulce:

Název
finančního úřadu

Sídlo
finančního úřadu

Matrika

Kód
banky

Specializovaný finanční úřad

Praha

77620021

0710

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Praha

77628031

0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

Praha

77628111

0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

České Budějovice

77627231

0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň

77627311

0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Karlovy Vary

77629341

0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Ústí nad Labem

77621411

0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

Liberec

77628461

0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Hradec Králové

77626511

0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Pardubice

77622561

0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Jihlava

67626681

0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Brno

77628621

0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Olomouc

47623811

0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Ostrava

77621761

0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Zlín

47620661

0710

V dalších číslech se budeme zabývat jednotlivými změnami detailněji. V případě vašeho zájmu o detailnější informace k jednotlivým tématům či poradenství v některé z oblastí, kontaktujte nás prosím.