GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Února 2011

Novoroční bilancování, aneb co nového nás čeká v oblasti daňových zákonů v roce 2011

Sdílet článek:

Je tu opět nový rok a s ním i nadílka v podobě četných legislativních změn. V následujícím článku bychom Vám chtěli přiblížit alespoň ty nejvýznamnější, které se dotknou financí většiny z nás. Pokud není dále v textu uvedeno jinak, účinnost uváděných změn nastala již od 1. 1. 2011. Jednotlivé změny jsme přehledně rozdělili do několika oblastí dle zákonů, kterých se změny týkají:

Zákon o daních z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob:

  • snížení slevy na poplatníka pouze pro rok 2011 z 24 840 Kč na 23 640 Kč,
  • zrušení osvobození některých výsluhových příspěvků u bývalých vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů,
  • zrušení osvobození platu prezidenta republiky,
  • zrušení osvobození úroků ze stavebního spoření a mimořádné zdanění státní podpory ke stavebnímu spoření za rok 2010,
  • omezení výše daňových úlev pro ekonomicky aktivní důchodce – překročí-li součet příjmů ze všech dílčích základů daně 840 000 Kč za kalendářní rok, bude zdaněn i celý pobíraný důchod,
  • rozšíření daňové úlevy na produkty penzijního pojištění poskytnuté institucemi v zahraniční (ostatní pravidla zůstávají beze změny),
  • při zdanění výběru finanční částky u produktů soukromého životního pojištění je možné od základu daně odečíst pouze částku pojistného zaplacenou zaměstnancem, nikoli zaměstnavatelem,
  • výdajový paušál u příjmů z pronajímaného obchodního majetku dle §7 je stejný jako pro příjmy z pronájmu majetku dle §9, tj. 30%,
  • zaplacená záloha je při ukončení činnosti a při přechodu z vedení účetnictví na paušální výdaje daňovým výdajem, přijatá záloha zdanitelným příjmem.

Daň z příjmů právnických osob:

  • účinnost osvobození pro licenční poplatky vyplácené mezi přidruženými společnostmi plynoucí společnostem, které jsou daňovým rezidentem EU,
  • zrušení snížení daně o polovinu z důvodu zaměstnávání invalidních zaměstnanců,
  • zrušení osvobození úroků u spořitelních a úvěrních družstev,
  • dary poskytnuté středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování lze odečíst až do výše 10 % základu daně,
  • daňovým nákladem je motivační příspěvek do limitu, poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese.

Společné:

  • procesní úpravy daní z příjmů v návaznosti na nový daňový řád (povinnost podat po uplynutí kalendářního roku vyúčtování daně vybírané srážkou, změny zaokrouhlování apod.),
  • zrušení osvobození příjmů z provozu ekologických zařízení od daně z příjmů fyzických i právnických osob – v souvislosti s tím došlo i ke změnám v odpisování solárních zařízení a jejich finančním leasingu,
  • bude možné daňově odepsat pohledávku s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, která není řešena soudně, ale zároveň splňuje všechny ostatní podmínky pro tvorbu daňových opravných položek,
  • upřesnění pravidel pro použití paušálního výdaje na dopravu, výslovně je zakázána kombinace uplatnění paušálního výdaje na dopravu a skutečných výdajů v průběhu jednoho zdaňovacího období u jednoho vozidla,
  • reakce na možnost komponentního odpisování podle účetních předpisů – pro daňové účely se u komponent uplatní daňový odpis vypočtený v závislosti na zatřídění hlavního hmotného majetku, ze kterého byla komponenta vyčleněna.

Zákon o rezervách

  • umožnění tvorby rezerv i u hmotného majetku, který je účetně odpisován metodou komponentního odpisování,
  • pro tvorbu opravných položek k pohledávkám bude postačovat řádně se účastnit soudního řízení,
  • pokud nebudou peněžní prostředky zákonných rezerv převedeny do termínu podání daňového přiznání na vázaný účet, bude nutné rezervu zrušit již ve zdaňovacím období, kdy k porušení podmínky došlo.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Účinnost této novely nastane až od 1. 4. 2011, chtěli bychom upozornit, že i přesto již mají plátci od 1. 1. 2011 povinnost podávat přiznání k DPH na nových tiskopisech. O nejdůležitějších změnách jsme Vás již informovali v našich předchozích číslech, proto jen krátce uvádíme jejich výčet:

  • změny v pravidlech uplatnění nároku na odpočet,
  • vrácení DPH u nedobytných pohledávek,
  • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) u vnitrostátních dodávek,
  • stanovení místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy apod.,
  • ručení odběratele (plátce) za odvedení DPH dodavatelem,
  • opravy základu daně a výše daně.

Zákon o zaměstnanosti

  • výpověď, odstupné a podpora v nezaměstnanosti - podpora se začne vyplácet až poté, co doběhne výplata odstupného,
  • podání výpovědi bez vážných důvodů, které vyjmenovává zákoník práce -  bude vyplacena nižší podpora v nezaměstnanosti ve výši 45% dosavadního průměrného měsíčního čistého výdělku,
  • uchazeči o práci pobírající podporu v nezaměstnanosti ztrácejí možnost si přivydělat,
  • překlenovací příspěvek pro začínající podnikatele – nezaměstnaní, kteří se rozhodnou řešit svou situaci podnikáním, dostanou překlenovací příspěvek (max na pět měsíců).

Zákoník práce

  • dohoda o provedení práce musí být nově vždy sjednána písemně,
  • náhrada mzdy během dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény bude vyplácena zaměstnavatelem za prvních 21 dnů trvání nemoci/karantény,
  • platí zákaz zrušit pracovní poměr ve zkušební době během 21 dnů nemoci,
  • zavedení modrých karet pro cizince - na jejich základě budou moci v ČR legálně pracovat a pobývat vysoce kvalifikovaní zaměstnanci a jejich rodiny,
  • možnost uzavření déle trvajícího pracovního poměru na dobu určitou pro pracující v EU (až na 5 let s jedním opakováním, tj. celkem až na 10 let),
  • změna v evidenci pracovních úrazů - zaveden nový formulář hlášení pracovního úrazu a stanovení, co musí obsahovat kniha úrazů,
  • změna v platových tarifech - zavádí se tzv. pásmové odměňování, které umožňuje stanovit tarifní plat bez ohledu na počet odpracovaných let,
  • zvyšuje se výše stravného v podnikatelské sféře a snižuje se sazba základní náhrady za použití vlastního vozidla.

Zákon o stavebním spoření

  • výše státní podpory stanovena na 10 % z uspořené částky v kalendářním roce (maximálně 2 000 Kč). Již připsaných plateb státní podpory se netýká.

Zákon o účetnictví

  • zahraniční fyzické osoby podnikající na území ČR budou mít povinnost vést účetnictví za stejných podmínek, které platí pro české podnikající fyzické osoby (tj. za splnění podmínek mají na výběr mezi vedením účetnictví a daňovou evidencí, popř. paušálními výdaji),
  • zavedena nová pravidla přepočtu exotických cizích měn nevyhlašovaných ČNB,
  • umožnění osvobození od povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud mateřská společnost ovládá pouze účetní jednotky, které jsou jednotlivě i v souhrnu nevýznamné,
  • je rozšířen okruh účetních jednotek, které mohou účtovat primárně dle IFRS a současně jsou stanoveny podmínky, za kterých tak mohou činit,
  • nová pravidla správního trestání za účetní chyby.

Další změny se dotkly např. zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a návazně izákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. O těchto změnách jsme Vás již informovali v našem článku v čísle Finančního managementu č. 19/2010. Rádi bychom rovněž připomněli, že od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti nový daňový řád. O nejdůležitějších změnách, které s sebou daňový řád přinese, jsme Vás informovali průběžně během roku 2010. Vzhledem k významu těchto změn v tom budeme pokračovat i v našich dalších číslech. V případě, že byste měli zájem o podrobnější rozbor některé z výše nastíněných změn, neváhejte se na nás obrátit, rádi ji s Vámi zkonzultujeme.