GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 30. Ledna 2015

Novinky ve mzdové účtárně 2015

Sdílet článek:

Rok 2014 je za námi a s počátkem roku 2015 se nám již začínají projevovat legislativní změny účinné od 1. 1. 2015. Ráda bych vás seznámila s nejpodstatnějšími novinkami zasahujícími do mzdového účetnictví v  podnikatelské sféře.

Zvýšení minimální mzdy

Nařízením vlády se zvýšila minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin na 9 200 Kč měsíčně (55 Kč/hodinu). Minimální hodinová mzda pro týdenní úvazek 38,75 hod. činí 56,80 Kč, pro týdenní úvazek 37,5 hod. činí 58,70 Kč. U zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, je zachována minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin ve výši 8 000 Kč (48,10 Kč/hodinu).

S navýšením minimální mzdy dochází také k následujícím změnám:

 • nejnižší úroveň zaručené mzdy nově činí 9 200 Kč,
 • zvyšuje se příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, který činí nejméně 10% ze základní sazby minimální mzdy,
 • zvýšení hranice příjmů pro výplatu měsíčního daňového bonusu, tj. na částku 4 600 Kč.

Náležitosti mzdového listu

V § 38j zákona o daních z příjmů došlo ke změně ve vztahu k daňovému rezidenství. U daňového nerezidenta je povinné na mzdovém listu uvádět číslo a typ dokladu prokazujícího jeho totožnost a kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým rezidentem.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy od 4. do 14. pracovního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

Přechází-li nárok na náhradu mzdy z roku 2014 do roku 2015, musí dojít k přepočtení její výše k 1. lednu 2015 podle nových redukčních hranic (hodinové):

 • RH 155,40 (započteno 90%)
 • RH 232,93 (započteno 60%)
 • RH 465,85 (započteno 30%)

Pojistné na sociální zabezpečení

V roce 2015 zaměstnanci, kteří dosáhnou vyměřovacího základu na pojistné na sociální zabezpečení částky

 1 277 328 Kč, již nejsou povinni odvádět pojistné na sociální zabezpečení.

Od 1. ledna 2015 se do vyměřovacího základu zaměstnance zahrnují všechny odměny za zlepšovací návrhy a vynálezy, které zaměstnavatel zaměstnanci zúčtoval (souvislost s výkonem povolání již není podstatná). Od nového roku 2015 se také ruší sazba pojistného pro zaměstnavatele ve výši 26%, který má méně než 26 zaměstnanců.

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace v oblasti sociálního zabezpečení stává dobrovolnou.

Novinky v oblasti daní

Již v ročním zúčtování daňových záloh za rok 2014 si mohou zaměstnanci uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Jedná se o roční odpočet výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné). Nelze odečítat výdaje např. za stravu, náklady na školní výlety apod. Slevu může uplatnit pouze jeden poplatník daně vyživující „předškoláka“. Maximální výše slevy v roce 2014 činí 8 500 Kč, v roce 2015 bude činit sleva 9 200 Kč.

Při uplatňování této slevy je zaměstnanec povinen doložit:

 • Přílohu k Prohlášení poplatníka daně, pokud zaměstnanec žádá o roční zúčtování daňových záloh na tiskopise č. 23 a starším (tiskopis přílohy naleznete na stránkách finanční správy)
 • Potvrzení o vynaložené částce za umístění konkrétního dítěte, které vydá příslušné předškolní zařízení

Další příjemnou novinkou je rozšíření daňového zvýhodnění na vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pro přehlednost uvádím níže v tabulce. Pro uplatňování daňového zvýhodnění je nutné uvést pořadí vyživovaných dětí na nový tiskopis číslo 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, dále zda ve společně hospodařící domácnosti neuplatňuje na některé vyživované dítě daňové zvýhodnění i jiný poplatník (rodič dítěte). Pořadí rozhodující o výši daňového zvýhodnění si určuje poplatník dle vlastního uvážení. K uplatnění daňového zvýhodnění na dítě je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů (nebo druhé osoby, která dítě společně vyživuje) nejlépe na tiskopise, který je k dispozici na internetových stránkách finanční správy.

Výše maximálního ročního daňového bonusu zůstává pro rok 2015 stejná, tj. 60 300 Kč.

Daňové zvýhodnění -

měsíční sazba v Kč

roční sazba v Kč

ZTP/P měsíční sazba v Kč

ZTP/P roční sazba v Kč

Na první dítě

1 117

13 404

2 234

26 808

Na druhé dítě

1 317

15 804

2 634

31 608

Na třetí a další dítě

1 417

17 004

2 834

34 008

Za vyživované dítě se nově považuje i dítě v pěstounské péči, které po zletilosti nadále žije ve společně hospodařící domácnosti se svým bývalým pěstounem a soustavně se připravuje na budoucí povolání (platí již za rok 2014). Chce-li uplatnit poplatník daňové zvýhodnění na vnuka, musí společně hospodařit v jedné domácnosti a zároveň jeho rodiče nesmí mít dostatečné příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění na své dítě uplatnit (již pro rok 2014).

Do daňového přiznání za rok 2014 nově mohou poplatníci zahrnout své příjmy, ze kterých byla daň odvedena srážkou podle zvláštní sazby daně.

Tuto změnu jistě ocení takzvaní „brigádníci“, kteří si u zaměstnavatele nepodepsali prohlášení poplatníka daně.

V roce 2015 si již „bez omezení“ mohou zaměstnanci pobírající starobní důchod uplatnit základní slevu na dani na poplatníka.

Solidární zvýšení daně

Pokud zaměstnanec v některém měsíci v roce 2014 dosáhl solidárního zvýšení daně, avšak jeho roční hrubý příjem nepřesáhl částku 1 245 216 Kč a nemá z jiného důvodu povinnost si podat daňové přiznání, lze tomuto zaměstnanci provést roční zúčtování daní za rok 2014.

Limit solidárního zvýšení daně pro rok 2015 činí 1 277 328 Kč (měsíčně 106 444 Kč).

Srážky ze mzdy

S rokem 2015 dochází ke snížení výpočtové základny pro nezabavitelné částky mzdy.

Rok 2014 = 9 283 Kč Rok 2015 = 9 177 Kč

Nezabavitelná částka svobodného zaměstnance bez vyživovacích povinností tedy činí 6 118 Kč, hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je 9 177 Kč.

Cestovní náhrady

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako každý rok mění vyhláškou sazby pro výpočet cestovních náhrad. Níže uvádím stručný přehled.

Tuzemské stravné

Pracovní cesta 5-12 hodin

Nejméně 69 Kč

Pracovní cesta 12-18 hodin

Nejméně 104 Kč

Pracovní cesta déle než 18 hodin

Nejméně 163 Kč

Zahraniční stravné se pro rok 2015 řídí vyhláškou č. 242/2014 Sb.  

Základní sazba zahraničního stravného např. činí:

 • Německo a Rakousko – 45 EUR
 • Čína – 40 EUR
 • Japonsko – 65 USD
 • Spojené státy americké – 50 USD

Náhrada jízdních výdajů

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy zůstává stejný jako minulý rok:

 • Nejméně 1 Kč pro jednostopá vozidla a tříkolky
 • Nejméně 3,70 Kč pro osobní silniční motorová vozidla

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty v roce 2015 činí:

 • 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,10 Kč u motorové nafty.