GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Daniela Riegel | 5. Listopadu 2018

Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Sdílet článek:

Je to již více než rok, kdy jsme se naposledy věnovali vývoji v oblasti smluv o zamezení dvojího zdanění. V článku se mimo novinek v oblasti jednotlivých smluv o zamezení dvojího zdanění dočtete i o Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisku ve vztahu k daňovým smlouvám (MLI), která ovlivňuje právě smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Stejně jako v minulých článcích s touto tématikou, nás článkem budou provázet tabulky s přehledem nejčastěji používaných parametrů smluv. Zde bychom opět chtěli upozornit, že se jedná o velmi zjednodušený nástroj, který neobsahuje detailní informace, které mohou být při posuzování jednotlivých případů nezbytné.

Turkmenistán

V minulém článku na toto téma jsme Vás v našem newsletteru informovali o legislativní „přípravě“ smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Turkmenistánem. Smlouva byla podepsána již 18. března 2016 v Ašchabádu. Následoval souhlas Parlamentu České republiky a ratifikace prezidentem republiky. 

Smlouva vstoupila v platnost dne 27. března 2018 a byla publikována pod číslem 23/2018 Sb. m.s. Ovšem některá ustanovení se budou provádět k 1. lednu 2019, mezi taková ustanovení, patří daně vybírané srážkou u zdroje, příjmy vyplacené, či připisované k 1. lednu 2019, dále pak ostatní daně z příjmů a daně z majetku.

vznik stálé provozovny u stavebních a montážních projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

 

dividendy

úroky

licenční        poplatky

 
 
 

12

6 (12)

10%

0%/10%

10%

 
 
 

 

Korejská republika (v legislativním procesu)

12. ledna 2018 došlo v Soulu k podepsání smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Smlouva se nyní nachází v legislativním procesu, přičemž nyní je v 1. čtení v poslanecké sněmovně a další projednávání bylo naplánováno na konec října 2018. Senát již dal v říjnu 2018 souhlas s ratifikací. Smlouva mezi Korejskou a Českou republikou již existuje, ale dle zákonodárců je daná smlouva již zastaralá a neodpovídá současným podmínkám, neboť tato smlouva byla podepsána již v roce 1992. Nová smlouva je sepsána na základě modelů OECD a OSN.

Ve smlouvě je nově upraveno například ustanovení článku 9, které umožňuje daňové správě upravit základ daně v případě daňového úniku provedeného prostřednictvím skrytého převodu zisku mezi podniky obou smluvních států kapitálově, či personálně spojených ve výši, které odpovídá objektivním podmínkám. Článek 9 dále obsahuje ustanovení o tzv. následné úpravě zisku. To ovšem pouze v případě, kdy se nejedná o podvod.

vznik stálé provozovny u stavebních a montážních projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

 

dividendy

úroky

licenční        poplatky

 
 
 

12

9 (12)

5%

5%

10% průmyslové

0% kulturní

 
 
 
 

Ghanská republika (v legislativním procesu)

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ghanskou republikou byla podepsána v Akkře dne 11. dubna 2017. Mezi Ghanskou republikou a Českou republikou se v současné době neuplatňuje smlouva o zamezení dvojího zdanění. Souhlas se sjednáním smlouvy o zamezení dvojího zdanění vláda vyslovila již 2. listopadu 2011. Ghana se tak zařadí mezi další africké země, se kterými má Česká republika podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Mezi další takové země patří Egypt, Etiopie, Jihoafrická republika, Maroko, Nigérie a Tunis. Smlouva je stejně jako v předchozím případě sepsána na základě vzorových smluv OECD a OSN. V současné době je smlouva v legislativním procesu. Senát již v květnu 2018 dal souhlas s ratifikací. Smlouva musí nyní ještě projít 2. čtení v poslanecké sněmovně.

Smlouva obsahuje nestandardní zacházení s příjmy z poskytnutí různých druhů služeb. Článek 12 obsahuje ustanovení týkající se srážkové daně nejen u licenčních poplatků, ale i poplatků za služby (platby obdržené jako náhrada za poskytnutí technických, poradenských a manažerských služeb). Na tuto výjimku reaguje Protokol, týkající se článku 12 ,,Licenční poplatky a poplatky za služby“. Protokol obsahuje doložku nejvyšších výhod ve prospěch České republiky. Bez ujednání, které je nyní ve smlouvě, nebyla Ghana ochotna tuto dohodnu přijmout. V současné době se dané ustanovení nachází ve všech daňových smlouvách, které Ghana podepsala. Do budoucna protokol zajištuje, že pokud Ghana změní svou daňovou politiku vůči jinému státu, pak se bude příznivější režim uplatňovat i vůči rezidentům České republiky.

vznik stálé provozovny u stavebních a montážních projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

 

dividendy

úroky

licenční        poplatky

 
 
 

9

6 (12)

6%

10%

8%

 
 
 
 

Kosovo (v legislativním procesu)

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Kosovem  je již ve druhém čtení v poslanecké sněmovně a její projednávání bylo naplánováno na 23. října 2018. O této smlouvě jsme vás již informovali. Smlouva byla podepsána 26. listopadu 2013 v Prištině. Od té doby je smlouva v legislativním procesu. Senát dal v dubnu 2018 souhlas k ratifikaci. V Poslanecké sněmovně proběhlo zatím pouze první čtení.

vznik stálé provozovny u stavebních a montážních projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

 

dividendy

úroky

licenční        poplatky

 
 
 

12

6 (12)

5% v případě 25% podílu na kapitálu, 15% v ostatních případech

0%

10% průmyslové

0% kulturní

 
 
 
 

MLI (v legislativním procesu)

Jak jsme již informovali, dne 1. července 2018 vstoupila v platnost MLI. Jedná se o jeden z bodů, který je obsažen v projektu OECD BEPS (Base Erosion and profit Shifting). Tato smlouva má umožnit rychlé přidání modifikací k již existujícím bilaterálním dohodám, které mají zamezit zneužití výhod vyplývajících z těchto smluv.

Rozsah změn smluv o zamezení dvojího zdanění je čistě na signatářských státech. Česká republika se rozhodla přijímat pouze minimální standardy týkající se zneužití smluv o zamezení dvojího zdanění a pro efektivnější řešení mezinárodních daňových sporů. Aby nová pravidla mohla platit, je důležitá ratifikace úmluvy jak Českou republikou, tak i ostatními státy. Jinými slovy, aby platily změny, musí mít oba smluvní státy ratifikovanou MLI.  

Časový rámec ratifikace v České republice není doposud znám, ovšem doporučujeme daná opatření brát v úvahu již nyní. V České republice se nyní MLI nachází v legislativním procesu a musí ještě projít čtením v senátu i poslanecké sněmovně. O dalším vývoji vás budeme v našem newsletteru informovat. 

Autoři: Veronika Džalavjan, Daniela Riegel